İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Özellikle son zamanlarda “KOD 29” “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına
aykırı davranışı nedeni ile fesih “işten çıkış kodu konusunda yaşanan tartışmalar üzerine
SGK “KOD 29” u yürürlükten kaldırarak işten çıkış kodlarında, 41 numaralı koddan sonra
gelmek üzere yeni kodlar eklemiştir. Yeni eklenen kodlar şunlardır.
1- “Kod 42”– “4857/25-II-a “İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı
noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların
kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler
söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.”
2- “Kod 43”– “4857/25-II-b “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren
hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.”
3- “Kod 44”– “4857/25-II-c “İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.”
4- “Kod 45”– “4857/25-II-d “İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut
işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak
gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.”
5- “Kod 46”– “4857/25-II-e “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.”
6- “Kod 47”– “4857/25-II-f “İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve
cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.”
7- “Kod 48”– “4857/25-II-g “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe
dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden
sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.”
8- “Kod 49”– “4857/25-II-h “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine
hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.”
9- “Kod 50”– “4857/25-II-ı “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini
tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.”
İŞTEN ÇIKIŞ KODLARININ GÜNCEL LİSTESİ :

1 – Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi:
2 – Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 – Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 – Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
9 – Malulen emeklilik
10 – Ölüm
11 – İş kazası sonucu ölüm
12 – Askerlik
13 – Kadın işçinin evlenmesi
14 – Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 – Toplu işçi çıkarma
16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 – İşyerinin kapanması
18 – İşin sona ermesi
19-  Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
20 – Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa
“4” nolu kod kullanılır.)
21 – Statü değişikliği
22 – Diğer nedenler
23 – İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 – İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 – İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

26 – Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 – İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30 – Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve
kusuru dışında fesih
32 – 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 – Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 – İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
35 – 6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
36 – KHK ile işyerinin kapatılması
37 – KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 – Doğum nedeniyle işten ayrılma
39 – 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 – 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41 – Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
42 – İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri
sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni
yanıltması
43 – İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak
sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması
44 – İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
45 – İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine
sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da
işyerinde bu maddeleri kullanması.
46 – İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
47 – İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir
suç işlemesi.
48 – İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki
işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir
ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
49 – İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta
ısrar etmesi.
50 – İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,
işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya
başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara
ve kayba uğratması.

 

Kaynak :https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/abf8e983-d38f-4e65-9352-167feb506af6/isten-cikis-kodlarinda-degisiklik-yapildi