SGK Eksik Gün Bildirim Formu (EK-10) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

EK 10 SGK Eksik Gün Bildirim Formu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
EK 10 SGK Eksik Gün Bildirim Formu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

SGK Eksik Gün Bildirim Formu (EK-10) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

5510 sayılı Kanunun 86. maddesine ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre;
10 işçiden fazla işçi çalıştıran işverenlerin (özel sektör işyerleri) eksik gün bildirim formu (Ek-10) vermesine gerek yoktur fakat, 10 işçiden az işçi çalıştıran işverenlerin her ne sebepten olursa olsun eksik gün bildirim formu vermesi gerekmektedir, süresi ise her ayın 23′ ‘ü dür.

Eksik gün bildiriminin nedeni istirahat ise ve istirahata ilişkin rapor da elektronik ortamda anlaşmalı kurumlarca SGK’ya gönderilmişse, ayrıca SGK’ya göndermelerine gerek yoktur, ancak eksik gün bildirim nedeni puantaj kaydı ise, 07- Puantaj Kayıtları kodu seçilerek form ekinde puantaj kayıtları verilecek ve mutlaka sigortalının imzasının bulunması gerekmektedir. Diğer durumda (imzasız) geçerli sayılmayacaktır.

Kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunlu değildir. Kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edecektir. Kısmi iş sözleşmesinin, Yönetmeliğin 10 numaralı ekinde yayınlanan “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde Kuruma verilmiş olması kaydıyla, söz konusu form ve sözleşme işverenlerden, sözleşme süresi boyunca, her ay tekrar istenilmeyecektir.

Süresi içerisinde verilmese dahi sonradan düzenlenmesi mümkün olmayan eksik gün bildirimleri için, Sgk dan uyarı niteliğinde yazı geldiğinde 1 ay içerisinde ispatlayıcı evraklar eksik gün olarak verilirse ceza kesilmemektedir.

Örnek: Noter kanalıyla yapılan part time sözleşme var fakat eksik gün verilmedi,
MEB ‘da saatlik anlaşma yapılan bir öğretmenin ataması var fakat eksik gün ekinde sözleşme gönderilmedi bu olay aylar sonrada farkına varılsa dahi ceza kesilmemektedir.

Sigortalıların 30 günden az çalıştığını gösteren belgelerin süresinde verilmemesi ve kurumca geçerli olmaması durumlarında;

aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı kişi başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
Düzeltme verilmesi durumunda; her bir ek belgede kayıtlı kişi başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.