VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA İLİŞKİN ESASLAR
VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ DIŞINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ESASLARI
BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN RAPORLANMASI
Yatırım kuruluşlarınca borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleştirilen işlemler VDK’ya(veri depolama kuruluşuna) raporlanır. Bu fıkranın uygulanmasında BDDK görüşü çerçevesinde bankalara istisna getirilebilir.
-Yatırım kuruluşları dışında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin yurt dışı organize ya da tezgâh üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın bu madde kapsamına giren işlemleri gerçekleştirmesi durumunda bildirim yükümlüsü, Türkiye’de yerleşik tüzel kişidir. Bu fıkra kapsamındaki tüzel kişiler, 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında sayılan tüzel kişilerdir.
-Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem, bildirim formatları ve işlem türleri VDK tarafından belirlenir.
– Bu işlemlerin en geç işlem gününde işlem yapan taraflarca VDK’ya raporlanması zorunludur.
-Raporlama yükümlülüğü kapsamındaki tarafların raporladıkları işlemlere ilişkin kayıtları tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az 10 yıl süre ile saklamaları zorunludur.
– Bu Tebliğin sorumluluk ve sır saklama yükümlülüğü başlıklı 11 inci maddesi bu maddedeki bildirim yükümlüleri için de kıyasen uygulanır.
– Bu Tebliğin veri girişlerine ilişkin kayıtların tutulması başlıklı 12 nci maddesi, bu madde kapsamında yapılan bildirimler için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ İLE KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kurulun kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine yönelik düzenlemesi kapsamındaki işlemler için yatırım kuruluşları tarafından her gün itibarıyla aşağıda yer alan hususlara ilişkin VDK’ya raporlama yapılır:
1-Ayrı ayrı olmak üzere kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri gerçekleştiren müşteriye ilişkin tahsis edilen limit, kullandırılabilir limit, kullandırılan tutar ve değerlenmiş teminat tutarına ilişkin veriler ile kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin olarak temerrüt, özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere ilişkin veriler.
2-Aracı kurumların kendi kaynaklarından ve/veya bankalar üzerinden kullandırdıkları müşteri bazında net kredi tutarı.
– Aracı kurumlar tarafından;
1- Her gün itibarıyla, açığa satış işlemlerine ilişkin olarak gün sonu itibarıyla menkul kıymet ve müşteri bazında ilgili menkul kıymette kısa pozisyonların uzun pozisyonları aşan kısmından oluşan net kısa pozisyonlarının nominal ve cari değerleri,
2- İşlemin gerçekleştirildiği gün itibarıyla, tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen ödünç işlemlerine ilişkin olarak menkul kıymet ve müşteri bazında sözleşme bilgileri, VDK’ya raporlanır.
-Kurul, yetkili kuruluşlarca bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ilave hususların ve Kanun uyarınca getirilen işlem yasağı ile tedbir kararlarının VDK’ya raporlanmasını talep edebilir. Raporlamaya ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.
– MKK tarafından, Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca sermaye piyasası araçları ve bunlar üzerindeki hakların elektronik ortamda kayden izlendiği sisteme yatırımcının işlenmiş haciz, tedbir, iflas, tasfiye bilgileri ile toplam hesap sayısı, vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki türev verileri ve sermaye piyasalarına ilişkin istatistiksel veriler her gün itibarıyla VDK’ya raporlanır.
-Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin veriler her gün itibarıyla VDK’ya raporlanır.
– İstanbul Takas ve Saklama Bankası tarafından, kaldıraçlı alım satım verileri, ödünç pay senedi piyasası verileri her gün itibarıyla VDK’ya raporlanır.
– Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem ve bildirim formatları VDK tarafından belirlenir ve duyurulur.
-Bu madde kapsamında bildirim yapmakla yükümlü olanlar, özel mevzuatındaki gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek talep edilen bilgileri vermekten imtina edemez.”

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA
Kaynak;
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200724-23.htm