İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin, belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı, raporlanması, kontrolü ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik veriyi,

İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne yapılan başvuruya istinaden bu genel müdürlükler tarafından, aynı fıkrada belirtilen mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır.İlgili mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gösteren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek haftalık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF(destekleme ve fiyat istikrar fonundan)  yapılan  Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine iki nüsha halinde işlenir ve bir nüshası TCMB’ye gönderilir.

İncelemeci kuruluşlara yapılan başvuruya istinaden incelemeci kuruluşlar tarafından, aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mevzuat ile belirlenen esas ve usuller kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır.İlgili mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gösteren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek haftalık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine üç nüsha halinde işlenir ve imzalandıktan sonra iki nüshası İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne sunulacak şekilde hazırlanarak Bakanlığa gönderilir. Bakanlık da bu tahakkuk listelerini TCMB’ye iletir.

İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne yapılan başvurularda bu genel müdürlükler tarafından, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca incelemeci kuruluşlara yapılan başvurularda incelemeci kuruluşlar tarafından, ilgili destek mevzuatında belirlenen esas ve usuller kapsamında DYS üzerinde bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır.İlgili mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gösteren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine DYS(Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini) üzerinde işlenir. DYS üzerinde oluşturulan tahakkuk listeleri fiziki olarak ayrıca iletilmez.”

Destek ödemesi başvurusunda istenilen tüm bilgi ve belgeler başvuru yapılan kurum ve kuruluşlarda muhafaza edilir. Ancak, söz konusu destek ödemesine ilişkin belgelerin başvuru sahibi tarafından DYS’ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmaz.

  İncelemeci kuruluşlar ile görevlileri; destek başvurusu işlemlerine ait tüm bilgi ve belgeleri denetimle görevlendirilmiş olanlara ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Ancak, başvuru sahipleri tarafından DYS’ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca başvuru sahibine aittir.

      Saklanmakla yükümlü olunan belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa, destek başvurusunda bulunmuş olan başvuru sahiplerinin zıyaı öğrendikleri tarihten itibaren on beş gün içerisinde Bakanlığı ve başvuru yapılan incelemeci kuruluşu bilgilendirmesi gerekmektedir. Bakanlık, belgelerin zıyaına neden olduğu iddia edilen durumun tespiti için başvuru sahibinden her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. Başvuru sahibi destek başvurusuna konu belgelerin muhafazası ve gerektiğinde ibrazı yükümlüğünden ancak Bakanlıkça zıya nedeninin sabit olduğunun tespit edilmesi koşuluyla kurtulabilir.

Gerçekleştirme görevlisi tarafından, incelemeci kuruluşlarca düzenlenerek İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne sunulan tahakkuk listeleri ile anılan genel müdürlüklerce hazırlanan tahakkuk listelerinin bu Yönetmelik kapsamında tam ve eksiksiz doldurulduğuna ilişkin kontroller yapılır ve tahakkuk listeleri imzalanarak TCMB’ye gönderilir. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve belge aranmaz. Ancak, bu Genel Müdürlükler tarafından gerek görülmesi halinde tahakkuk listelerinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler incelemeci kuruluşlardan talep edilebilir. İncelemeci kuruluşlar bu belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

Gerçekleştirme görevlisi tarafından, incelemeci kuruluşlarca DYS’de düzenlenen ve İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne DYS üzerinden sunulan tahakkuk listeleri ile anılan genel müdürlüklerce DYS üzerinde hazırlanan tahakkuk listelerinin bu Yönetmelik kapsamında tam ve eksiksiz doldurulduğuna ilişkin kontroller DYS üzerinde yapılır ve tahakkuk listeleri Bakanlık tarafından DYS üzerinde elektronik imza ile imzalanarak TCMB’ye gönderilir. DYS üzerinden iletilen tahakkuk listeleri fiziksel olarak ayrıca gönderilmez. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve belge aranmaz. Ancak, bu Genel Müdürlükler tarafından gerek görülmesi halinde tahakkuk listelerinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler incelemeci kuruluşlardan talep edilebilir. İncelemeci kuruluşlar bu belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

DYS’de hazırlanan tahakkuk listelerinde yer alan bilgilere istinaden tanzim edilen harcama talimatı, yapılacak destek ödemeleri için eksiksiz olarak düzenlenerek harcama yetkilisi tarafından imzalanır.

      Gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi, harcama yetkilisince imzalanmadan önce, harcama talimatı, ödenek durum bilgisi cetveli ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF karar bazlı icmal listesiyle birlikte Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Başkanlığınca anılan belgelerin, yılı bütçe ödeneklerine uygunluğu ve maddi hata yönünden kontrolü yapılır, uygun görülen ödeme emri belgesi ve bu belgenin ekinde yer alan belgeler İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Strateji Geliştirme Başkanlığınca yılı bütçe ödeneklerine uygunluğu ve maddi hata yönünden kontrolü yapılan ödeme emri belgesi ilgili harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve harcama talimatı, ödenek durum bilgisi cetveli ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF karar bazlı icmal listesiyle birlikte muhasebe birimine gönderilir. Ödeme emri belgesinde yer alan tutar muhasebe birimi tarafından TCMB nezdinde bulunan DFİF hesabına aktarılır.

DYS üzerinde oluşturulan tahakkuk listeleri hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Üçüncü ve dördüncü fıkralardaki hükümler DYS üzerinde oluşturulan tahakkuk listeleri hakkında da uygulanır.

DYS üzerinde elektronik imza ile imzalanarak oluşturulan ve 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca DYS üzerinden iletilen tahakkuk listelerinde yer alan hak sahiplerine TCMB tarafından ödeme yapılır.”

DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar;hak sahipleri ve destek tutarları ile buna ilişkin tahakkuk listelerinin İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne, ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenerek sunulmasına yönelik olarak Bakanlığa karşı mali açıdan sorumludur.

Bakanlık tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılır. Denetimlerin Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığınca yapılması esastır.

Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya ve önlemleri almaya, uygulamada ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, ilgili mevzuat uyarınca bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ödenen destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ilişkin tedbirleri almaya yetkilidir

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

EK;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200902-4-1.pdf

Kaynak;

http://https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200902-4.htm

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji