7000 TL TEVSİKİ ZORUNLU OLMAYAN DURUMLAR NELERDİR

tevsiki zorunlu olmayan durumlar
tevsiki zorunlu olmayan durumlar
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

7000 TL TEVSİKİ ZORUNLU OLMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

 

Değerli Meslektaşlarım;

 

Hepimizin malumumu olduğu üzere dönem sonu işlemleri yaklaşmaktadır. Bir sürü sorun ve sorular da beraberinde getirilmektedir. Bu sorunların bazıları yasal kaynaklı, bazıları da mükellef kaynaklıdır. Bunların başında da son zamanlarda sık sorulan sorulardan biri olan  7000 TL ve üstü işlemlerde tevsik zorunluluğu olan ve olmayan durumlardır. Bunları beraber irdeleyelim.

 

Bilindiği gibi,İdare kayıt dışı ekonomi ile mücadelede vergisel önlemler etkili  olmak için sürekli çalışmalar geliştirmektedir. Bu çalışmaların başında da özelikle Teknolojik altyapısını etkin şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan biri de,

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunun mük. 257. Maddesinin 2 numaralı bendi gereğince mükelleflerin işlemleri ile ilgili ödeme ve tahsilatlarının banka ve benzeri finans kurumları üzerinden yapması zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde özel usulsüzlük cezası ile her iki taraf cezalandırılmaktadır.

 

Buna göre; bazı işlemlerde ,7.000,00 TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumu,Kredi kartı,Çek, Senet(Senet de resmi olarak ödenmelidir) veya PTT üzerinden geçirilmesi gerekmektedir. Ancak yazımızın konusu olan bu kapsamı gerekmeyen bazı istisnai durumlar vardır. Bunlar da aşağıda belirtilmiştir. (Knk: VUK G.T. 459 seri no)

  1. 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,

 

  1. 2. 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,

 

  1. 3. 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

 

  1. 4. Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

 

  1. 5. Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

 

  1. 6. 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

 

  1. 7. 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

 

 8.09.06.2017 tarihli Resmi Gazeteden yayınlan karar ile 459 nolu tebliğin, “ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”Yani Müstahsil Makbuzları Ticaret borsasına tescil edilmek suretiyle kapsama girmemektedir.

 

 9.Ayrıca ,son zamanlarda sık sık karşılaştığımız ,ALACAĞIN TEMLİK SÖZLEŞMESİ VE CARİ MAHSUPLAŞMA SÖZLEŞMESİ ile  uygulamada tüccarlar arasında cari hesap muamelesi neticesinde karşılıklı mahsuplaşma işlemleri sonucunda yapılan işlemlerde nakit bir hareket olmadığı için bu tip işlemlerin banka sistemi üzerinden geçirilmesi söz konusu olmayacaktır.Bu konuda bir çok yargı kararları vardır.  ( İzmir Böl. İd. Mah. Kararı, 10.10.2017 gün ve E:2017/986-K:2017/1336)

 

10.Bu paralelde, ortaklar ile şirket arasında yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve benzeri finans kurumları ile yapılmadığı gerekçesi ile virman yoluyla yapılan kapama işlemleri sonucu şirkete kesilen özel usulsüzlük cezasının VUK mad. 355/1 mad. göre kesilen cezalar iptal edilmiştir. Bu Sakıncalı bir maddedir.Bu uygulamanın  lehte ve aleyhte mahkeme kararlar vardır.   Aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadı

 

Sonuç: Dönem sonu işlemleri yaklaştığı bu bugünlerde firmaların cari,banka,çek vb hesapları bir kez daha gözden geçirip , mutabakat durumları mutlaka derlenmelidir. Özelikle Grup şirketleri arasında Alacağın temlik ve Cari Mahsuplaşma Protokolleri yapılmalıdır.

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir

Remzi Acar

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji