7104 SAYİLİ KANUN İLE KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPİLAN DEGİSİKLİKLER

7104 sayili kanun ile kdv deg.
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

7104 SAYILI KANUN İLE KATMA DEĞER VERGİSİNDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER

Mbt.nin Değerli Üyeleri,
29/03/2018 Tarihinde kabul edilen 7104 sayılı Kanun ile Katma Değer
Vergisinde yapılan değişiklikler bilgilerinize sunulmuştur.
MADDE 1-25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Bu Kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi
tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi,
müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri
teslimi yapılmış sayılır.”

MADDE 2– 3065 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına
(c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, (2)
numaralı fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“ç) Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda bu satışları yapanlar,”
“Bu gibi sebeplerle fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen
vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi
yapan mükellefe iade edilir.”

“Şu kadar ki söz konusu iadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili
beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı
tarafından alıcıya geri verilmesi şarttır.”

 

MADDE 3- 3065 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının
(a) bendine “serbest bölgedeki alıcıya” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci
maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz
satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların
depolarına” ibaresi ve (b) bendine “vasıl olmalı ya da” ibaresinden sonra
gelmek üzere “gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu
mağazalara veya bunların depolarına veya” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 4– 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine,
belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve
yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az
olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu,
huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve
denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi
yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait
gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla
bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler,

l) Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından,
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,
münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu
hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de
yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu
hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın
kapsamına dahil değildir.),

m) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme
bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma
Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma
laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara,
münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve
teçhizat teslimleri (İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın,
teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde,
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden
çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında
alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını
veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi
takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.),”

 

MADDE 5– 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının
(c) bendine “Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen
işlemler ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı maddenin birinci
fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların
sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ve” ibaresi eklenmiş, (g) bendinde
yer alan “atıklarının” ibaresi “atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının”
şeklinde değiştirilmiş ve (o) bendinde yer alan “; ithalat ve ihracat
işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar
için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve fıkraya (o) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ö) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük
hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine
konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen
ardiye, depolama ve terminal hizmetleri,”

 

MADDE 6– 3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (e)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f)
bendi (g) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir.
“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden
mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef
olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında
esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya
taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan
tutardır.”

 

MADDE 7– 3065 sayılı Kanunun 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“6. Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit
tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul
Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki
maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınır.”

MADDE 8– 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin;
a) (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “teslim ve hizmetin
gerçekleştiği vergilendirme döneminde” ibaresi madde metninden
çıkarılmıştır.

b) (3) numaralı fıkrasına “vuku bulduğu” ibaresinden sonra gelmek üzere
“takvim yılını takip eden” ibaresi eklenmiştir.

c) (3) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş
ve mevcut (4) numaralı fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“4. Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen
alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi,
alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu
yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre
karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra
kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.).”

 

MADDE 9– 3065 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) bendine “teslimi ve hizmet ifası” ibaresinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(Bu Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d)
bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer
vergisinden istisna edilen işlemler hariç)”

b) (c) bendine aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye
Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan
veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi
kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü
tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen
amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer
vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.)”

c) (d) bendinin parantez içi hükmünde yer alan “ilişkin ithalde veya
sorumlu sıfatıyla ödenen” ibaresi “ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla
ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya
hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme
döneminde beyan edilerek ödenen” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
“e) Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen
alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi.”

 

MADDE 10- 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına
“indirilemeyen Katma Değer Vergisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar
talep edilmesi şartıyla” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan
“sınırlayabilir.” ibaresi “sınırlamaya; imalatçılar tarafından yapılan
ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer
vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar
iade yaptırmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11– 3065 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına “mal
veya hizmetleri belirlemeye” ibaresinden sonra gelmek üzere “, süresi
içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki
dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkan vermeye, iade
talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye” ibaresi ile maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Maliye Bakanlığı; mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye
büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine
getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup
bulunmadığı gibi kriterleri esas alarak mükelleflerin vergisel uyum
seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit
etmeye, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin
diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 12– 3065 sayılı Kanunun mülga 38 inci maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Hasılat esaslı vergilendirme

 

MADDE 38– Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile
mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit
edilenlerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek
grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi
işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dahil) bedel
üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek
oranı geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca ilgili sektör veya meslek
grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma
değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin
beyan ederek öderler.

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre
vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan
teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer
vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek
ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya
maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma
değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl
geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına
göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri Vergi
Usul Kanununun 178 inci maddesine göre ikinci sınıf tüccarlar için
geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, hasılat esaslı vergilendirme
usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 13- 3065 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (5) numaralı
fıkrasında yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığı” ibaresi “Maliye
Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu uyarınca işletme hesabı esasına göre
defter tutan mükelleflerin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı
takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatmaya” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14- 3065 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin (1) numaralı
fıkrasının birinci paragrafına “internet,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“oyun,” ibaresi ve paragrafa aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.”

NOT

Bu Kanunun;

a) 1 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden sonra yapılan teslimlere
uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 24 üncü maddeleri yayımını izleyen
ikinci aybaşında,

c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri, 10 uncu, 12 nci, 13 üncü,
14 üncü maddeleri 1/1/2019 tarihinde,

Saygılarımla,
Mustafa Günşen

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji