YABANCİLARA VERİLEN SAGLİK HİZMETLERİNDE KDV İSTİSNASİ VE KAPSAMİ

 

YABANCILARA  VERİLEN  SAĞLIK   HİZMETLERİNDE  KDV   İSTİSNASI  VE  KAPSAMI

 

7104  Sayılı  Kanun  Meclis  Genel  Kurulunda  kabul  edilerek  06 Nisan 2018 Tarihinde 30383 Sayılı  Resmî  Gazetede  yayınlanmıştır. 3065 sayılı  Kanunun  13 üncü maddesinin  birinci  fıkrasına  eklenen (l) bendine  göre yapılan bu düzenlemeyle ;

1 Haziran 2018  tarihinden  itibaren  geçerli  olmak  üzere  KDV’den  istisnadır.

Sağlık  Bakanlığınca  izin  verilen  gerçek  veya  tüzel  kişiler tarafından, Türkiye’de  yerleşmiş  olmayan yabancı  uyruklu  gerçek  kişilere, münhasıran  sağlık kurum  ve  kuruluşlarının  bünyesinde  verilen  koruyucu  hekimlik,  teşhis,  tedavi  ve  rehabilitasyon  hizmetleri  (Türkiye’de  yerleşmiş  olmayan yabancı  uyruklu  gerçek  kişilere  söz  konusu  hizmetlerle  birlikte  sağlanan  diğer  teslim ve hizmetler  istisnanın  kapsamına  dahil  değildir.)

İstisnadan, Türkiye’de  Yerleşmiş  Olmayan  Yabancı  Uyruklu  Gerçek  Kişiler Yararlanabilir.

 

06 Temmuz  2018  Tarihinde  19 Seri No’lu KDV Genel  Uygulama  Tebliğinin 16.Maddesinde  istisnanın uygulamasına  ilişkin usul ve esaslar  aşağıda  belirlenmiştir.

                                   Kapsama Giren Hizmetler ;

Türkiye’de  yerleşmiş  olmayan  yabancı  uyruklu  gerçek  kişilere,  Sağlık  Bakanlığınca izin verilen gerçek veya  tüzel  kişiler  tarafından, münhasıran  sağlık  kurum ve  kuruluşlarının  bünyesinde  verilen koruyucu  hekimlik, teşhis, tedavi  ve rehabilitasyon  hizmetleri  girmektedir.

Koruyucu  hekimlik, teşhis, tedavi  ve  rehabilitasyon  hizmetlerinde  istisna  uygulanabilmesi  için bu hizmetleri  veren  gerçek  veya  tüzel  kişilerin ilgili mevzuat  çerçevesinde  Sağlık  Bakanlığınca izin verilen sağlık kurum ve  kuruluşu olmaları zorunludur.

Buna  göre, hastaneler  (Kamu, Özel, Üniversite),  tıp merkezleri,  polikliniklerin  yanında Sağlık  Bakanlığından  izin  almak  suretiyle  faaliyette  bulunan;  aile ve  toplum  sağlığı merkezleri, muayenehaneler,  laboratuvarlar, müesseseler, ağız  ve diş sağlığı hizmeti  sunan  özel  sağlık  kuruluşları, ambulans  hizmetleri  sunan  kuruluşlar, diyaliz  merkezleri, fizik  tedavi  ve  rehabilitasyon  merkezleri,  genetik  hastalıklar  tanı  merkezleri,  hiperbarik  oksijen  tedavisi  uygulanan  özel  sağlık  kuruluşları,  hemoglobinopati  tanı  merkezleri, madde  bağımlılığı  tedavi  merkezleri, üremeye  yardımcı  tedavi  merkezleri,  terapötik aferez   merkezleri,  geleneksel  ve  tamamlayıcı  tıp uygulama  merkezleri, kordon  kanı  bankaları  ile kaplıcaların Türkiye’de  yerleşmiş  olmayan  yabancı  uyruklu gerçek  kişilere  verdikleri  koruyucu  hekimlik, teşhis, tedavi  ve rehabilitasyon  hizmetlerinde  istisna uygulanır.

 

                               Kapsam Dışında Kalan Hizmetler ;

***Saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi estetik amacıyla yapılan hizmetler bu istisna kapsamında değerlendirilmez.

**Koruyucu  hekimlik, teşhis, tedavi  ve rehabilitasyon  hizmetleri  ile  birlikte  verilebilen konaklama, ulaşım, yemek gibi  teslim ve hizmetler istisna  kapsamına  girmez.

 

***193 Sayılı Kanunun “Türkiye’de Yerleşme” Başlıklı  4 ‘ Üncü Maddesine Göre,

İkametgahı  Türkiye’de  bulunanlar  ile  bir takvim  yılı içinde Türkiye’de  devamlı  olarak  altı  aydan  fazla  oturanlar (Geçici  ayrılmalar Türkiye’de oturma s üresini  kesmez.) Türkiye’de  yerleşmiş  sayılır.

Belli  ve  geçici  görev  veya  iş  için Türkiye’ye  gelen  iş, ilim  ve  fen  adamları,  uzmanlar,  memurlar,  basın ve yayın muhabirleri  ve  durumları  bunlara  benzeyen  diğer  kimselerle  tahsil  veya  tedavi  veya  istirahat  veya  seyahat maksadıyla  gelenler  ile  tutukluluk,  hükümlülük  veya  hastalık  gibi  elde  olmayan  sebeplerle Türkiye’de alıkonulmuş  veya  kalmış  olan yabancılar  memlekette  altı  aydan  fazla  kalsalar dahi, Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar.

Öte yandan, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi  uyarınca  kendilerine  Mavi  Kart  verilen  ve  Türkiye’de  yerleşmiş olmayan  gerçek  kişiler  de  bu  istisnadan  faydalanabilir.

 

S.M Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU