SGK TESVIKI: İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olup, son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan bir sigortalı için

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bilenler Toplulugu’nun Degerli Uyelerı
Gelen Yogun Sorular Uzerıne dırekt konunun muhattabı olan SGK nın Acıklamalarını ıceren tesvık maddelerını tek tek sıtemıze atıp bır araya toplamanın faydalı olacagı dusuncesıyle ıs bu tesvık maddelerını sızler ıcın ayrı ayrı sıtemızde paylaşıyorum.
Faydalı Olması Dılegıyle…

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİ GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

Kanuni Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası.
Genelge: 2009-149 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.
6.1 Genel Bilgi
İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olup, son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet
belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan bir sigortalı için,
işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden
hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık
sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanmaktadır.
6.2 Yararlanma Şartları
Sigortalının;
 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
 İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
 İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak
kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,
gerekmektedir.
İşverenin;
 İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren
kurum ve kuruluşlara ait olmaması,
 Sigortalıyı işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık
prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe almış
olması,
 Sigortalıyı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması,
 Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermesi,
 Primleri yasal süresi içinde ödemesi,
gerekmektedir.

Soru – Cevap

1. Teşvikten faydalanacak olan sigortalı hakkında e-Bildirge sistemi üzerinden
yapılacak bir işlem var mıdır?
İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalıyı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alan işverenler, e-Bildirge sistemi üzerinden “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” linki işaretlenmek suretiyle bu sigortalıların sisteme kaydını yaparak sigorta primi teşvikinden yararlanabilirler.

2. Söz konusu teşvikten yararlanma süresi nedir?
Kanun hükmü 01/10/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, Kanunda öngörülen şartlara haiz olan sigortalı için işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca bu teşvikten yararlanılır.

3. Bu teşvik kapsamında 2017 yılı için belirlenen asgari ücret üzerinden bildirilen bir
sigortalı için hesaplanacak destek tutarı nedir?
İşverence ödenmesi gereken sigorta primi tutarı (%34,5) = 1.777,50 x %34,5 = 613,24 TL İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar (%33,5) = 1.777,50 x %33,5 = 595,46 TL Destek sonrası işverence ödenecek tutar 17,78 TL ( 613,24 – 595,46) olacaktır.

4. Ortalama sigortalı sayısı nasıl hesaplanır?
Ortalama sigortalı sayısı; sigortalının, işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kuruma bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmamakta, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilmektedir.

5. Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürenin bazı aylarında
sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı nasıl
hesaplanacaktır?
Bu durumda ortalama sigortalı sayısı; bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının, bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek: Sigortalının 2016/Ağustos ayında işe alındığı ve önceki altı aylık süre için bildirilen sigortalı sayılarının;
Temmuz: 4
Haziran: 4
Mayıs: 4
Nisan: 2
Mart: 3
Şubat: Bildirim yok
olduğu varsayıldığında,
Ortalama sigortalı sayısı = Toplam / 5
= 17 /5
= 3,4 ~ 3 olarak tespit edilir.

6. Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede sigortalı
çalıştırılmamış olması halinde ortalama sigortalı sayısı nasıl hesaplanacaktır?
Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle geriye doğru altı aylık süre içinde sigortalı çalıştırılmamış olması halinde ilk ayda işe alınan ve kapsama giren sigortalıların tamamından dolayı söz konusu sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

7. Belli aralıklarla birden fazla sigortalı işe alındığında ortalama sigortalı sayısı nasıl
hesap edilir?
Ortalama sigortalı sayısı, teşvikten yararlanılacak olan her bir sigortalı için işe giriş tarihine göre ayrı ayrı tespit edileceğinden, farklı aylarda işe alınan sigortalılar yönünden baz alınan ortalama sigortalı sayıları da farklı olabilecektir.

8. Kamu sektöründe işe alınan sigortalılar bakımından söz konusu teşvikten
yararlanmak mümkün müdür?
Bu teşvik, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz.

9. Teşvik kapsamında hangi sigortalılar bildirilemez?
Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar, aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

10. Teşvikten yararlanılan sigortalının, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içinde
işyerinden ayrılıp tekrar işe alınması halinde teşvikten yararlanılması mümkün
müdür?
İşsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazanmış olan sigortalının hizmet akdinin sona ermesi ve kalan işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içinde gerek teşvik kapsamında bildirim yapılan işyerinde, gerekse başka bir işyerinde yeniden çalışmaya başlaması halinde (İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri hariç) kalan işsizlik ödeneği süresince yararlanılabilecektir.

11. Teşvikten yararlanılan sigortalıdan dolayı, ortalama sigortalı sayısı şartının
sağlanmadığı aylarda diğer teşviklerden yararlanılması mümkün müdür?
Diğer teşvik kanunlarında öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde yararlanılması
mümkündür.

12. Ay içinde çeşitli nedenlerle çalışması bulunmayan bir sigortalı için teşvikten
yararlanmak mümkün müdür?
İşsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içindeki çalışmaları sırasında çeşitli nedenlerle
(istirahat raporu, kısmi zamanlı çalışma, ücretsiz izin gibi) ay içinde bazı iş günlerinde
çalışmamış ve çalışmadığı günler için de ücret almamış olan sigortalılar için teşvikten
yararlanılacak sürelerin tespiti sırasında çalışılmayan süreler dikkate alınmayacaktır.
13. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce çalıştığı (A) işvereninin (1) nolu alt
işverenine ait işyerinden ayrılan bir sigortalının, (A) işverenin başka bir alt işvereni
tarafından işe alınması durumunda teşvikten yararlanmak mümkün müdür?
Sigortalının en son (A) işvereninin (1) nolu alt işverenine ait işyerinde çalıştığı dikkate
alındığında, bu sigortalıdan dolayı hem (A) işvereninin hem de (A) işverenine ait diğer alt
işverenlerin bu teşvikten yararlanması mümkün değildir.

Gelen Soruların bır coguna Faydalı Olacagını dusunuyorum
Tesvıkınız Bol olsun ☺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji