YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MAYIS AYINDA HAZİNE’YE YAPILACAK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MAYIS AYINDA HAZİNE’YE YAPILACAK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunan yabancı sermayeli şirketler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından her yıl 31 Mayısa kadar bildirimde bulunulması zorunluluğu getirilmiştir. (Bkz. 4875 sayılı kanun md.4).

Beyan/Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Kapsamındaki Şirketler ve Şubeler Nelerdir?

a) “Doğrudan Yabancı Yatırım İçin Faaliyet Formu” çerçevesinde yıllık olarak ve her yıl en geç 31 mayısa kadar, (Bkz. Yönetmelik eki, EK-1)

b) “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu” çerçevesinde, ödemeyi izleyen 30 gün içinde, (Bkz. Yönetmelik eki, EK-2)

c) “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini izleyen en geç 1 ay içinde, (Bkz. Yönetmelik eki, EK-3)

Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılacak bildirimlerin en son 31.05.2017 tarihine kadar posta ile taahhütlü olarak yollanması zorunludur.

4875 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunmayan Tamamen Yerli Sermayeli Şirketler İçin Durum Ne Olacaktır?

a) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

b) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin bilgileri (Ek-3)’de yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne (TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ Ankara adresine) beyan etmek zorundadırlar.

Bahsi geçen Yönetmeliğin 8. maddesinde açıklandığı gibi;

a) Kuruluş izini alan irtibat büroları, vergi dairesine tescil belgesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderirler. Bürolar, adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç 1 ay içinde genel müdürlüğe beyan edeceklerdir.

b) İrtibat ofislerince, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, anılan yönetmeliğin ekindeki (Ek-4)’de yer alan “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” doldurularak Hazine Müsteşarlığı’na yollanacaktır. Bu şekilde başvurulara geçmiş yıl harcamalarının yurtdışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler iliştirilecektir.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanun kapsamında, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları da “yabancı yatırımcı” sayıldığı için, bunların ortak oldukları şirketlerde de yukarıda sayılan bildirimlerin yapılması zorunludur.

Yasaya uygun ve yönetmelikte yer alan form ve belgeler doldurularak, mayıs ayı sonuna kadar yapılması gereken bildirimlerin ilgili formlar doldurulmak, kaşe ve imza edilmek suretiyle tanzim edilip yollanması dikkat edilmelidir.

(*)17.06.2003 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yabancı yatırımcıların haklarının korunması, yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulması, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesi hakkında bir dizi yasal düzenlemeler yapılmış ve 1954 yılından bu yana uygulanmakta olan 6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu yürürlükten çıkarılmıştır. Bu durumda yapılan düzenleme uyarınca, 6224 sayılı kanun kapsamında kurulmuş olan şirketler de müktesep hakları mahfuz kalmak kaydıyla, 4875 sayılı yeni Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu yasal düzenlemelere tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Eda KAYA
SMMM
İşletme Bilim Uzmanı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji