SİGORTA PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP SURETİYLE TAHSİLİ

SİGORTA PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP SURETİYLE TAHSİLİ.
SİGORTA PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP SURETİYLE TAHSİLİ.

SİGORTA PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUP SURETİYLE TAHSİLİ

Muhasebe Bilenler Topluluğunun değerli üyeleri,
5510 Sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88. Maddesinin 13. Fıkrasında Sigorta primi, Sosyal Güvenlik destekleme primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme zamlarının (İdari ceza prim borçları bu kapsamın dışındadır). katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebileceğini , Ancak . Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talebinde bulunabileceğini belirtmiştir. Bu işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının birinci fıkrada belirtilen ödeme sürelerini izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde, yasal süresi içinde ödendiği kabul edileceği; Ancak prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunulduğu halde, süresinde mahsup edilemeyen veya eksik mahsup edilen prim borçları için birinci fıkrada belirtilen ödeme sürelerini izleyen günden başlanarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacağını belirtmiştir. Kurumun Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamadan faydalanacak işverenleri; iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibarıyla belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunulan işverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkili kılmıştır.
Ayrıca 28/11/2013 tarihli 28835 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren işveren uygulama tebliğine göre prim borçlarının katma Vergisinin sonu(vade) yerine vadeyi takip eden yirminci gün olarak değiştirilmiştir. Sigorta prim borçlarını Kdv. Alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin, Sigorta primlerinin yasal ödenmesi gereken sürenin bitiminden itibaren mahsup için geçecek olan ilave 20 günlük süre içinde ihalelere katılmak için kurumdan borcu olmadığına ilişkin yazı talep etmeleri halinde, kdv. Mahsubuyla ödenecek olan sigorta primi tutarı henüz kurum hesaplarına intikal etmemiş olduğundan kendilerine borcu olmadığına ilişkin belge verilmeyeceğini, İşverenlerin kuruma olan borçlarını kdv. Alacağından mahsup yoluyla ödemeleri ve cari ay haricinde borçlarının bulunmaması halinde Kdv. Alacağından yapılacak olan sigorta primi ödemelerinin vergi dairelerince en geç ayın 20. de hesaplara aktarıldığı dikkate alınarak, cari aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren takip eden ayın 1 ila 20 si arasında geçecek süre içinde borcu yoktur yazısı alacak işverenlerin, Vergi Dairesinden katma değer vergisi iade alacaklarının sigorta prim borçlarına mahsup edileceğini belirten ıslak imzalı yazı almalarını şart koşmuştur. Bu durumdaki Mükellefler mahsup taleplerini, katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine verecekleri bir mahsup dilekçesi ile yapmaktadırlar. İade alacağının SGK prim borçlarına mahsubuna ilişkin dilekçede; katma değer vergisi iadesinin doğduğu dönem, mahsubu istenilen tutar, mahsubu istenilen primin borçlusu durumundaki kişi ve kuruluşların adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, prim borcunun ait olduğu sosyal güvenlik merkezi ve prim borcu tutarları belirtilmektedir. Mükellefler vergi dairesine verdikleri dilekçeye SGK il müdürlüklerinden almış oldukları, “KDV İadesine İlişkin Borç Döküm Formu”nu eklemekte, vergi dairesince mahsup işlemleri bu formda yer alan bilgiler esas alınarak yapılmaktadır.
Saygılarımla
Mustafa Günşen
Emekli Maliyeci