VERGİ , HARC VE CEZALARDA İNDİRİMDEN YARARLANMA SARTLARİ

 

VERGİ , HARÇ VE  CEZALARDA İNDİRİMDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR

 

Vergi Usul Kanununun 376. maddesinde indirimin şartları ve indirim oranı belirtilmiştir. Mükellefler ve adlarına ceza kesilmiş bulunanlar, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren tüm vergi, resim ve harçlara ilişkin cezalar hakkında ihbarnamenin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ceza/ceza ihbarnamesini gönderen vergi dairesine cezada indirim için başvurabilirler.

 

                                İndirimden Yararlanmanın Şartları

  • İhbarnamenin tebliğ  tarihinden  itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile  başvurulması gerekmektedir.

 

  • İndirim konusu yapılan cezanın dava konusu yapılmamış olması. Tebliğ  üzerine  dava  açılmasına rağmen, dava   açma süresi  içinde, vergi mahkemesince  henüz  karar  verilmemiş  olması  koşuluyla, davadan vazgeçilmesi  halinde cezada indirim talebinde  bulunulabilir,

 

 

  • Belirtilen süre içinde vergi aslı ve indirimden arta kalan cezanın ödenmesi,

 

  • Mükellefin, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde cezada indirim talebinde bulunma hakkı vardır, fakat hem cezada  indirim hem de  uzlaşmadan yararlanma hakkı yoktur.  Mükellef  vergi  ziyaı na kaçakçılık sayılan  fiillerle  sebebiyet  verirse  bu tarhiyat için ceza  indirimi hükümlerinden  yararlanabilir, uzlaşma hükümlerinden  ise yararlanamaz,

 

 

  • Talepte bulunan  mükellefin, ikmalen, resen  veya  idarece  tarh  edilen  vergi veya vergi  farkı ile vergi ziyaı cezası ya da  usulsüzlük ve özel  usulsüzlük cezalarının indirimden sonra kalan kısmını vadesinde veya  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un  10’uncu maddede sayılan teminatlardan herhangi birini göstermek koşuluyla vadenin bitiminden itibaren 3 ay içinde ödemesi gerekmektedir.

 

 

    ****Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

 

S.M Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU