EĞİTİM BURSLARI GİDER OLARAK YAZILIP VERGİDE İNDİRİM YAPILABİLİR Mİ ?

egitim burslari
egitim burslari
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 EĞİTİM BURSLARI GİDER OLARAK YAZILIP VERGİDE İNDİRİM YAPILABİLİR Mİ ?

     

Burs, ülke içerisinde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan maddi yardımlardır.

Burslar, bireysel olarak verilebileceği gibi İşletme Sahipleri ya da Şirket Ortakları tarafından da verilebilir. Bu durumda verilen bursların işletme hesaplarında gider olarak kayıt edilip edilmeyeceği konusu gündeme gelmektedir.

Gelir Vergisi Açısından Eğitim  Bursların Değerlendirilmesi

  Kanunlarımızda Eğitim Burslarının direkt olarak gider yazılıp yazılamayacağı konusunda net bir açıklama bulunmamaktadır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 28.maddesine göre“Tahsil ve tatbikat giderleri karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir:

  1. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar (Özel müesseseler tarafından yapılan ödemeler, benzeri Devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur). (Asli görev veya memuriyet dolayısıyle alınan ücretler bu istisnaya dahil değildir);
  2. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar;
  3. Öğrencilere tatbikat dolayısıyle öğretim müesseseleri veya tahsil masraflarını deruhde edenler tarafından verilen paralar.

 

Bu kanunun 2.maddesine göre “Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar”  yani eğitim burslarının genel giderler kapsamında işletme kayıtlarında gider olarak bildileceği belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından verilen biz özelgede de bursların Gelir Vergisi açısından indirim konusu yapılabilmesi için :

– Öğrencilerin Türkiye’de tahsilde bulunması, 

– Yapılan ödemenin yeme ve yatma giderleri ile tahsil giderlerinin karşılanması amacına yönelik bulunması,

– Ödemenin bizzat öğrencilere yapılması,

– Şirket ile öğrenciler arasında işçi-işveren (hizmet) ilişkisi bulunmaması

Şartlarının olması gerektiği şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Kurumlar Vergisi Açısından Eğitim  Bursların Değerlendirilmesi

Kurumlar vergisi mükelleflerinde ise;

Eğitim Burslarının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinin ikinci fıkrasına göre  kurum kazancının safi tutarının tespiti için gider olarak indirilmesi gerekir.

Burada da bursun tutarı ve kaç kişiye verilebileceği ile ilgili net bir açıklama mevcut değildir. Ancak şirketin genel gelir gider dengesi ile orantılı olmalıdır. Örneğin İşletmenin yıllık 3.000.000,00 cirosu var ise 2.000.000,00 Eğitim Bursu gider olarak yazılamaz.

-Bursun İşle ilgili olması, 

– Burs verilen kişilerin okulu bitirdikten sonra işletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle çalışacaklarını gösteren bir sözleşme düzenlenmesi ve durumun herhangi bir inceleme anında denetim elemanına ispatlanması,

– Burs verilecek kişilerin, Türkiye’nin her tarafında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavı sonunda başarılı olması

– Verilecek burs miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması,

halinde kurum kazancının tespitinde gider olarak hasılattan indirilebileceği belirtilmiştir.

 

                  KDV Açısından Eğitim  Bursların Değerlendirilmesi

  Eğitim Burslarının KDV’lerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, ilgili bursun Gelir ve Kurumlar Vergisinde ki durumuna bağlıdır.

 

KDV Kanunu’nun

 

30/d maddesinde; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergilerinin indirilemeyeceği

hükme bağlanmıştır.

 

Dolayısıyla verilen  bursun KDV’den indirim yapılabilmesi için Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisinde gider olarak indirim yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdir de KDV’sinin de indirim konusu yapılması mümkün değildir.

  

BİRİNCİ DERECEDE YAKINLARA VERİLEN BURSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, bursun gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmesini sağlamak amacı ile    İşletme Sahipleri veya Şirket Ortaklarının birince derece yakınlarına verecekleri bursların da gider yazılabilmesi için yukarıda belirtilen tüm şartları taşıması gerekir.

 

Burs verilecek kişilerin, Türkiye’nin her tarafında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavı sonunda başarılı olması “ özellikle bu şart birinci derece yakınlara sınavsız burs vererek direkt gider yazılmasına engel olmak amacı ile konulmuştur.

 

Hangi durumlarda Eğitim Burslarının şirketlere gider olarak kaydedilebileceği durumunu Kanun Maddeleri ve Özelgeler ile açıklamaya çalıştık.

Bu şartlar altında vereceğiniz Eğitim Burslarını gider olarak kaydedebilirsiniz.

Saygılarımla,

 

S.M. Mali Müşavir

Biray GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji