Son Degisiklikler ile İssizlik Ödeneği ve Değişen Son 120 Gün Olayı

Son Degisiklikler ile İssizlik Ödeneği ve Değişen Son 120 Gün Olayı
Son Degisiklikler ile İssizlik Ödeneği ve Değişen Son 120 Gün Olayı

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?
7161 SAYILI KANUN İLE İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE NELER DEĞİŞTİ?

İşsizlik ödeneği sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMA ŞARTLARI NELERDİR?

– Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik primi yatmış olmak
– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olmak
– Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde hizmet akdine bağlı çalışmış olmak (Son Değişiklik sonrası hali)
– Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde İşkur’a başvurmak (30 günlük süre hak düşürücü süre değildir. Geç kalınan süre için işsizlik ödeneği yapılmamaktadır.)

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAYA HAK KAZANDIRAN İŞTEN AYRILMA KODLARI

04 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

05-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

12-Askerlik

15-Toplu işçi çıkarma

17-İşyerinin kapanması

18-İşin sona ermesi

23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

SON 120 GÜNDE KESİNTİ SAYILMAYAN HALLER

Hizmet akdi kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

• Hastalık,
• Ücretsiz izin/aylıksız izin
• Disiplin cezası
• Gözaltına alınma,
• Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
• Kısmi istihdam,
• Grev,
• Lokavt,
• Genel hayatı etkileyen olaylar,
• Ekonomik kriz,
• Doğal afet,
• Fesih tarihinde çalışmamış
• Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
• Kısa çalışma ödeneği
• Yarım çalışma ödeneği

nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.

2019 YILINDA İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİ

– Son 3 yıl içerisinde en 600 gün işsizlik primi ödeyenler – 180 gün
– 900 gün işsizlik primi ödeyenler – 240 gün
– 1080 gün işsizlik primi ödeyenler – 300 gün

– Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAK İÇİN SON 120 GÜN AYNI İŞVERENE BAĞLI ÇALIŞMA ŞARTI VAR MIDIR?

– Son 120 gün içerisinde hizmet akdine bağlı olarak çalışmış olmanız yeterlidir. Arada boşluk bırakmamak üzere işyeri değiştirmeniz işsizlik ödeneği almanıza engel değildir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN FAYDALANABİLİR Mİ?

İşsizlik maaşının şartlarından biri işten ayrılmadan en az 120 gün boyunca prim ödeyerek sürekli çalışma şartı idi. Bu durumda kısmi süreli çalışan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak borçlanabilir ve işsizlik maaşından yararlanabilirdi.

7161 sayılı kanun ile 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartının yerine hizmet akdine tabi olarak çalışmış olma şartının getirilmesi beraber kısmi süreli çalışanlar için diğer şartları taşıması koşuluyla borçlanma yapmadan işsizlik maaşından yararlanmaya hak kazanırlar.

İŞSİZLİK MAAŞI İLE BİRLİKTE ELDE EDİLEN HAKLAR NELERDİR?

• İşsizlik maaşı,
• İşsizlik maaşının alındığı süre boyunca, genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de genel sağlık sigortasından faydalanma,
• Yeni bir iş bulma,
• Mesleki geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine katılma,

İŞSİZLİK MAAŞINI KESİNTİYE UĞRATAN DURUMLAR NELERDİR?

• Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,
• İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen,
• Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,
• Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen,

7161 SAYILI KANUN İLE İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

18.01.2019 tarihli 30659 sayılı resmi gazete yayınlanan 7161 sayılı kanunun 25. Maddesine göre;

Son 120 gün içerisinde işsizlik primi eksiksiz ödenmiş olma koşulu yerine son 120 günde hizmet akdine bağlı olarak çalışmak yeterli sayılmış eksik gün bildirimi olanlarda işsizlik ödeneği alabilmektedir.,120 gün şartı esnetilmiştir.

Bu değişiklikle birlikte kısmi süreli çalışanlarda eksik kalan günlerini borçlanmadan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır.

Saygılarımla
Mali Müşavir
Eda OKÇU