2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

Değerli Meslektaşlarım;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 52 no’lu Sirkülere göre;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.

Sirküler ektedir.

https://www.gib.gov.tr/node/138869  

Saygılarımla;