SGK Tesviki: Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bılenler Toplulugu’nun Degerli Uyelerı
Gelen Yogun Sorular Uzerıne dırekt konunun muhattabı olan SGK nın Acıklamalarını ıceren tesvık maddelerını tek tek sıtemıze atıp bır araya toplamanın faydalı olacagı dusuncesıyle ıs bu tesvık maddelerını sızler ıcın ayrı ayrı sıtemızde paylaşıyorum.
Faydalı Olması Dılegıyle…

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANAN SİGORTA PRİM DESTEĞİ
Kanuni Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi.
Genelge: 2016-1 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

Genel Bilgi
4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ile Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkan sağlanmıştır.

Yararlanma Şartları
Sigortalının;
 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve
işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması
 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
 Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,
gerekmektedir.
İşverenin;
 Özel sektör işvereni olması,
 İşyerinin kamu idaresi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında olmaması,
 İşyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve
uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı
Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin olmaması,
 Sigortalıyı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması ,
 Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve
taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde vermesi,
 Primleri yasal süresi içinde ödemesi,
gerekmektedir.
8.3 Yararlanma Süreleri
Sigorta primi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının çalıştığı
işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre ve işbaşı eğitim programının başladığı tarihe göre
değişmektedir.
Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;
– 30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar
açısından 48 ay süreyle,
– 1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını
tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,
Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet
göstermesi halinde;
– 30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar
açısından 36 ay süreyle,
– 1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını
tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle,
yararlanılabilecektir.

Soru – Cevap
1. 18 yaşından küçük bir sigortalı için bu teşvikten yararlanılması mümkün müdür?
4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden
yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması gerekmektedir. Bu durumda 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınan
sigortalının işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından küçük olması halinde 18 yaşın
doldurulduğu tarihten başlanılarak destek kapsamında kalan süre kadar teşvik kapsamında
bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.

2.Sigortalının Türkiye İş Kurumunca düzenlenen “özel güvenlik” iş başı eğitim
programını tamamladıktan sonra üç ay içerisinde “kasiyer” olarak işe alınması
durumunda bu sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanılabilir mi?
Sigortalının teşvikten yararlanabilmesi için Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işbaşı eğitim
programını tamamladığı meslek alanında çalışması gerektiğinden, bahse konu durumda iş başı
eğitim programı ile işe alındığı mesleğin farklı olması nedeniyle teşvikten yararlanılması
mümkün bulunmamaktadır.

3.Özel sektör işverenleri 2886 sayılı Kanun kapsamında üstlendikleri ihale konusu
işlerden dolayı bu teşvikten yararlanabilir mi?
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma
hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım
ve yapım işleri teşvik kapsamı dışında tutulduğundan, 2886 sayılı Kanun kapsamında iş
üstlenen özel sektör işverenleri bu iş dolayısıyla çalıştırdığı sigortalılardan dolayı teşvikten
yararlanamaz.

4.Ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması şartı nedir?
İşverenler bu teşvikten diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki
takvim yılında (Ocak – Aralık ay/dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla
yararlanabilmektedir.
Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı
işyerinden Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında
Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

5.Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan bir önceki takvim yılında bildirimde
bulunulmaması (sigortalı çalıştırılmaya ara verilmesi) halinde ortalama sigortalı sayısı
hesabı nasıl yapılacaktır?
Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan sigortalının işe alındığı bir önceki takvim
yılında, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş
olması nedeniyle sigortalının sigortalı bildiriminde bulunulmamış olması halinde, ortalama
sigortalı sayısı sıfır (0) olacağından, aynı yılda işe alınan ve kanunda öngörülen diğer şartlara
da haiz olan sigortalıların tamamından dolayı teşvikten faydalanmak mümkündür.

6.Ortalama sigortalı sayısının tespitinde alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar
dikkate alınmakta mıdır?
Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında gerek asıl işveren, gerekse alt işverenlerce
çalıştırılan sigortalılar dikkate alınmaktadır.

7.Teşvikten faydalanan sigortalının ortalama çalışan sayısının üstünde olup olmadığı ebildirge
sistemi tarafından kontrol edilmekte midir?
Aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi sırasında, ortalama sigortalı sayısının
üzerinde bildirim yapılıp yapılmadığının kontrolü e-bildirge sistemi tarafından
yapılmadığından, teşvik kapsamında bildirilen her sigortalının ortalama sigortalı sayısına
ilave olarak bildirilip bildirilmediğinin işverenler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

8.Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı teşvikten yararlanılır mı?
Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı teşvikten yararlanılmaz ancak, gerek
ortalama sigortalı sayısının hesaplanmasında gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda
çalışan sigortalı sayısının tespitinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar
dikkate alınmaktadır.

9.İstanbul ilinde ve Ankara’da iki ayrı işyeri bulunan X Limited Şirketi işvereninin
İstanbul ilindeki işyerinden dolayı sosyal güvenlik Kurumuna prim borcu olduğu
varsayıldığında işveren teşvikten yararlanabilir mi?
İşverenin teşvikten yararlanabilmesi için teşvik kapsamına giren sigortalıyı işe aldığı
işyerinden dolayı Kuruma prim borcunun bulunmaması gerektiğinden, X Limited Şirketi
işvereni prim borcu bulunmayan Ankara’daki işyerinden dolayı bu teşvikten yararlanabilecek
ancak prim borcu bulunan İstanbul’daki işyerinden dolayı teşvikten faydalanamayacaktır.

10.Aynı işverene ait Ankara ilinde iki farklı işyerinin olduğu ve söz konusu işyerlerinden
birinde kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı varsayıldığında, işveren her iki işyerinde de bu
teşvikten yararlanabilir mi?
İşveren kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işyerindeki sigortalılardan dolayı teşvikten
bir yıl süreyle yararlanamayacak ancak kayıt dışı sigortalı çalıştırmadığı işyerinden dolayı
teşvikten yararlanabilecektir.

11.Alt işverenin sigortasız işçi çalıştırması halinde, asıl işveren teşvikten
yararlanabilecek mi?
Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem alt
işveren hem de asıl işveren teşvikten bir yıl süreyle yararlanamaz.

12.Teşvik kapsamında bildirilen bir sigortalının işten ayrılarak aynı işverenin başka bir
işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde işe başlaması durumunda söz konusu
sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanabilecek mi?
Sigortalının işbaşı eğitim programını tamamladığı tarihi müteakip üç aylık süre içerisinde
teşvikten yararlandığı işyerinden ayrılarak, aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir
işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde söz konusu üç aylık süre içerisinde yeniden
işe başlaması durumunda, ilgili Kanunda aranılan diğer şartların da sağlanması kaydıyla,
sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan teşvik süresi kadar
destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

13.Teşvik kapsamında yararlanılacak destek tutarı nasıl hesaplanır?
Bu teşvik kapsamında öncelikle sigortalının prime esas kazanç üst sınıra kadar olan kazançları
üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş (5) puanlık prim
indirimi, ardından prime esas kazanç alt sınıra kadar olan kazançları üzerinden kalan işveren
hissesine karşılık gelen tutar hesaplanacaktır.

14. Teşvikten yararlanabilmek için başvuru şartı var mı?
Teşvikten yararlanmak için işverenlerce kapsama giren sigortalıların e-Bildirge sisteminde yer
alan “İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi” menüsünden tanımlanması gerekmektedir. Bunun
haricinde başkaca bir başvuru şartı bulunmamaktadır.

15. Teşvikten faydalanan bir işyerinin faklı bir Sosyal Güvenlik Merkezine nakli halinde
teşvikten yararlanılmaya devam edilecek mi?
Teşvikten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde,
nakil tarihinden önce teşvikten yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da
yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Gelen Soruların bır coguna Faydalı Olacagını dusunuyorum
Tesvıkınız Bol olsun ☺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikSGK Tesviki: özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için
Sonraki İçerikSGK Tesviki:ENGELLİ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN UYGULANAN PRİM DESTEĞİ
Serkan ATASOY Kimdir: 1981 Ardahan Doğumlu olan Kurucu Yöneticimiz Mali Müşavir Sn. Serkan ATASOY (Çok soran oluyor diye yazalım soyadı değişikliğine gitti yani birçoğunuzun yakından tanıdığı Nam-ı diğer Serkan TAVŞAN) Grubumuzun Kurucu Yöneticisidir. 14.09.2007 de hayal ettiği mesleğin önemli bir eksiği olarak gördüğü, yardımlaşma, birlikte mücadele, meslektaşı ayrışmadan uzak tutup, paydayı sadece meslek ve meslektaş alacak bir anlayış ile meslektaşın bir arada kalmaktan mutlu olabileceği, aslında herkesin çalışma ortamlarında dertlendiği konularda yalnız olmadıklarını görebileceği, Anadolu tabiriyle damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye düşünerek mesleki yardımlaşmayı artırmayı hedeflediği hikaye bugün bu ortalama 150-200.000 civarı meslektaşa (Site, Facebook Grup, Sayfalar, İnstagram, Twitter, Linkedin, Youtube derken ) dokunanan bir oluşum haline gelmiştir. 2008 Yılından beri Mali Müşavirlik yapmakta olan Sn. ATASOY Yüksek Lisans Mezunu olup, Sırası ile Muhasebe Bürosu sonrası farklı sektörlerdeki Kobi ve Büyük Ölçekli firmalarda yöneticilik yapmış ve çok uzun yıllardır Uluslararası firmalar ile çalışmaktadır. Mesleki Mücadelesinde felsefesini sorduğumuzda ise şöyle açıklamaktadır: Bizler Mesleğimizi icra ederken müşterilerimizin işlerini canhıraş şekilde yapıyor belki de kendimizden tavizler veriyor ve genelde maalesef ki günü kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında müşterilerimizin işleri dışında biraz da icra ettiğimiz mesleğimizin mücadelesinin içinde olup emek sarf edebilirsek ve bunu hep birlikte yapabilirsek o zaman önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Unutulmamalıdır ki eğer bu meslek olmaz ise biz bu müşterileri bulamaz ve bu paraları kazanamayız evet müşterilerimize gereken hizmeti mesleki etik kurallar ve gerektiği kadar vereceğiz ama sadece bunu yapar çekilir ve mesleki mücadeleden uzak durur isek zaman içerisinde yapacağımız bir meslek de kalmayacaktır. Düşüncesinin devamında her geçen gün büyüyen bir grup ile güçlü meslek ve güçlü meslektaş hayaline her geçen gün daha da yakınlaştığını düşünüyor ve daha güzel günler için tüm meslektaşları büyük küçük demeden mücadeleye davet ediyor. https://www.twitter.com/serkan__atasoy https://www.facebook.com/serkantavsan https://www.instagram.com/serkan__atasoy