GOOGLE , FACEBOOK ÖDEMELERİNİN STOPAJ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerli Meslektaşlarım ;

Bildiğiniz üzere , 19/12/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren  476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin gelir/kurumlar vergisi stopajı kapsamına alınması ile Google ve Facebook gibi çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarımız olan ülkelerden alınan reklam hizmetlerinin stopaj durumu akıllarda ve uygulamada karışıklığa yol açmıştır.Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmamız olan ülkelerden alınan reklam hizmetleri için stopaj beyan edecek miyiz ya da etmeyecek miyiz ? Bu sorunun cevabını bulabilmek adına araştırma içerisinde iken özelge talep edildiğini öğrendim.Ancak kendi takibimde olan özelgeyi hazırlayan Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilisi, hazırlanan özelgenin emsal nitelikte olacağından dolayı komisyon onayı beklediğini ve bu onaydan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinde yayınlanacağını belirtmişti.Ancak, tesadüfen başka bir özelge karşılaştım ve çok gecikmeden yanlış kanıda olup beyanlarda eksik veya yanlış işlem yapılmaması adına sizlerle ilgili bölümleri paylaşıyorum.Komisyondan geçecek özelgeyi de sizlerle daha sonra paylaşırım 🙂

Ancak,hatırlatmak istediğim başka bir husus ise özelgelerin sonunda yer alan üç cümle olup her mükellef için ayrıca özelge talep etmenin daha doğru olduğudur.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

İlgi : 07.05.2019 tarih ve 204755 evrak sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Facebook ve Google’den aldığınız reklam hizmetleri için 2 nolu KDV beyannamesi ile KDV beyan ettiğiniz, Facebook ve Google firmalarının ülkeleri ile çifte vergilendirme anlaşması olduğundan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkralarında; kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, söz konusu maddelerde bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada,istihkak sahiplerinin gelir ve kurumlar vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde, Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiştir. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası ile Cumhurbaşkanına; ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetki verilmiştir.

1/2

Bu fıkra ile Cumhurbaşkanına verilen yetki, 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılmıştır.Söz konusu Kararın eki Kararın 1 inci maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınmış olduğu, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Mezkûr Kararın 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapılan ödemeler üzerinden;

– Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca %15,

– Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca %0,

– Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca %15

oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Buna göre, 476 sayılı Kararın eki Karar gereğince google ve facebooka reklam vermeniz karşılığında bu firmalara yapılan ödemelerden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

Paylaş
Önceki İçerikKAYYİM NEDİR, KAYYİMLARİN VERGİSEL SORUMLULUKLARİ VE KENDİ SİGORTALİLİKLARİ NASİLDİR?
Sonraki İçerikProfessionel English Mesleki İngilizce ( Satin alan bolum / is dali, Yan (tali) urun,Alim opsiyonu, İhbarli (vadeden önce ödenebilir, degistirilebilir, geri cagrilabilir), Faiz tavani ( tavan faiz orani) , Sedan ( sigortalanan sigortaci) (ED 5), İcra Kurulu Baskani / Genel Müdür, Talep hak dava etme , Varliklar sinifi , Maddi duran varliklar grubu (UMS 16) )
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada