SGK Tesviki: Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan 5 Puanlık indirim Hk

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bılenler Toplulugu’nun Degerli Uyelerı
Gelen Yogun Sorular Uzerıne dırekt konunun muhattabı olan SGK nın Acıklamalarını ıceren tesvık maddelerını tek tek sıtemıze atıp bır araya toplamanın faydalı olacagı dusuncesıyle ıs bu tesvık maddelerını sızler ıcın ayrı ayrı sıtemızde paylaşıyorum.
Faydalı Olması Dılegıyle…

5510 SAYILI KANUNUN 81 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (i) BENDİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILARA UYGULANAN 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi.
Genelge: 2013-30 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.
Genel Bilgi
Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden
götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu teşvik, 1/6/2013 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Yararlanma Şartları
İşverenlerin;
 Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, (varsa da yapılandırılmış/tecil ve
taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,
 Primlerini yasal ödeme süresi içerisinde ödemeleri,
 Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya
bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı yönünde tespitin bulunmaması,
gerekmektedir.
2.3 Soru – Cevap
1. Bu indirimden hangi işverenler yararlanabilmektedir?
Kuruma bildirim yükümlülüklerini zamanında yerine getiren ve Kuruma borcu bulunmayan
özel sektör işverenleri söz konusu indirimden faydalanabilmektedir. Ancak, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyeri işverenleri bu indirimden yararlanamaz.

2. İhale konusu iş üstlenen işverenler bu indirimden faydalanabilir mi?
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında veya 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işi üstelenen özel sektör işverenleri ihale konusu işlerde çalışan sigortalılardan dolayı bu indirimden faydalanamaz.

3. Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin
işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı bu indirimden yararlanılabilir mi?
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden alım ve yapım işlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmadığından uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı bu indirimden yararlanılabilir.

4. Bu indirimden hangi sigortalılardan dolayı yararlanılabilir?
Özel sektör işverenlerince yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere;
 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sosyal
güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerinden,
 Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeler ile sosyal güvenlik sözleşmesi
imzalanmış ülkelere 5510 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında geçici görevle
gönderilen sigortalıların Türkiye’deki sigortalılık statüsüne göre ödenecek sigorta
primlerinde sigorta kolları bakımından genel sağlık sigortası primlerinin bulunması
halinde, bahse konu işçilerden,
 Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen
Türk işçilerinden,
dolayı bu indirimden yararlanılır.

5. Bu indirim hükümleri hangi sigortalılar hakkında uygulanmaz?
 Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan,
 Libya’da çalışanlardan,
 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde
mesleki eğitim gören öğrencilerden,
 Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi
tutulan öğrencilerden,
 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesi
kapsamında iş kaybı tazminatı alanlardan,
 Harp malulleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malullüğü aylığı
alanlardan,
dolayı genel sağlık sigortası primlerinde bu indirim uygulanmaz.

6. Bahse konu sigorta primi indiriminden yararlanabilmek için Kuruma başvuru şartı
var mı?
Özel sektör işverenlerinin, sigorta primi indiriminden yararlanabilmeleri için kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 06486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlemeleri yeterli olup, ayrıca Kuruma başvuru şartı bulunmamaktadır.

7. Prim borçlarını yapılandıran veya tecil ve taksitlendiren işveren bu indirimden
faydalanabilir mi?
Prim borçları 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen başkaca borcu bulunmaması kaydıyla indirimden faydalanabilirler.

8. 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar kapsamında uygulanan prim desteğinden yararlanan işverenler bu
indirim hükümlerinden yararlanabilir mi?
5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde düzenlenen sigorta prim teşvikinden yararlanan işverenler aynı dönemde bu indirim hükümlerinden yararlanamaz.

Gelen Soruların bır coguna Faydalı Olacagını dusunuyorum
Tesvıkınız Bol olsun ☺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji