2019 YILI BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2019 YILI BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Bilirkişi ücreti, bilirkişiye emek ve zaman harcaması karşılığında ödenecek ücret tutarıdır.Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer  giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.2019 yılı içerisinde bilirkişi faaliyetleri için ödenecek tutarın açıklanması ile birlikte 2018 yılına ait bilirkişi asgari ücret tarifesine zam yapıldı.

2019-2018 YILI BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFE KARŞILAŞTIRMASI

2019 YILI BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2019 2018
İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 220.00 TL 190.00 TL
Sulh Hukuk Mahkemelerinde ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220.00 TL 190.00 TL
İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220.00 TL 190.00 TL
Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen dava ve işler  için 365.00 TL 315.00 TL
Aile , İş ve Kadastro Mahkemelerinde görülen dava ve işler  için 290.00 TL 250.00 TL
Asliye Ticaret ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işler  için 440.00 TL 380.00 TL
İdare ve Vergi Mahkemelerinde görülen dava ve işler için 365.00 TL 315.00 TL
Sulh Ceza Hakimliklerinde görülen işler için 220.00 TL 190.00 TL
Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma ve işler için 220.00 TL 190.00TL
Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen dava ve işler için 365.00 TL 315.00 TL
Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde için 440.00 TL 380.00 TL
Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde için 465.00 TL 400.00 TL
Yargıtay, Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işlerde için 580.00 TL 500.00 TL

GİDERLER İÇİN AVANS (ÖDEMESİ)VERİLMESİ

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu tarifenin ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ

Bilirkişilik Yönetmeliği uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişilik yapana ödenir.Tarifenin 5.md. göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

 Kaynak:Resmi Gazete

Saygılarımla;

Hilal BİLADA