…VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFLERE ÖDÜL: “ %5’LİK VERGİ İNDİRİMİ ”

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca  23.02.2017  tarihinde kabul edilerek,    08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı  Resmi Gazete  yayımlanmasıyla birlikte  yürürlüğe girmiştir.

6824 sayılı kanunun 4.maddesine  31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer madde 121 hükmü ile  “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” bölümü eklenerek,    gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerden %5 indirim imkanı getirilmiştir.

Yasa ile getirilen düzenleme ile ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle yıllık beyanname verenler ile kurumlar vergisi mükellefleri yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanları itibarıyla bu kanun hükümlerinden  faydalanabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen mükelleflerin yıllık beyanları üzerinden hesaplanan verginin %5’i bu mükelleflerin ödeyecekleri vergilerden mahsup edilecektir. Ancak,  indirim tutarı 1 milyon TL ile sınırlı tutulmuştur.   Mahsup edilen vergilerden, indirim sonrası bir tutar kalırsa eğer, bu tutar  1  yıl içerisinde mükellefin ödenecek diğer vergilerinden  mahsup  edilebilmektedir. Ancak mahsup edilemeyen tutarların  iadesi mümkün değildir.

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması 2017 yılına ilişkin kazançların yıllık beyanından itibaren,  1 Ocak 2018 sonrası verilen beyannamelerde başlamaktadır.

Söz konusu  indirimden  yararlanma şartları kısaca aşağıda olduğu gibidir:

  • İndirimden yararlanmak için mükelleflerin son 2 yıl içerisinde tüm beyannamelerini düzenli vermiş olmaları ve vergi borçlarının bulunmaması şarttır.  Pişmanlıkla verilen beyannameler süresinde verilmiş sayılmaktadır. Örneğin, 2017 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde vergi indiriminden faydalanabilmek için 2016 ve 2015 dönemi beyannamelerinin de kanuni süresinde verilmiş olması ve verginin de süresinde ödenmiş olması zorunludur.
  • Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı VUK’nun uzlaşma veya düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmamaktadır.
  • Her bir beyanname itibarıyla 10 TL’ye kadar eksik ödemeler indirimden yararlanmaya engel değildir.
  • Mükellefin indirim uygulanacağı tarih itibarıyla 1.000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcun olmaması
  • Mükellefler için ikmalen re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar olması durumunda yararlanılan indirimler cezasız olarak ancak gecikme zammı veya gecikme faizi uygulanarak geri alınabilecektir.
  • Gelir vergisi mükellefleri bakımından indirim sadece beyan edilen gelirin içerisindeki ticari, zirai ve mesleki kazançlara ilişkin beyan edilen tutarın toplam içerisindeki oranı dahilinde dikkate alınacaktır.
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 takvim yılında 213 sayılı VUK’nun 359. maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden faydalanamazlar.

Sonuç olarak, indirimden yararlanma şartları  ağır olmakla beraber,  beyannamelerini kanuni süresinde veren ve vergisini düzenli ödeyen mükellefler,  01.01.2018 tarihinden  itibaren gelir ve kurumlar vergisinden %5’lik  bir avantaj sağlayacaklardır.

S.M.Mali Müşavir

Eda KAYA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji