Etbis Nedir

Etbis Nedir
Etbis Nedir

Etbis Nedir?

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri Konumuz : ETBİS NEDİR?
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, e-ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiksel bilgilere dönüştürülmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi sistemidir.
ETBİS’e kimlerin kayıt olması gerekiyor?
Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’ e kayıt olur:
a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
b) Aracı hizmet sağlayıcılar.
(Aracı hizmet sağlayıcılar: başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Gitti Gidiyor vb.)
c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.
ETBİS e kayıt olma zorunluluğu bulunmayanlar kimler?
a) Sosyal medya siteleri üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.
b) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmamaktadır. Dolayısıyla, sitenizde gerçekleşen satışlar yüz yüze, telefon görüşmesi veya e-posta vasıtasıyla yapılıyorsa ETBİS ’e kayıt yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.
c) Sosyal medya siteleri üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır
d) ETBİS ’e ilişkin yapılan düzenleme, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıları kapsamaktadır. Dolayısıyla internet üzerinde sözleşme veya satış yapmıyorsanız ETBİS e kayıt ve bildirim yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Ancak, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödeme ve elektronik para kuruluşlarının aylık bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.
ETBİS’e kayıt için esnaf odası veya ticaret odasına kayıtlı olmak zorunda mıyım?
ETBİS’e giriş için önce MERSİS ya da ESBİS’e kaydolup daha sonra da ETBİS’de kayıt ve bildirim yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz gerekmektedir.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi almak zorunlu mu?
26/08/2015 tarihli ve 29457 sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin Genel Esaslar başlıklı 5 inci maddesinde hizmet sağlayıcının kendine ait elektronik ticaret ortamında “Tebligata elverişli KEP adresi”ni bulundurması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS)’lere başvurarak bir KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi temin ettikten sonra başvurunuzu tamamlayabileceğiniz değerlendirilmektedir.
ETBİS’e kayıt olmamanın ve bildirimde bulunmamanın cezai yaptırımı var mıdır?
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde ETBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.
Hizmet sağlayıcı olarak ETBİS’e kaydolurken girmem gereken bilgiler nelerdir?
a) Tebligata elverişli KEP adresi.
b) Elektronik ticaretin türü.
c) Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.
d) Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.
e) Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.
f) Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.
g) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
h) Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri.
i) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
j) Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.
k) Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.
l) Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.
m) Kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını birinci fıkrada belirtilenlere ek olarak bildirir.
***ETBİS ‘e kayıt olmak için herhangi bir evrakın sunulması ya da ücret ödenmesi gerekmemekte, tüm işlemler www.eticaret.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
***ETBİS ’e e-ticaret faaliyetinize başlamadan önce kayıt olmanız gerekmektedir.
ETBİS’e kayıt ve bildirim işlemlerini tamamladıktan sonra aylık satışlarımıza ilişkin herhangi bir bildirim yükümlülüğümüz bulunmakta mıdır?
Hizmet sağlayıcıların faaliyetlerine ilişkin aylık bir bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak ETBİS’ e kayıt ve bildirim işlemlerinizi tamamladıktan sonra vermiş olduğunuz bilgilerde değişiklik olması halinde otuz gün içinde bunu bildirmeniz gerekmekte olup sınır ötesi ticaret faaliyetinde bulunmanız halinde ise her yıl mart ayı sonuna kadar ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmini bildirmeniz gerekmektedir.
Ayrıca Tebliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalar arası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcıların internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Saygılarımla;
Eda OKÇU