Kısa Çalışma Ödeneği

Kisa Calisma Odenegi
Kisa Calisma Odenegi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Kısa Çalışma Ödeneği

Muhasebe Bilenler Toplulugu’nun Degerli Uyeleri oncelikle konunun genel hatlarina deginelim.

Kısa Çalışma Uygulaması

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz”
Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz”
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”
İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

Kısa Çalışma Kapsamında; 

 İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

 Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

  • İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

 

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,gerekmektedir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

 Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler


Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlığımız İş Müfettişlerince Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

  • Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
  • İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
  • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
  • İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
  • Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
  • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır.

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

25 Mart 2020 TBMM Genel Kurulunda sartlarda iyilestirme geldi ve 600 gun yerine 450 gun son 4 ayda 120 gun yerine 60 gunu olan iscilerin yararlanabilmesinin de önu acildi.

İlgili Dilekçeler ve detaylar için işkurun aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Kısa Çalışma Talep Formu için tıklayınız….
Kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste için tıklayınız….
Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri….

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/?fbclid=IwAR0MespzjrYNxJIJL52bH4LhME0G-8j5mNXW01KEPRn-agdjPxAXbn9mwUg

Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri

1 Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.adana@iskur.gov.tr

2 Ceyhan Hizmet Merkezi kisacalisma.ceyhan@iskur.gov.tr

3 Kozan Hizmet Merkezi kisacalisma.kozan@iskur.gov.tr

4 Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.adiyaman@iskur.gov.tr

5 Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.afyon@iskur.gov.tr

6 Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.agri@iskur.gov.tr

7 Patnos Hizmet Merkezi kisacalisma.patnos@iskur.gov.tr 8 Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.aksaray@iskur.gov.tr

9 Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.amasya@iskur.gov.tr 10 Altındağ Hizmet Merkezi kisacalisma.altindag@iskur.gov.tr

11 Çankaya Hizmet Merkezi kisacalisma.cankaya@iskur.gov.tr

12 Sincan Hizmet Merkezi kisacalisma.sincan@iskur.gov.tr

13 Ostim Hizmet Merkezi kisacalisma.ostim@iskur.gov.tr 14 Polatlı Hizmet Merkezi kisacalisma.polatli@iskur.gov.tr

15 Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.antalya@iskur.gov.tr 16 Alanya Hizmet Merkezi kisacalisma.alanya@iskur.gov.tr

17 Manavgat Hizmet Merkezi kisacalisma.manavgat@iskur.gov.tr

18 Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.ardahan@iskur.gov.tr

19 Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.artvin@iskur.gov.tr 20 Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.aydin@iskur.gov.tr

21 Kuşadası Hizmet Merkezi kisacalisma.kusadasi@iskur.gov.tr

22 Nazilli Hizmet Merkezi kisacalisma.nazilli@iskur.gov.tr

23 Söke Hizmet Merkezi kisacalisma.soke@iskur.gov.tr

24 Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.balikesir@iskur.gov.tr

25 Bandırma Hizmet Merkezi kisacalisma.bandirma@iskur.gov.tr

26 Edremit Hizmet Merkezi kisacalisma.edremit@iskur.gov.tr

27 Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bartin@iskur.gov.tr

28 Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.batman@iskur.gov.tr 29 Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr

30 Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bilecik@iskur.gov.tr

31 Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bingol@iskur.gov.tr

32 Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bitlis@iskur.gov.tr

33 Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bolu@iskur.gov.tr

34 Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.burdur@iskur.gov.tr

35 Bucak Hizmet Merkezi kisacalisma.bucak@iskur.gov.tr 36 Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bursa@iskur.gov.tr

37 Gemlik Hizmet Merkezi kisacalisma.gemlik@iskur.gov.tr

38 İnegöl Hizmet Merkezi kisacalisma.inegol@iskur.gov.tr

39 Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.canakkale@iskur.gov.tr

40 Biga Hizmet Merkezi kisacalisma.biga@iskur.gov.tr

41 Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.cankiri@iskur.gov.tr

42 Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.corum@iskur.gov.tr

43 Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.denizli@iskur.gov.tr

44 Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.diyarbakir@iskur.gov.tr

45 Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.duzce@iskur.gov.tr 46 Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.edirne@iskur.gov.tr

47 Keşan Hizmet Merkezi kisacalisma.kesan@iskur.gov.tr

48 Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.elazig@iskur.gov.tr

49 Kovancılar Hizmet Merkezi kisacalisma.kovancilar@iskur.gov.tr

50 Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.erzincan@iskur.gov.tr

51 Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.erzurum@iskur.gov.tr

52 Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.eskisehir@iskur.gov.tr

53 Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.gaziantep@iskur.gov.tr

54 Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.giresun@iskur.gov.tr

55 Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.gumushane@iskur.gov.tr

56 Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.hakkari@iskur.gov.tr

57 Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.hatay@iskur.gov.tr

58 İskenderun Hizmet Merkezi kisacalisma.iskenderun@iskur.gov.tr

59 Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.igdir@iskur.gov.tr 60 Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.isparta@iskur.gov.tr

61 Bahçelievler Hizmet Merkezi kisacalisma.bahcelievler@iskur.gov.tr

62 Başakşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.basaksehir@iskur.gov.tr

63 Bayrampaşa Hizmet Merkezi kisacalisma.bayrampasa@iskur.gov.tr

64 Beyoğlu Hizmet Merkezi kisacalisma.beyoglu@iskur.gov.tr

65 Büyükçekmece Hizmet Merkezi kisacalisma.buyukcekmece@iskur.gov.tr 66 Kadıköy Hizmet Merkezi kisacalisma.kadikoy@iskur.gov.tr

67 Pendik Hizmet Merkezi kisacalisma.pendik@iskur.gov.tr

68 Sancaktepe Hizmet Merkezi kisacalisma.sancaktepe@iskur.gov.tr

69 Şişli Hizmet Merkezi kisacalisma.sisli@iskur.gov.tr

70 Sultangazi Hizmet Merkezi kisacalisma.sultangazi@iskur.gov.tr

71 Tuzla Hizmet Merkezi kisacalisma.tuzla@iskur.gov.tr

72 Ümraniye Hizmet Merkezi kisacalisma.umraniye@iskur.gov.tr

73 Bornova Hizmet Merkezi kisacalisma.bornova@iskur.gov.tr

74 Çiğli Hizmet Merkezi kisacalisma.cigli@iskur.gov.tr

75 Karabağlar Hizmet Merkezi kisacalisma.karabaglar@iskur.gov.tr

76 Konak Hizmet Merkezi kisacalisma.konak@iskur.gov.tr 77 Torbalı Hizmet Merkezi kisacalisma.torbali@iskur.gov.tr

78 Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kahramanmaras@iskur.gov.tr

79 Elbistan Hizmet Merkezi kisacalisma.elbistan@iskur.gov.tr

80 Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.karabuk@iskur.gov.tr

81 Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.karaman@iskur.gov.tr

82 Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kars@iskur.gov.tr

83 Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kastamonu@iskur.gov.tr

84 Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr

85 Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kilis@iskur.gov.tr

86 Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kirikkale@iskur.gov.tr

87 Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kirklareli@iskur.gov.tr

88 Lüleburgaz Hizmet Merkezi kisacalisma.luleburgaz@iskur.gov.tr

89 Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kirsehir@iskur.gov.tr

90 Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr 91 Dilovası Hizmet Merkezi kisacalisma.dilovasi@iskur.gov.tr

92 Gebze Hizmet Merkezi kisacalisma.gebze@iskur.gov.tr

93 Gölcük Hizmet Merkezi kisacalisma.golcuk@iskur.gov.tr

94 Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.konya@iskur.gov.tr

95 Akşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.aksehir@iskur.gov.tr

96 Beyşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.beysehir@iskur.gov.tr

97 Ereğli Hizmet Merkezi kisacalisma.eregli@iskur.gov.tr 98 Seydişehir Hizmet Merkezi kisacalisma.seydisehir@iskur.gov.tr

99 Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kutahya@iskur.gov.tr

100 Tavşanlı Hizmet Merkezi kisacalisma.tavsanli@iskur.gov.tr

101 Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.malatya@iskur.gov.tr

102 Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.manisa@iskur.gov.tr

103 Akhisar Hizmet Merkezi kisacalisma.akhisar@iskur.gov.tr

104 Salihli Hizmet Merkezi kisacalisma.salihli@iskur.gov.tr

105 Soma Hizmet Merkezi kisacalisma.soma@iskur.gov.tr 106 Turgutlu Hizmet Merkezi kisacalisma.turgutlu@iskur.gov.tr

107 Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mardin@iskur.gov.tr 108 Kızıltepe Hizmet Merkezi kisacalisma.kiziltepe@iskur.gov.tr

109 Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mersin@iskur.gov.tr

110 Anamur Hizmet Merkezi kisacalisma.anamur@iskur.gov.tr

111 Erdemli Hizmet Merkezi kisacalisma.erdemli@iskur.gov.tr

112 Silifke Hizmet Merkezi kisacalisma.silifke@iskur.gov.tr 113 Tarsus Hizmet Merkezi kisacalisma.tarsus@iskur.gov.tr

114 Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mugla@iskur.gov.tr

115 Fethiye Hizmet Merkezi kisacalisma.fethiye@iskur.gov.tr 116 Milas Hizmet Merkezi kisacalisma.milas@iskur.gov.tr 117 Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mus@iskur.gov.tr

118 Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.nevsehir@iskur.gov.tr 119 Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.nigde@iskur.gov.tr

120 Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.ordu@iskur.gov.tr

121 Fatsa Hizmet Merkezi kisacalisma.fatsa@iskur.gov.tr 122 Ünye Hizmet Merkezi kisacalisma.unye@iskur.gov.tr 123 Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.osmaniye@iskur.gov.tr

124 Kadirli Hizmet Merkezi kisacalisma.kadirli@iskur.gov.tr

125 Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.rize@iskur.gov.tr

126 Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sakarya@iskur.gov.tr

127 Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.samsun@iskur.gov.tr

128 Bafra Hizmet Merkezi kisacalisma.bafra@iskur.gov.tr

129 Çarşamba Hizmet Merkezi kisacalisma.carsamba@iskur.gov.tr

130 Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sanliurfa@iskur.gov.tr

131 Akçakale Hizmet Merkezi kisacalisma.akcakale@iskur.gov.tr

132 Siverek Hizmet Merkezi kisacalisma.siverek@iskur.gov.tr

133 Viranşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.viransehir@iskur.gov.tr

134 Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.siirt@iskur.gov.tr

135 Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sinop@iskur.gov.tr

136 Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sirnak@iskur.gov.tr

137 Cizre Hizmet Merkezi kisacalisma.cizre@iskur.gov.tr 138 Silopi Hizmet Merkezi kisacalisma.silopi@iskur.gov.tr 139 Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sivas@iskur.gov.tr

140 Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.tekirdag@iskur.gov.tr 141 Çerkezköy Hizmet Merkezi kisacalisma.cerkezkoy@iskur.gov.tr

142 Çorlu Hizmet Merkezi kisacalisma.corlu@iskur.gov.tr

143 Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.tokat@iskur.gov.tr

144 Erbaa Hizmet Merkezi kisacalisma.erbaa@iskur.gov.tr

145 Turhal Hizmet Merkezi kisacalisma.turhal@iskur.gov.tr

146 Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.trabzon@iskur.gov.tr

147 Sürmene Hizmet Merkezi kisacalisma.surmene@iskur.gov.tr

148 Vakfıkebir Hizmet Merkezi kisacalisma.vakfikebir@iskur.gov.tr

149 Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.tunceli@iskur.gov.tr

150 Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.usak@iskur.gov.tr

151 Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.van@iskur.gov.tr

152 Erciş Hizmet Merkezi kisacalisma.ercis@iskur.gov.tr

153 Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.yalova@iskur.gov.tr 154 Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.yozgat@iskur.gov.tr

155 Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.zonguldak@iskur.gov.tr

156 Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezi kisacalisma.karadenizeregli@iskur.gov.tr

Kısa Çalısma Ödenegine Basvurmadan önce şunlari bilmeniz ve hatta bence bunlari işçiler ile paylasmaniz gerekebilir.

– Şuanki hali ile degisiklik olmazsa isciye odenecek bu bedellerin insallah olmaz ama ileride olasi bir firma kapama ya da iscinin cikisinda alacagi issizlik tutarindan dusurulecektir. İscınin bunu simdiden bilmesinde yarar goruyorum.

– Bu surelerde sigortalinin primi yatirilmayacak. Son 3 yılda araliksiz calismis olan ve 1.080 gunu oldugu icin ileride 10 Ay issizlik sigortasi alabilecekken kısa çalışma odeneginden yararlanan iscinin 2 aylik kaybi olacak ve 8 ay issizlik odenegi alabilecek. Zaten ileride kesilecek bir odeme icin bir de 2 ay hak kaybi cok mantikli gelmeyebilir. Tabi şu da var is durduysa, isci para alamiyorsa bu donemi atlatmak icin 3 aylik gecici fayda saglar ve en iyi para cepteki paradir 🙂 Sonucta Ileride issizlik alacaginin da garantisi bulunmamakta.

– Gelen sorulardan birine de aciklik getireyim. 120 gün şartı burada 3 ay prim  yatmazsa saglanmiyor diye ileride issizlik almama engel olabilir mi idi. Bu konuda sorun yasanmaz. Cunku Covid 10 #Corona salgini icin Dünya’da pandemi aciklandi ulkemizde de suan Genel Hayatı Etkileyen olaylardan biri oldugu icin burada sorun yasanmayacaktir.

#KısaÇalışmaÖdeneği’ni sevgili Dostum Hasan Volkan Cevik aşagidaki linkte detayli sekilde anlatmis. Faydali olacagini dusunuyor kendisine Tesekkur ediyorum.
https://youtu.be/22opwPZHyl8

Kısa Calısma Konusundaki diger yazılarımız icin Tıklayiniz

 

Saygilarimla

Serkan ATASOY

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikEkonomik Önlemler
Sonraki İçerikGERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ VERME SÜRELERİNDE GÜNCELLEME
Serkan ATASOY Kimdir: 1981 Ardahan Doğumlu olan Kurucu Yöneticimiz Mali Müşavir Sn. Serkan ATASOY (Çok soran oluyor diye yazalım soyadı değişikliğine gitti yani birçoğunuzun yakından tanıdığı Nam-ı diğer Serkan TAVŞAN) Grubumuzun Kurucu Yöneticisidir. 14.09.2007 de hayal ettiği mesleğin önemli bir eksiği olarak gördüğü, yardımlaşma, birlikte mücadele, meslektaşı ayrışmadan uzak tutup, paydayı sadece meslek ve meslektaş alacak bir anlayış ile meslektaşın bir arada kalmaktan mutlu olabileceği, aslında herkesin çalışma ortamlarında dertlendiği konularda yalnız olmadıklarını görebileceği, Anadolu tabiriyle damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye düşünerek mesleki yardımlaşmayı artırmayı hedeflediği hikaye bugün bu ortalama 150-200.000 civarı meslektaşa (Site, Facebook Grup, Sayfalar, İnstagram, Twitter, Linkedin, Youtube derken ) dokunanan bir oluşum haline gelmiştir. 2008 Yılından beri Mali Müşavirlik yapmakta olan Sn. ATASOY Yüksek Lisans Mezunu olup, Sırası ile Muhasebe Bürosu sonrası farklı sektörlerdeki Kobi ve Büyük Ölçekli firmalarda yöneticilik yapmış ve çok uzun yıllardır Uluslararası firmalar ile çalışmaktadır. Mesleki Mücadelesinde felsefesini sorduğumuzda ise şöyle açıklamaktadır: Bizler Mesleğimizi icra ederken müşterilerimizin işlerini canhıraş şekilde yapıyor belki de kendimizden tavizler veriyor ve genelde maalesef ki günü kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında müşterilerimizin işleri dışında biraz da icra ettiğimiz mesleğimizin mücadelesinin içinde olup emek sarf edebilirsek ve bunu hep birlikte yapabilirsek o zaman önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Unutulmamalıdır ki eğer bu meslek olmaz ise biz bu müşterileri bulamaz ve bu paraları kazanamayız evet müşterilerimize gereken hizmeti mesleki etik kurallar ve gerektiği kadar vereceğiz ama sadece bunu yapar çekilir ve mesleki mücadeleden uzak durur isek zaman içerisinde yapacağımız bir meslek de kalmayacaktır. Düşüncesinin devamında her geçen gün büyüyen bir grup ile güçlü meslek ve güçlü meslektaş hayaline her geçen gün daha da yakınlaştığını düşünüyor ve daha güzel günler için tüm meslektaşları büyük küçük demeden mücadeleye davet ediyor. https://www.twitter.com/serkan__atasoy https://www.facebook.com/serkantavsan https://www.instagram.com/serkan__atasoy