YABANCILARIN CALISMA IZNINDE ISTISNALAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

Muhasebe Bilenler Topluluğunun değerli üyeleri;

Sizlere Yabancıların çalışma iznindeki istisnalardan bahsedeceğim;

Yabancıların Çalışma İzninde istisnalar konusu 13 Ağustos 2016 Tarih ve 28900 Sayılı Resmi gazetede yayınlanark yüyürlüğe giren 6735 Sayılı Kanunun 32. Maddesinde Belirtilmiştir.

Buna göre,

MADDE 32-

(1) Genel Müdürlük başvurunun niteliğine göre nitelikli işgücünün tespitinde yabancının;

 1. a) Saygın bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş,
 2. b) Öğrenimi veya mesleki deneyimi ile Türkiye’de çalışılacak iş ya da mesleği uyumlu,
 3. c) Yıllık toplam ücreti, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen prime esas kazanç üst sınırının on iki katına eşit veya üzerinde,

ç) Uzmanlık gerektiren yüksek nitelikli işlerde veya Ar-Ge alanında profesyonel meslek mensubu olarak çalışmış veya mesleki deneyime sahip,

 1. d) Ulusal ya da uluslararası alanda bilinen yükseköğretim kurumlarında veya bilim ve teknoloji alanında öne çıkmış kuruluşlarda çalışma veya mesleki deneyim,
 2. e) Anadili dışında bildiği yabancı diller,
 3. f) Bilişim, savunma, maden, enerji gibi ülke ekonomisi açısından stratejik sektörlerde katkı sunacak, g) Genel Müdürlükçe uluslararası işgücü politikasına göre belirlenecek diğer koşullara sahip, olması şartlarından en az üçünü karşılamasını arar.

(2) Genel Müdürlük başvurunun niteliğine göre nitelikli yatırımcının tespitinde belgelendirilen ya da taahhüt edilen;

 1. a) Asgari sabit sermaye yatırımı tutarının beş yüz bin Türk Lirası ve üzerinde,
 2. b) İhracat tutarının yıllık on milyon TL ve üzerinde,
 3. c) En az elli Türk vatandaşına doğrudan ve sürekli istihdam imkanı sağlamış veya sağlayacak,

ç) Bilişim, savunma, uzay, maden, otomotiv, enerji gibi ülke ekonomisi açısından stratejik sektörlerde yatırım yapacak,

 1. d) Yatırım ile ilgili mevzuata uygun Ar-Ge veya tasarım merkezi kurulmuş veya kurulacak,
 2. e) Kalkınmada öncelikli bölgelere yatırımın yapılacak,
 3. f) Türkiye’de sahip olunan maddi değeri en az üç milyon Türk Lirası ve üzerinde taşınır veya taşınmaza, fikri veya sınaî mülkiyet haklarına sahip,
 4. g) Genel Müdürlükçe uluslararası işgücü politikasına göre belirlenecek diğer koşullara sahip, olması şartlarından en az üçünü karşılamasını arar.

(3) Nitelikli işgücü ve nitelikli yatımcı sayılan yabancıların çalışma izni başvurularında yabancının Türkiye’de yasal olarak bulunması kaydıyla ayrıca geçerli bir ikamet iznine sahip olması şartı aranmaz.

(4) Nitelikli işgücü ve nitelikli yabancı sayılan yabancıların çalışma izinleri ilk başvuruda üç yılı, uzatma başvurusunda beş yılı aşmamak koşuluyla bir yıldan uzun sürelerle de verilebilir. İstisnai yabancılar

MADDE 33- (1) Genel Müdürlükçe politika belgesi ve Kurul kararları dikkate alınarak;

 1. a) Belirli bir süre için işvereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam edilen,
 2. b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen,
 3. c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı,

ç) Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı,

 1. d) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici koruma sağlanan veya vatansız ya da mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti mağduru,
 2. e) Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan,
 3. f) Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diplomatik dokunulmazlığı olmadan çalışan,
 4. g) Alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen,

ğ) Sınırötesi hizmet sunucusu, yabancıya çalışma izni başvurusu, çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesi ve reddi, çalışma iznine ilişkin şartlar ve süreler bakımından Genel Müdürlükçe uygun görülecek istisnalar tanınabilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak düzenlemeler Genel Müdürlüğün resmi internet sayfasında yayınlanır. Yabancı öğretim elemanları

MADDE 34-

(1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca çalışacak yabancı öğretim elemanlarına çalışma izni, Bakanlıkça verilir.

(2) Yabancı öğretim elemanlarının çalışma izni başvuruları ilgili üniversitelerce sistem üzerinden yapılır.

(3) Yabancı öğretim elemanlarının, çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde:

 1. a) Uluslararası İşgücü Politikasına uygunluk aranmaz.
 2. b) Ön izin veren merci dışında ilgili mercilerin görüşleri alınmaz.
 3. c) Başvurunun değerlendirilmesinde değerlendirme kıstasları kullanılmaz.

(4) Türkiye’ye girmesine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınırdışı etme kararı alınmış olan, milli güvenlik ve kamu düzeni veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşı olan yabancı öğretim elemanının çalışma izni başvurusu reddedilir denilmiştir.

Saygılarımla

Mustafa Günşen

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji