BUYUKSEHİR SİNİRLARİ İCERİSİNDE EMTİA ALİM SATİMİ YAPMAK , BASİT USUL MÜKELLEFİYETİNE ENGEL MİDİR ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI İÇERİSİNDE EMTİA ALIM SATIMI YAPMAK , BASİT USÜL MÜKELLEFİYETİNE ENGEL MİDİR?

 

Mbt.nin Değerli Üyeleri,

Bildiğiniz gibi Gelir vergisi Kanununa göre ticari kazancı her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden dolayı doğan kazançlar olarak belirlemiş; Ticari kazancın tespiti konusunda ise gerçek usulün Bilanço ve işletme hesabı esasına göre tespit edileceği ve ayrıca bunların dışında kalan tespitin ise  01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere basit usulde tespit edileceği esas alınmıştır.

Aynı kanunun 46. Maddesine göre Basit usulde ticari kazancın bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farkın olacağı belirtilmiştir. Basit usule tabi olmanın genel şartları Gelir Vergisi kanunun 47. Maddesinde ve özel şartları ise aynı kanunun 48. Maddesinde belirlenmiş;  Basit usulden yararlanamayacak olanlar ise 50. Maddedeki faaliyetleri gösterenler ile yine  1995/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde

a)Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar

  1. b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar
  2. c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar
  3. d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar
  4. e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler
  5. f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler Bu mükellefler, basit usulden yararlanmaya basit usul mükellefiyeteinden yararlanamayacakları açıklanmıştır.

Yukarıda açıklanan Bakanlar Kurulu kararındaki özellikle (a) maddesindeki emtia imalatı ile uğraşanlar ile (b) maddesindeki her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlardan basit usül mükellefiyetinden yararlanmaları konusunda tereddütler olduğu ve bazı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bu faaliyetleri yapanların mükellefiyet kaydı açtırdığı ve Basit usulde faaliyet gösterdikleri meslekdaşlarımızla ilgili çok çok yararlı gördüğüm Mbt. Gibi gruplarda dile getirilerek meslekdaşlar arasında bu konuda tereddütler olduğu gözlenmektedir.

PEKİ,  BU DURUMDA AÇIK BİR BAKANLAR KURULU KARARI OLMASINA RAĞMEN BAZI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE  EMTİA ALIM SATIMI YAPANLAR BASİT USÜL MÜKELLEFYETİNDEN YARARLANACAK MIDIR?

Sorumuzun yanıtına gelince ise , Her ne kadar 1995/6430 Sayılı BKK.ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yukarıdaki faaliyetleri gösterenlerin Basit Usül Mükellefiyetinden yararlanamayacakları açıklanmış ise de  bu BKK. Da değişiklik yapan 2013/5080 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu illerden hem de 12/11/2012 Tarihinde kabul edilen ve 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 6360 sayılı Kanun gereği Büyükşehir Belediyesi olarak kabul edilen Aydın,Balıkesir,Denizli,Hatay,Malatya,Manisa,Kahramanmaraş,Muğla,Ordu,Tekirdağ,Trabzon,Şanlıurfa ve Van illerinde  her ne kadar bu illerin Büyükşehir Belediyesi olarak kabul edilse de bu illerde faaliyet gösteren mükelleflerin diğer şartları da taşımaları halinde basit usül mükellefiyetlerine devam etmesine ve yeni mükellefiyetlerinde Gelir Vergisi Kanununundaki diğer şartları da taşımaları halinde Basit usül mükellefiyet kaydı açtırmalarında bir engel bulunmadığı açıklanmıştır.

Saygılarımla,
Mustafa GÜNŞEN

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji