ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE VE NEMALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE VE NEMALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE VE NEMALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesi hükmü ile verilen yetkiler çerçevesinde, Özel Fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Özel Fon: Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen, 18/12/1999 tarihinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu maddedeki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen kurulmuş olan fonu,ifade eder.

ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİ VE NEMALANDIRILMASI

Özel Fon mal varlığı, 8/8/2018 tarihli ve 17 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar ile 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında yönetilir ve nemalandırılır.

-Özel Fon mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya Başkan yetkilidir. Başkan bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.

ÖZEL FON MAL VARLIĞINDAN YAPILACAK ÖDEMELER

Özel Fondan Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü gereğince iflas idarelerine yapılacak ödemeler, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Özel Fon mal varlığı hakkında bilgilendirme

Özel Fon mal varlığı hakkında yılda bir kez Yönetim Kuruluna rapor sunulur.

Özel Fonun muhasebe, hesap ve işlemleri

Özel Fon mal varlığının muhasebe hesap ve işlemleri, YTM mal varlığından ayrı olarak izlenir.

Nemalandırma;Hisse senedi nemalandırmada nakit teminatlara yapılan faiz ödemesine denmektedir. Mesela 40 bin lira ile yatırım yapıyorsunuz. Bu paranın ne kadarını kullanırsanız kullanın, hesabınızdaki mevcut nakit bakiye üzerinden nemalandırılırsınız.

 Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Kaynak;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200716-2.htm