6183 SAYILI KANUNUN 45. VE 46. MADDELERİ DEĞİŞMELİ Mİ?

6183 SAYILI KANUNUN 45. VE 46. MADDELERİ DEĞİŞMELİ Mİ?
6183 SAYILI KANUNUN 45. VE 46. MADDELERİ DEĞİŞMELİ Mİ?

6183 SAYILI KANUNUN 45. VE 46. MADDELERİ DEĞİŞMELİ Mİ?
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun Ödemenin ispatı başlıklı 46. Maddesi Amme alacağının ödendiği, selahiyetli ve mesul memurlar tarafından verilen makbuzlar ile tahsil daireleri, bankalar veya postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yazılarak, imzalanıp mühürlenen tahsile ait kayıtlarla ispat olunabilir. 42 nci maddenin 2 numaralı fıkrası (Çek veya münakale emrinin veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile yapılan ödemenin herhangi bir sebeple tediye edilmemesi halinde amme alacaklısının borçluya karşı rücu hakkı mahfuzdur. 2 numaralı fıkra gereğince muamele yapıldığı takdirde çek veya münakale emrinin kabul edilmemesi keyfiyeti tevsik ve bu durum münakale istiyene, keşideciye veya bunların temsilcilerine tebliğ edilerek kabul edilmeyen çek iade olunur) hükmü mahfuzdur. Denilmekte,
Aynı yasanın 45. Maddesi ise Vergi cüzdanını; Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar adına tahakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan yapılan tahsilatı göstermek üzere vergi cüzdanları düzenlenir.
Vergi cüzdanlarının fiyatını, ihtiva edeceği bilgileri, cüzdan almaya dair şekil ve esasları, hangi vergiler hakkında uygulanacağını, kimlere verileceğini ve uygulama zamanını tespitte Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Diğer amme idareleri, alacaklarının mahiyetine uygun olarak bu cüzdanların şeklinde ve kullanılış tarzında değişiklik yapabilirler. Vergi cüzdanı mükelleflere bedeli karşılığında verilir. Vergi cüzdanlarındaki her türlü bilgiler tahsil daireleri tarafından, tahsile dair kayıtlar ise tahsil daireleri, postaneler veya bankalar tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir. Tahsil daireleri, bankalar ve postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yapılan kayıtlar damga vergisinden muaftır. Denilmektedir.
Günümüzde Vergi cüzdanı uygulamasının ,hiçbir mükellef tarafından kullanılmadığı ve Maliye Bakanlığının da bu konuda zorlama yapmadığı açıktır. Bu nedenle kullanılmayan ve yaptırımı onayan özellikle ilgili Kanun 45.maddenin tamamen yürürlükten kaldırılması ile 46. Maddeninde bir değişikliğe gidilmesinin gerekliliği açıktır diye düşünüyorum.
Saygılarımla