Anonim Şirket Hisse Devri

Anonim Şirket Hisse Devri
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Anonim Şirket Hisse Devri
GEREKLİ EVRAKLAR
A-NORMAL HİSSE DEVRİ (Talep Edilmesi Halinde Tescilsiz İlan Edilir)
1) Dilekçe
2) Noterlikçe düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi ( 1 asıl) veya Pay Senedi (1 fotokopi) veya Geçici İlmühaber (1 fotokopi)
3) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet fotokopisi ),
4) Noter onaylı Yönetim Kurulu Hisse Devir Kararı (1 asıl -1 fotokopi)
5) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; Fotoğrafı (1 adet),
6) Yeni ortak Yabancı uyruklu ise;
-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
– Fotoğrafı (2 adet)
-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)
7) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi
c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (1 adet).
B-TEK PAY SAHİPLİĞİNİN TESCİLİ
1) Dilekçe
2) Noter Onaylı Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet asıl suret),
3) Noter onaylı Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipliği Kararı (1 asıl -1 fotokopi)
4) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; Fotoğrafı (1 adet),
5) Yeni ortak Yabancı uyruklu ise;
-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
– Fotoğrafı (2 adet)
-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)
6) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi
c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (1 adet).
6) Şirketin tek pay sahipliğinden çıkması halinde de tescil edilir. Bunun için yukarıdaki belgelerle birlikte Noter Onaylı Yönetim KUrulu Kararı Müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.
C-TEK PAY SAHİPLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİ
1) Dilekçe
2) Noter Onaylı Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet asıl suret),
3) Noter onaylı Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipliği Değişikliği Kararı (1 asıl -1 fotokopi)
4) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; Fotoğrafı (1 adet),
5) Yeni ortak Yabancı uyruklu ise
-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
– Fotoğrafı (2 adet)
-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)
6) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
a) Tüzel kişiliğin yönetim organının alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
b) Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (1 adet).
6) Şirketin tek pay sahipliğinden çıkması halinde de tescil edilir. Bunun için yukarıdaki belgelerle birlikte Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı Müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.
Ç-TEK PAY SAHİPLİĞİNDEN ÇIKIŞ TESCİLİ
1) Dilekçe
2) Noter Onaylı Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet asıl suret),
3) Noter onaylı Yönetim Kurulu Çok Pay Sahipliği Kararı (1 asıl -1 fotokopi)
4) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; Fotoğrafı (1 adet),
5) Yeni ortak Yabancı uyruklu ise;
-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
– Fotoğrafı (2 adet)
-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)
6) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;
a) Tüzel kişiliğin yönetim organın alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
b) Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (1 adet).
D-VERASETEN HİSSE İNTİKALİ (Talep Edilmesi Halinde Tescilsiz İlan Edilir)
1) Dilekçe
2) Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl – 1 fotokopi)
3) Mahkemeden veraset ilamı veya Noterden mirasçılık belgesi (1 adet asıl veya onaylı sureti)
4) Pay defteri fotokopisi (Vefat eden ve devir alan ortakların kaydedildiği sayfalar – 1’er adet)
5) Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (1 adet asıl)
Notlar:
(a) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. M.338/2)
(b) Ortaklar arasında Yabancı uyruklu gerçek veya yabancı uyruklu tüzel kişilerin olması halinde karara vergi numarası yazılmalı ve potansiyel vergi numarasını gösteren belge eklenmelidir.
(c) Mevcut Anonim Şirket Yönetim Kurulu Esas Sözleşmede Yazılı Sayıdan Farklı Bir Sayıda Seçilecekse Veya Yönetim Kuruluna Dışarıdan Herhangi Bir Üye Girecekse Esas Sözleşmenin İlgili Maddelerinde Tadil Yapılması Gerekmektedir.
Örnek madde metni
YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :
Madde7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek ( 3 ) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İbaresi
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek ……. üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür” şeklinde tadil edilir.
NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.
SMMM AYŞE ASLANKOÇ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji