MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

  MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

Mbt.nin Değerli Üyeleri,

Yazımızın konusu Meslek Hastalığı,Özürlülükten ve Askerlikten doğan Tazminat ile Engelli çocukların anne veya babasından yetim aylığı alacakları konusunu oluşturuyor. Öncelikle Meslek hastalığı nedir?

MESLEK HASTALIĞI

   Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Meslek Hastalığı Şüphesi Olan Sigortalı Nereye Başvurmalı?

İlinizde bulunan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Yükümlülük Süresi:

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi, ifade eder.

Maruziyet Süresi: (Etkilenme Süresi)

Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süreyi ifade eder.
Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen Meslek Hastalığı Dosyasında;

İlk işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair yazılı beyan,
– Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi yada listeleri,
– Kurumumuz adına, daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş, kontrol muayenesi yada hastalığında artma sebebi ile müracaat eden sigortalıda; daha önce meslek hastalığı tespitinin yapıldığı T.C. Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanesine ait hasta arşiv dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ile dayanağı tıbbi belgeler,
– İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ile, yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler,
– İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları yada onaylı örnekleri,
– Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, kontrol eden yetkilinin isim ve imzası, bulunmalıdır.

ÖZÜRLÜLÜKTEN DOĞAN TAZMİNAT 
Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalan da sonradan maluliyeti ortadan kalkar ise eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istediklerinde işveren bu işçileri işe almak zorunda mıdır?
Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır.
Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istediklerinde işveren bu işçileri işe almaz ise işverenin tazminat ödeme yükümlülüğü var mıdır?
Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT
Askere giden işçinin askerlik dönüşünde tekrar işe alınma zorunluluğu var mıdır?
Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır.
Askere giden işçinin askerlik dönüşünde tekrar işe alınmazsa işverenin tazminat ödeme yükümlülüğü var mıdır?
Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.

AĞIR ENGELLİ ERKEK VEYA KIZ ÇOCUĞU VEFAT EDEN BABASININ VEYA ANNESİNİN EMEKLİ MAAŞINI ALABİLİR.

5510 Sayılı Kanun’a göre kız ya da erkek çocuk olduğuna bakılmaksızın ağır engelli olan ve evli olmayan çocukların yaşları ne olursa olsun anne-babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakları bulunmaktadır. Ayrıca bu engelli çocuklar vefat eden ana veya babaları üzerinden yetim aylığı da alabilirler. . Bu haklardan yararlanmak için “Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip “AĞIR ENGELLİ’ olduğunun tespiti gerekmektedir”

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA DÜZENLİ NAKDİ YARDIM

Resmi nikâhlı eşi vefat etmiş, hanedeki hiç kimsenin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelirinin olmadığı,
Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi” Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip kanıta dayalı sosyal politika anlayışı çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Düzenli nakdi yardım programının hedef kitlesi 3294 sayılı kanun kapsamında olan eşi vefat etmiş kadınlar olarak belirlenmiştir.

Hedef kitledeki eşi vefat etmiş kadın vatandaşlarımızın resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yapması ile süreç başlamakta ve başvuru sürecinden yardımın ödenmesine yardım programına ilişkin tüm işlemler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi(BSYBS)üzerindenyürütülmektedir.

Başvurudabulunanvatandaşlarımızdannüfus cüzdanı dışında herhangi birbelgeistenmemektedir.

İlgili Vakfın Mütevelli Heyeti tarafından yardım programından yararlanmasına yönelik karar verilen eşi vefat etmiş kadınlara muhtaçlıkları ve şartları sağlama durumları devam ettiği süre içerisinde aylık 275 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 550 TL düzenlinakdiyardımverilmektedir.

Ödemeler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden doğrudan kadınların PTT hesaplarına aktarılmaktadır. Hak sahipleri ödemelerini, PTT şubelerinden alabilmekte ya da Sosyal Yardım Kartlarını kullanarak ATM’lerden çekebilmektedir.

Saygılarımla

Mustafa Günşen

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji