Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Kapsamında Türkiye’de Bulunan Varlıkların Bildirimi

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Kapsamında Türkiye’de Bulunan Varlıkların Bildirimi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI KAPSAMINDA
Türkiye’de Bulunan Varlıkların Bildirimi
– M A K A L E –

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 28 Kasım 2020 tarihli R.G’de yayımlanan 1 nolu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.
Tebliğin 6. Maddesinde ‘’Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, madde kapsamında 30/06/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Ek-2’de yer alan bildirim ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecektir.’’
Tebliğin 11. Maddesinde ‘’Geçici 93 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca, bildirimde bulunulan varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.’’ denilmektedir.
Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterebileceklerdir. Defter Beyan Sistemi ile kayıtları tutulan, Serbest Meslek Kazanç Defterleri ile İşletme Hesabına Göre tutulan defterlerde söz konusu kıymetlerin defterlerin neresine kayıt yapılacağını ben bulamadım. (  ) Bulabilen veyahut bu kıymetlerin nasıl ve ne şekilde defterlerde kayıt altına alınacağını bilen meslektaşım varsa beni aydınlatırsa sevinirim.
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması ile ilgili daha önce yayımlanan kanunlarda öngörülen hesaplanacak vergi bu kanunda öngörülmemiştir. Yani söz konusu kıymetlerin bu kanun kapsamında bildirilmesi halinde hiçbir vergi tahakkuk etmeyecektir.
Özellikle meslektaşlarım ile Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerin dikkat etmesi gereken bir husus ise; kayıt dışı hasılat elde edenler elde ettikleri kayıt dışı hasılatı dikkate alarak varlık barışından yararlanmalarında fayda vardır. Bu sayede bildirilen varlıkların tutarları kadar kendilerini vergi inceleme riskinden korumuş olacaklardır.
Örneğin: Gelir Vergisi mükellefi olan Serbest Meslek Mensubu bir SMMM kanun yürürlüğe girdiği tarih olan 17.11.2020 öncesinde 100.000.-TL kayıt dışı hasılat elde etti ve fatura kesmediği varsayımı ile ve bu durumda inceleme ile tespit edildi ise 7256 sayılı Kanun kapsamında 100.000.-TL beyan edilmiş ve banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılmış ise 100.000.-TL için kendisine tarhiyat yapılamayacağını yani vergi hesaplanamayacağını düşünmekteyim
Saygılarımla,
19.12.2020
SMMM SEBAHATTİN GÜL
www. Sebahattingul.com.tr
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji