KDV Tevkifati ve Belirlenmiş Alıcılar Listesi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KDV Tevkifatı, kanunda belirlenmiş malların alım satımı ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin belirlenmiş alıcılardan tamamı veya kanunda belirlenen oran kadar tevkif (kesinti) edilir. Tevkif edilen KDV, alıcı tarafından KDV 2 olarak beyanı edip ödemesini gerçekleştirir.
Alıcılar tarafından beyan edilen KDV 2 beyannamesi 10/02/2024 tarihinde yayınlanan 32456 sayılı Resmi Gazete de , VUK-164/2024-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile ödeme şartı getirilmiş olup ödenmeyen KDV 2 beyanlarının KDV de indirim konusu edilemeyecektir.

Belirlenmiş Alıcılar;
• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Sigorta ve reasürans şirketleri,
• Sendikalar ve üst kuruluşları
• Vakıf üniversiteleri,
• Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
• Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler
• Kalkınma ve yatırım ajansları

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji