VEFAT EDENİN YASAL MİRASCİLARİ KİMLERDİR, VERASET VE İNTİKAL BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE 2019 YİLİ İSTİSNA TUTARLARİ

VEFAT EDENİN YASAL MİRASÇILARI KİMLERDİR, VERASET VE İNTİKAL BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE 2019 YILI İSTİSNA TUTARLARI

 

Yasal mirasçılar Türk Medeni kanunun 495 ile 501 nolu maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre,

A. Kan hısımları

I.Altsoy

TMK. Madde 495.- Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.             Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.

Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

II.Ana ve baba

Madde 496.- Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar.  Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

 III. Büyük ana ve büyük baba          

Madde 497.- Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.  Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.  Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.  Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer.

IV.Evlilik dışı hısımlar

Madde 498.- Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.

B. Sağ kalan eş

Madde 499.- Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

  1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
  2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
  3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.                  C.Evlatlık

Madde 500.- Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder.

Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar.

D. Devlet

Madde 501.- Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer.    Veraset İntikal Vergisi Kanununa göre beyanname verilme müddeti:

Madde 9 – Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir:

  1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde:                                                                      a) Ölüm Türkiye’de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde;                                                                b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takibeden sekiz ay içinde;                                                                 c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay içinde;
  2. Diğer suretle vakı intikallerde malların hukukan iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay içinde.

 

2019 YILI VERASET İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI

Evlatlıklar dahil, füruğ(Anne, baba, dede, ecdat vanlamına gelen usul ile çocuk ve torunlar,onların çocukları) ve eşten her birine  isabet eden miras hisselerinde 250.125 Tl.(Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 Tl.

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 Tl.

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/03/2007 tarihli ve 5602 Sayılı Şans oyunları hasılatından alınan vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 Tl. olarak dikkate alınacaktır.

 

Saygılarımla,

Mustafa Günşen