Kazanılan Dava ile ilgili Tüm Detaylar : Trafik Ceza Tutanağına istinaden SGK İdari Para Cezası Uygulayamaz

TRAFİK CEZA TUTANAĞINA İSTİNADEN SGK İDARİ PARA CEZASI UYGULAYAMAZ!
TRAFİK CEZA TUTANAĞINA İSTİNADEN SGK İDARİ PARA CEZASI UYGULAYAMAZ!

TRAFİK CEZA TUTANAĞINA İSTİNADEN SGK İDARİ PARA CEZASI UYGULAYAMAZ!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün SGK Kayıt dışı ile mücadele servisine yazdığı yazıda mükellef adına kayıtlı ticari aracın başka birisinin kullandığını ve ilgili kişi adına trafik para cezası tutağı düzenlenmesinden bahisle kişinin araçta sigortasız çalıştığı gerekçesiyle SGK tarafından idari para cezası uygulanmıştır. Ancak ilgili yasal mevzuat incelendiğinde cezanın, kanunilik ilkesi gereği hukuk kuralarına uymadığı açıktır çünkü kurum tarafından ne bir denetim nede soruşturma mevcut değildir.

Özet olarak; Cezanın dayanağı olarak SGK’nın 2015/25 sayılı genelgesi gösterilmiştir. Normlar Hiyerarşisine göre genelgeler Kanun ve Yönetmeliklerden üstün olamayacağından ve Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik 5510 sayılı kanuna istinaden uygulanan idari para cezasının hukuka uygun olmadığı gerekçesi itiraz edilmiştir ancak itiraz kurum tarafından cezanın uygunluğundan diretilerek kabul edilmemiştir. Kütahya idare mahkemesine işlemin iptali için açılan dava mükellef lehine karar verilerek hukuka uygun olmadığı sonucunu ortaya çıkarmış ve işlem iptal edilmiştir.

Yasal Süreç; İdari para cezasının tebliğinden itibaren 15 gün içinde Kurumun itiraz Komisyonuna başvuru yapılması gerekmektedir. İdare itirazı uygun bulursa (Ki büyük ihtimalle uygun bulmuyor) ceza iptal edilir uygun bulunmazsa itiraz komisyonu kararını beklemeniz gerek. İtiraz Komisyonu kararından sonra 30 ün içinde yetkili idare mahkemesine başvuru yapılmalı. (Bazı avukat arkadaşlara sorduğumuzda iş mahkemesine açılması gerektiğini savundurlar ancak idari işlem olduğu için yetkili idare mahkemesidir)

Yaşadıklarımız; Sürecin mükellef lehine tamamlanmasında bilgi birikiminin rolü büyük ancak çevre faktörü de etkin oluyor zira insan öncelikle arkasında destek olmasını bekliyor. Bu konuda adım atmamı en çok destekleyen, diğer tüm meslek mensubu arkadaşlarının olumsuz görüşlerine rağmen, Stajyeri olduğum mali müşvirim üstadım Mustafa ŞEN olmuştur ve beni cesaretlendirmiştir. Ayrıca MBT Grubunda bilgi ve tecrübesine danıştığım üstadlarımada haklarını teslim etmem gerekir İyiki MBT var.

Ek: SGK İPC itiraz dilekçesi

Ek: Kütahya İdare Mahkemesi 2020-123 sayılı İPC iptal kararı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU    
KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 İlgi: 04/10/2019 tarih ve xxxxxxxxxx sayılı İPC yazınız.

 AÇIKLAMALAR:

1-Müdürlüğünüzde xxxxxxxxxxxxxxxx sicil numaralı dosyada işlem gören işyerimle ilgili olarak, İşe giriş bildirgesinin zamanında verilmediği, işten ayrılış bildirgesinin zamanında verilmediği, aylık prim ve hizmet bildirgelerinin zamanında verilmediği gerekçesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesine istinaden hakkımda 10487,00 TL idari para cezası uyguladığınızı 14.10.2019  tebliğ tarihli ilgide tarih ve sayılı yazınızdan öğrenmiş bulunmaktayım.

2- Söz konusu idari para cezasının uygulanmasına gerekçe olarak Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nün 08.02.2019 tarihli yazısı gösterilmektedir ve kurumunuza ait başkaca denetim elemanlarınca düzenlenmiş tespit tutanağı gerekçe gösterilememektedir.

3- 5510 sayılı kanunun 59. maddesinde kurumun denetleme ve kontrol yetkisi düzenlenmiş ve anılan kanun hakkında kontrol ve denetim için “ Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür” denilmiş ve “ Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar, kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” denilmiştir. 5510 sayılı kanunun 59. ve 86. Maddelerine istinaden Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik çıkarılmış ve denetim ve kontrol yetkisine haiz denetim elemanlarına yer verilmiştir. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinin (d) fıkrasında belirtildiği şekilde polis memurunun denetime haiz olmadığı ve polis memurları tarafından düzenlenen belge ve yazıların başkaca geçerli tespit bulunmaksızın kontrol ve denetime yeterli olmayacağı dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerekçe gösterilemeyeceği açıktır ve hukuka uygun değildir.

4– İsnat edilen idari para cezasının dayanağının polis memurlarınca düzenlenecek tutanak ve belgelere dayandırılamayacağı açıktır ve gerekçe olarak ileri sürülebileceği başkaca kanun ve yönetmeliklerde hüküm altına alınmamıştır.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda belirtiğim gerekçeler nedeniyle dava ve her türlü hakkım saklı kalmak kaydıyla söz konusu idari para cezasına itiraz ettiğimi beyan eder ve idari para cezasının iptal edilmesini arz ederim.

Adı Soyadı

Adres:

Ekler:

 • 1- İpc yazınız.
 • 2- Prim Belgeleri Hakkında yazınız.
 • 3- İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Hakkında yazınız.KÜTAHYA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


  İŞTE İLGİLİ DAVA DİLEKÇESİ


  • DAVACI                               : xxxxxxxxxxxxxxxx
   ADRES                                 :
   DAVALI                               :  SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDAVANIN KONUSU             :  08/11/2019 tarih ve xxxxxxxxxxxxxxx sayılı davalı idare işleminin iptali, yürütmenin durdurulması istemimdir.DAVA KONUSUİŞLEMİNTEBLİĞ TARİHİ                :  xxxxxxxxAÇIKLAMA ve

   YASAL MEVZUAT            :           

   1. Tarafıma, 25.01.2019 tarihinde aracımda sigortasız işçi çalıştırdığım gerekçesiyle işe giriş ve işten çıkış işlemleri ile aylık prim ve hizmet belgesinin zamanında kuruma verilmemesinden dolayı 5510 sayılı kanunun 102. Maddesine göre 10487.00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü’nün 04/10/2019 tarih xxxxxxxxxxxxxxxx sayılı yazısı ile tahakkuk ettirilen idari para cezasının kaldırılması için yasal süresi içinde itirazda bulundum. Bu talebim üzerine kurum 08/11/2019 tarih ve xxxxxxxxxxxxxxx sayılı kararı ile itirazın reddine ve idari para cezasının tahsiline karar vermiş ve bu karar 14.11.2019 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. Kararın tebliği üzerine yasal süresi içerisinde idari para cezasının kaldırılması için bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
   2. İdari para cezası 25.01.2019 tarihinde xxxxxxxxx’ı sigortasız olarak çalıştırdığım gerekçesiyle verilmiş dayanak olarak da Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün 08.02.2019 tarihli yazısı gösterilmiş ve kurumca yapılmış herhangi bir tespit ve kontrol bulunmamaktadır. İdarenin bu işlemi hatalı ve kanunlara uygun değildir.
   3. 5510 sayılının kanunun 59. Maddesinde kurumun denetleme ve kontrol yetkisine yer verilmiş, “ Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin denetimi Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür veBu maddenin uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar, kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” denilmiştir. Ayrıca 5510 sayılı kanunun 59. ve 86. Maddelerine istinaden yürürlüğe konulan 5510 sayılı kanunun 59. ve 86. Maddelerine istinaden Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik ile kurumun denetim ve kontrol yetkisine haiz memurları belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin 4. Maddesinin (d) fıkrasında belirtildiği üzere polis memurlarının kurumun denetim yetkisine haiz memuru olarak sayılamayacağından yine polis memurunun düzenlediği belgeler anılan kanun ve yönetmeliklere göre delil olarak sayılamayacağı açıktır.
   4. İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 26/01/2012 tarih ve 2012/1620 karar sayılı kararında benzer dava görülmüş ve polis memurunun denetim elemanı sayılmayacağı dolayısıyla polis memurunun düzenlediği belgelerinde delil teşkil etmeyeceği karar alınmıştır. Karara bağlanan bu dava ve benzeri diğer davalar, davam için emsal teşkil etmektedir.
   5. İdarenin idari para cezası tebliğine itiraz dilekçesinde belirttiğim ve bildirdiğim hususlar neticesinde idarenin kararı hukuka aykırıdır ve mağduriyete sebebiyet vermektedir.

    

   SONUÇ                                 : Arz edilen sebeplerle davalı idare işleminin iptaline, yürütmenin durdurulmasına, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. …../11/2019

    

    

    

   İSMAİL DEVE

    

    

    

    EKLER:

   1. 08/11/2019 tarih xxxxxxxxxxxxx sayılı İtiraz Komisyonu Kararı
   2. 04/10/2019 tarih ve xxxxxxxxxxx sayılı İPC yazısı
   3. Kuruma verilen itiraz dilekçesi örneği
   4. Kimlik Fotokopisi

    KAZANILAN DAVA İÇİN TIKLAYINIZ

    

   Saygılarımla;
   Hüseyin TAŞKIN