SGK Tesviki: özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bılenler Toplulugu’nun Degerli Uyelerı
Gelen Yogun Sorular Uzerıne dırekt konunun muhattabı olan SGK nın Acıklamalarını ıceren tesvık maddelerını tek tek sıtemıze atıp bır araya toplamanın faydalı olacagı dusuncesıyle ıs bu tesvık maddelerını sızler ıcın ayrı ayrı sıtemızde paylaşıyorum.
Faydalı Olması Dılegıyle…

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ
Kanuni Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi.
Genelge: 2011-45 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.
7.1 Genel Bilgi
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 –
31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkan sağlanmıştır.

Yararlanma Şartları
Sigortalının;
 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 Fiilen çalışması,
 18 yaşından büyük olması,
 İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim
ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
gerekmektedir.
İşverenin;
 Özel sektör işvereni olması,
 İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
olmaması,
 İşyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve
uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı
Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin olmaması,
 Sigortalıyı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması,
 Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve
taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde vermesi,
 Primlerini yasal süresi içinde ödemesi,
gerekmektedir.
7.3 Yararlanma Süreleri
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
 Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay*
 Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar
veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36
ay*
 Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay*
29 yaşından büyük erkeklerden;
 Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya
yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme
kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya
çalıştırılanlar için 24 ay*
 Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay
 4/a bendi kapsamında çalışmakta iken, 1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik
belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim
kurumlarını bitirenler için 12 ay
yararlanılabilecektir.
Soru – Cevap
1. Fiilen çalışmayan bir sigortalının bu teşvik kapsamında bildirilmesi mümkün
müdür?
Teşvikten, fiilen çalışılan süreler zarfındaki kazançlarından dolayı yararlanmak mümkündür.
Ancak; hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler
haricindeki fiilen çalışılmayan (örneğin sigortalıların istirahatli oldukları) sürelere ilişkin
kazançlarından dolayı teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
* Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay
süre eklenir.

2. Hem mesleki yeterlik belgesine sahip hem de mesleki eğitim veren yüksekokuldan
mezun olan bir sigortalı için hangi teşvik süresinin seçilmesi işverenlerimizin lehine
olacaktır?
İşverenler bu teşvikten tercih edecekleri herhangi bir kategori üzerinden
yararlanabilmektedirler. Bu durumda, hem mesleki yeterlilik belgesi hem de mesleki eğitim veren yüksekokuldan mezun olan bir sigortalı için 48 ay destek sağlayan kategorinin seçilmesi işverenlerimizin lehine olacaktır.

3. Daha önce teşvik kapsamında bildirilen bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip
aynı işyerinde veya başka bir işverene ait işyerinde yeniden çalışmaya başlaması
halinde bu teşvik kapsamında bildirilmesi mümkün müdür?
Bu teşvikten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilir. Sigortalı destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde bu sigortalı için kalan süreden yeniden yararlanılamaz.
Buna karşın, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalıların, teşvik sürelerini tamamlamadan işsiz kalmaları halinde, yeni bir
mesleki yeterlilik belgesini veya teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu işsiz oldukları bu süre içinde temin etmeleri/bitirmeleri ve yeni alınan belgede belirtilen mesleği ile ilgili alanda işe alınmaları durumunda, bu sigortalılardan dolayı destekten yeniden yararlanılabilecektir. Ancak, bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülecek ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için öngörülen süreyi aşamayacaktır.

4. “İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık
prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak” şartı ne demektir?
Sigortalının bu teşvik kapsamında işe başladığı tarihten önceki 6 ay boyunca işsiz olmasıanlamına gelmektedir. Bu dönemde, aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görenler, meslek liselerinde okuyan veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulanlar ya da yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı çalıştırılanlardan aylık ücretleri asgari ücret üzerinde olmayanlar ile Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılanlar ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (5510 4/1-b) için yapılan bildirimler bu sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanmaya engel değildir.

5. “Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması” şartı nedir?
İşverenler bu teşvikten 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde aranılan diğer
şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık
döneme ilişkin verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının
ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanabilmektedir.
Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında
Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

6. Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan son 6 aylık sürede bildirimde
bulunulmaması (sigortalı çalıştırılmaya ara verilmesi) halinde ortalama sigortalı
sayısı hesabı nasıl yapılacaktır?
Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan son altı aylık sürede, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle geriye doğru altı aylık süre içinde sigortalı bildiriminde bulunulmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı sıfır (0) olacağından, ilk ayda işe alınan ve kanunda öngörülen diğer şartlara da haiz olan sigortalıların tamamından dolayı teşvikten faydalanmak mümkündür.

7. 01/03/2011 tarihinden önce işe alınmış olan sigortalının çalışmakta iken 01/03/2011
ila 31/12/2020 tarihleri arasında mesleki yeterlik belgesini alması veya mesleki ve
teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi durumunda bu sigortalı için
teşvikten faydalanmak mümkün müdür?
Teşvikten yararlanabilmek için sigortalının 01/03/2011–31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması gerektiğinden, bu durumda teşvikten faydalanmak mümkün değildir.

8. Ortalama sigortalı sayısının tespitinde alt işverenler tarafından çalıştırılan
sigortalılar dikkate alınmakta mıdır?
Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında gerek asıl işveren, gerekse alt işverenlerce
çalıştırılan sigortalılar dikkate alınmaktadır.

9. Alt işverenin sigortasız işçi çalıştırdığının tespiti, asıl işverenin 1 yıl süreyle teşvik
hükümlerinden faydalanmasına engel midir?
Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem alt işveren hem de asıl işveren teşvikten bir yıl süreyle yararlanamaz.

10. İşe alınan sigortalılar ile ilgili meslek lisesi/yüksekokul diplomaları gibi belgelerin
Kuruma ibraz edilmesi gerekmekte midir?
İşverenlerce sigortalılar için e-sigorta kanalıyla beyana dayalı olarak yapılan başvurularda belirtilen eğitim durumları ile ilgili belgelerin başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

11. Teşvikten faydalanan sigortalının ortalama çalışan sayısının üstünde olup olmadığı
e-bildirge sistemi tarafından kontrol edilmekte midir?
Aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi sırasında, ortalama sigortalı sayısının
üzerinde bildirim yapılıp yapılmadığının kontrolü e-bildirge sisteminde yer alan “Prim
Teşviklerinden Yersiz Yararlanışmış Dönemler” linkinde bulunan “Cari Dönemler” menüsü vasıtasıyla işverenlerce yapılabilmektedir. Bu menü vasıtasıyla; işlem tarihi itibariyle hem aylık prim ve hizmet belgesi verme süresi hem de prim ödeme süresi sona ermemiş aylara ilişkin 06111 kanun numarasından verilen belgelerde kayıtlı sigortalıların kontrolü işverenlerce yapılabilmektedir.

12. Teşvik kapsamında bildirilen bir sigortalının teşvik süresi içinde aynı işverenin aynı
veya farklı sosyal güvenlik il müdürlüğünde/sosyal güvenlik merkezinde tescilli
başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışması halinde yeni
işyerinde bu sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanılır mı?
Bu durumda, sözkonusu sigortalı, yeni işyerine başladığı tarihten önceki altı aylık süreye
ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olacağından, her nekadar aynı
işverene ait diğer bir işyerinde çalışmış olsa da, bu sigortalı için teşvikten kalan süre içinde yeniden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

13. Yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı teşvikten faydalanmak mümkün müdür?
Yabancı uyruklu sigortalılar için “Eğitim Belgesi Yoktur/Uyuşmamaktadır” seçeneği
üzerinden 24 ay süre ile bu teşvikten yararlanılması mümkündür.

Gelen Soruların bır coguna Faydalı Olacagını dusunuyorum
Tesvıkınız Bol olsun ☺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji