MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI

TEMERRUT FAIZI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE

ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN

TEMERRÜT FAİZ ORANI

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrası Uyarınca Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Sözleşmede Öngörülmediği veya İlgili Hükümlerin Geçersiz Olduğu Hallerde Uygulanacak Faiz Oranı aşağıdaki gibi belirilenmiştir.

 

Dönem                                  Faiz oranı                              Asgari Giderim Tutarı (TL)

1.1.2013 – 31.12.2014            Yıllık yüzde 15                                           95

1.1.2014 – 31.12.2014            Yıllık yüzde 12,75                                     120

1.1.2015 – 31.12.2015            Yıllık yüzde 11,50                                     120

1.1.2016 – 31.12.2016            Yıllık yüzde 11,50                                     130

1.1.2017 – 31.12.2017             Yıllık yüzde 10,75                                    150

1.1.2018  –    —                     Yıllık yüzde 10,75                                     185

 

MADDE   1530

(1)

Aksine  bir  hüküm  bulunmadığı  takdirde,  ticari  hükümlerle  yasaklanmış  işlemler ve şartlar batıldır. Ancak, sözleşme uyarınca yerine getirilmesi  gereken edimler için kanunun veya yetkili makamların koymuş olduğu en yüksek sınırı  aşan sözleşmeler en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır; sınırı aşan edimler hata ile yerine getirilmiş olmasa bile, geri alınır. Bu sınırlarda, Türk Borçlar Kanununun 27  nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz.

(2)

Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde,  alacaklı, kanundan  veya sözleşmeden doğan tedarik borcunu yerine getirmiş olmasına  rağmen,  borçlu,  gecikmeden  sorumlu  tutulamayacağı  hâller  hariç,  sözleşmede  öngörülmüş bulunan tarihte veya belirtilen ödeme süresinde borcunu ödemezse, ihtara  gerek olmaksızın temerrüde düşer.

(3)

Mütemerrit borçlunun alacaklısı sözleşmede öngörülen tarihten ya da ödeme  süresinin sonunu takip eden günden itibaren, şart edilmemiş olsa bile faize hak  kazanır.

(4)

Sözleşmede ödeme günü veya süresi belirtilmemişse veya belirtilen süre beşinci  fıkraya  aykırı  ise,  borçlu aşağıdaki  sürelerin  sonunda  ihtara  gerek  kalmaksızın mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak kazanır:

  1. a) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda.
  2. b) Faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse mal veya hizmetin teslim alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda.
  3. c) Borçlu faturayı veya eş değer ödeme talebini mal veya hizmetin tesliminden önce almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini takip eden otuz günlük sürenin sonunda.
  4. d) Kanunda veya sözleşmede, mal veya hizmetin kabul veya gözden geçirme usulünün öngörüldüğü hâllerde, borçlu, faturayı veya eş değer ödeme talebini, kabul veya gözden geçirmenin gerçekleştiği tarihte veya bu tarihten daha önce almışsa, bu tarihten sonraki otuz günlük sürenin sonunda; şu kadar ki, kabul veya gözden geçirme için  sözleşmede  öngörülen  süre, mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz günü aşıyor ve bu durum alacaklının aleyhine ağır bir haksızlık oluşturuyorsa, kabul veya gözden geçirme süresi mal veya hizmetin alınmasından itibaren otuz gün olarak kabul edilir.

(5)

Sözleşmede öngörülen ödeme süresi, faturanın veya eş değer ödeme talebinin  veya mal veya hizmetin alındığı veya mal veya hizmetin gözden geçirme ve kabul  usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla altmış gün olabilir. Şu kadar ki, alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koşuluyla ve açıkça anlaşmak  suretiyle taraflar daha uzun bir süre öngörebilirler. Ancak alacaklının küçük yahut orta  ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da hayvansal üretici olduğu veya borçlunun  büyük ölçekli işletme sıfatını taşıdığı hâllerde, ödeme süresi, altmış günü aşamaz.

(6)

Gecikme faizi ödenmeyeceğini veya ağır derecede haksız sayılabilecek  kadar az  faiz ödeneceğini,  alacaklının  geç   ödeme  dolayısıyla   uğrayacağı  zarardan   borçlunun  sorumlu olmayacağını veya sınırlı bir şekilde sorumlu tutulabileceğini  öngören  sözleşme  hükümleri  geçerizdir.  Geçersizlik  durumunda  yedinci  fıkra  uygulanır.

(7)

Bu madde hükümleri uyarınca alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt  faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her yıl ocak ayında ilan eder. Faiz oranı, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda  öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla  olmalıdır.

(8)

Mal veya hizmet bedelinin taksitle ödenmesinin öngörüldüğü durumlarda, bu  maddenin ödeme sürelerini düzenleyen hükümleri birinci taksit bakımından uygulanır.  Her bir taksit tutarının ödenmeyen kısmı yedinci fıkrada öngörülen oranda gecikme faizine tabidir. Alacaklının küçük veya orta ölçekli işletme veya tarımsal veya hayvansal üretici olup borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu hâllerde taksitle ödemeyi öngören sözleşme hükümleri geçersizdir.”

S.M.Mali Müşavir

Burcu ÖZTÜRK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji