SANAYİ İŞYERİ VE SANAYİ İŞLETMESİ NEDİR? SANAYİ SİCİL BELGESİ VE KAPSAMI NEDİR?

SANAYİ İŞYERİ VE SANAYİ İŞLETMESİ NEDİR? SANAYİ SİCİL BELGESİ VE KAPSAMI NEDİR?
SANAYİ İŞYERİ VE SANAYİ İŞLETMESİ NEDİR? SANAYİ SİCİL BELGESİ VE KAPSAMI NEDİR?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SANAYİ SİCİL BELGESİ VE KAPSAMI.
SANAYİ İŞYERİ VE SANAYİ İŞLETME NEDİR?
Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir.” Hükümleri yer almaktadır. Sanayi Sicili Kanununun 1.maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir. Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir işyerine sahip olması veya böyle bir işyerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır. Bu durumda, Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresi kira süresi ile sınırlıdır.
Sanayi Sicil Belgesi Nedir?
Sanayi Sicil Belgesi alabilmek için öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Sanayi Sicil bölümüne kayıtlı olmak gerekmektedir. : Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge, bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir.
Bu kayıt işleminin ardından Gerçek /Tüzel kişiliklere Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmekte ve sunmuş olduğu avantajlardan faydalanılabilmektedir. Sanayi Sicil Belgesini almanın kanuni bir zorunluluk olmasının yanı sıra, bu belgenin firmalara sunmuş olduğu bir çok faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar aşağıda belirtilmiştir.
Sanayi Sicil Belgesinin Sağladığı Faydalar
İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar
Elektrik faturalarını %20 indirimli olan Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler
Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
Dolaylı olarak iş imkanı oluşturur.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar.
Sanayi Sicil için Gerekli Evraklar :
Onaylı Kapasite Raporu
Ticaret Sicil Gazetelerinin, Kuruluş gazetesi , Bütün adres değişikliklerine ilişkin gazeteler(Varsa) ,
Unvan değişikliğini belirten gazeteler (Varsa).
İmza Sirküleri veya beyannamelerinin fotokopileri
SSK lı çalışan sayısı ve başvuru yapılan aya ait ssk tahakkuk ve bildirgesi
Başvuru yapılan andaki elektrik sayacı üzerinde bulunan KW toplamı
İlgili yıla ait brüt satış tutarı
Notlar Sanayi Sicil Belgesi alabilmek için öncelikle Kapasite Raporuna sahip olmalısınız.
Elektrik faturalarından %20 oranında indirim alabilmeniz için ,Sanayi Sicil Belgesini bağlı bulunduğunuz elektrik idaresine bir dilekçe ile birlikte ibraz etmeniz gerekmektedir.
Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmeler yıllık işletme cetvellerini ne zaman vermek zorundadırlar?
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri’ni her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 OCAK – 30 NİSAN 2017 tarihleri arasında bildirim mecburiyetleri bulunmaktadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr Internet adresinden veya https://www.sanayi.gov.tr/ Internet adresinde “E-Hizmetler” menüsü içinde “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bölümden elektronik ortamdan verilmesi gerekmektedir.
Sanayi sicil belgesi vizesi (25 Ekim 2014 Tarihli Tebliğe göre)
Madde 9)(1) Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize yapılır. Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.
(2) Süresinde vize müracaatı gerçekleştirmeyen işletmelerin vize işlemleri, en son müracaat tarihi esas alınarak ve Sanayi Sicil Belgesinde bu tarih belirtilerek gerçekleştirilir. Bir sonraki vize döneminde ise birinci fıkra kapsamında işlem yapılır. Geriye dönük vize işlemi yapılmaz.
(3) Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile birlikte üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne müracaat edilir.
(4) Vize işlemi sırasında, işletme veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda işletmenin tüm bilgileri güncellenir. İl Müdürlükleri tarafından Sanayi Sicil Belgesi üzerindeki unvan, nevi, adres ve ürün bilgileri, en son yıla ait yıllık işletme cetvelinde yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. Bilgilerin farklı olması halinde bu Tebliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında işlem yapılır.
(5) Vize işlemi sırasında, İl Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde kontrol amaçlı ilave bilgi ve belge istenebilir.
Sanayi sicil belgesi ve kayıt iptali
Madde 10) (1) İşletme üretim faaliyetine son vermediği sürece Sanayi Sicil Belgesi geçerlidir.
(2) İşletmenin üretim faaliyetini tamamen sonlandırması halinde, işletme tarafından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde posta yoluyla ya da yazılı olarak İl Müdürlüğüne kayıt iptali müracaatı yapılır. İptal işleminin tamamlanabilmesi için Sanayi Sicil Belgesi aslı, şayet Sanayi Sicil Belgesi kayıp ise gazete zayi ilanı bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir.
(3) İki yıl üst üste yıllık işletme cetvelinin verilmemesi halinde, işletmenin faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde İl Müdürlüğü tarafından denetim yapılır. İşletme belirtilen adreste üretim faaliyetinde bulunmuyor ve yeni adresine hiçbir şekilde ulaşılamıyor ise bu durum İl Müdürlüğü tarafından yerinde bir tutanak ile tespit edilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumlarda, faal olmayan işletmenin elektronik ortamdaki kaydı, gerekçesi belirtilerek iptal edilir. Sanayi sicil kaydının iptaline ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. Kayıt bilgileri elektronik ortamda muhafaza edilir.
(5) Sanayi sicil kaydı iptal edilen işletmenin unvanı ve Sanayi Sicil Belgesi numarası İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlanır.

Mustafa GÜNŞEN
Emekli Maliyeci

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji