TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ  VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ  VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ  VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ  VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

Destek programlarında gerçek ve tüzel kişilere ödül, burs ve teşvik ikramiyesi verilebilir. Ayrıca, bu programlar kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, teminat alınmaksızın, hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği ve ön ödeme verilebilir.”

Yönetim Kurulu: 278 sayılı Kanunda tanımlanan TÜBİTAK Yönetim Kurulunu,

Destek başvurusu: Dönemsel teknik kazanımları, gerçekleştirilen çalışmaları, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleşmelerini, planlanandan sapmaları ve nedenlerini, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, talep edilen değişiklikleri, benzeri bilgileri ve programın uygulama esaslarına göre hazırlanan mali rapor veya mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporunu içeren dokümanı,”

Mali rapor: Dönemsel olarak hazırlanıp kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanan, sağlanan desteğe ilişkin gider formları, belgeleri ve gerekli ekleri ile tamamlayıcı mali belgelerden oluşan ve gerektiğinde mali müşavir tarafından onaylanan dokümanı,”

Mali müşavir: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirlik ve  Yeminli  Mali  Müşavirlik  Kanunu  hükümleri  uyarınca  serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli  mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden serbest muhasebeci mali müşavirleri veya yeminli  mali müşavirleri,

Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu: Kuruluşa ait mali raporun, mevzuatına göre değerlendirilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan raporu,”

MALİ İNCELEME VE DENETİM

Harcama ve gider belgelerinin tarihi ve düzenlenmesine,  mali raporların inceleme ve denetimine, destek öncesi ve sonrası mali denetim yetkisine ve denetimin sonuçlandırılmasına yönelik hususlar, ilgili destek programının uygulama esaslarında belirlenir.

Mali raporların inceleme ve denetiminin mali müşavirler tarafından yapılacağı destek programları, TÜBİTAK tarafından belirlenir. Bu programlarda, mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu TÜBİTAK  tarafından  uygunluğu  incelendikten  sonra işleme alınır.

Kuruluşlar tarafından sahte mali belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının TÜBİTAK tarafından tespiti halinde kuruluşa yapılan ödemeler, kuruluştan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen  gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.

 Kuruluşa yukarıda belirtilen hususların dışında fazla ödemenin yapılması durumunda;

-Fazla ödenen tutar, kuruluşun TÜBİTAK’tan herhangi bir alacağından faizsiz olarak mahsup edilir,  varsa kalan tutar TÜBİTAK tarafından kuruluşa  bildirilmesini müteakiben  bir  ay içerisinde, TÜBİTAK’a iade edilir.

-Kuruluşun TÜBİTAK’tan herhangi bir alacağının olmaması halinde, fazla ödenen tutar TÜBİTAK tarafından kuruluşa bildirilmesini müteakiben bir ay içerisinde, TÜBİTAK’a iade edilir.

-Fazla ödenen veya mahsuplaşma sonrasında kalan tutarın bir ay içerisinde TÜBİTAK’a iade edilmemesi durumunda, yapılan fazla ödeme, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.

-Mali müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu desteğin  geri alınması sürecinde mali müşavir kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.”

Yürütülen destek programlarında belirtilen süreçlerde görev alan hakem, panelist, rehber (mentor), izleyici ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin ücretleri ve karşılanacak giderleri TÜBİTAK tarafından belirlenir ve ödenir. Mali müşavir ücretleri ilgili programın uygulama esaslarında aksi belirtilmedikçe kuruluşlarca karşılanır.

Mali müşavir; kanunen kendisine verilen sorumluluklar çerçevesinde, programlar kapsamında desteklenen projelere ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin mali mevzuata uygunluğundan, maliyet hesaplarının doğruluğundan,

Yürütülen destek programlarının teknik, mali ve idari kurallarını ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren uygulama esasları, her bir destek programı için hazırlanır ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen destek programlarına başvuru yapan kuruluşların hukuki durumları dikkate alınarak sadece mali kuralların yer aldığı mali esaslar oluşturulabilir ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Bu durumda destek programlarının uygulama esaslarında mali hususlarla ilgili ayrıca düzenleme yapılmaz.”

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINI PROJE HARCAMA DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİ VEYA YEMİNLİ  MALİ  MÜŞAVİRLERE YETKİ VERİLMİŞTİR.

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Kaynak;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200718-4.htm

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji