65 YAŞ MUHTAÇ AYLIĞI ALABİLME ŞARTLARI

65 YAŞ MUHTAÇ AYLIĞI ALABİLME ŞARTLARI
65 YAŞ MUHTAÇ AYLIĞI ALABİLME ŞARTLARI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

65 YAŞ MUHTAÇ AYLIĞI ALABİLME ŞARTLARI
Mbt.nin Değerli Üyeleri,
Öncelikle 65 Yaş Muhtaç aylığı nedir ve kimler yararlanır?
65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır. 2017 yılı için bu rakam üç aydan üç ay’a 705.62 TL. olup aylık miktarı 235.21 Tl.dir.
65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler dikkate alınmaz.
2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılmasından bulunacak tutardan daha az geliri olanlar (2017 yılı için bu rakam 423.58 Tl. dir. )2022 sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır. 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamı, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda farklı olarak tespit edilmesi halinde bütçe kanunundaki gösterge rakamı uygulanır.
(2) Muhtaçlığına karar verileceklerin;
a) Birinci fıkrada belirtilen muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka almaması,
b) Nafaka bağlanmamış olmakla birlikte, nafaka yükümlülerinin gelir durumu itibariyle aile fertlerinin sayısı ile ikametgahlarındaki sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınmak suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, nafaka yükümlüsünün 2022 sayılı Kanuna göre aldığı aylık hariç olmak üzere, ilgiliye ayırabilecekleri yardım miktarının muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde olmaması, Eskiden aynı ikametgahı paylaşanların kişi başına düşen geliri göz önünde bulundurulmaktayken yapıal değişiklikle sadece aylık hak edecek olan Muhtaç kimsenin geliri göz önünde bulundurulmaktadır.
c) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç, irat ve benzeri gelirinin olmaması,
ç) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde tarımsal destek gelirinin olmaması,
d) İlgili mevzuat çerçevesinde tedavi yardımları kapsamında yapılan yardımlar hariç olmak üzere, il veya ilçe sosyal hizmetler müdürlüklerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğünden, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından veya mahalli idarelerden ödenen muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde sürekli nakdi yardım almaması, gerekir. Muhtaçlığın tespitinde yukarıda sayılan gelir ve yardım tutarlarının toplamı da dikkate alınır.
(3) Evli olanların aylık gelirlerinin hesabında, eşlerin 2022 sayılı Kanuna göre aldıkları aylıklar hariç olmak üzere, her türlü mal ve gelirlerinden Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre aile masraflarına iştirak edebileceği miktar ayrıca dikkate alınır.
4. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenen bakım ücreti muhtaçlığın tespitinde bir gelir olarak dikkate alınmaz.
5. Muhtaçlık, Ek-1 veya Ek-2 de yer alan ve durumuna uygun başvuru formu ile yapılan başvuru üzerine, aylık başvurusunda bulunanların, ADNKS’ ye kayıtlı oldukları adreslerin bağlı bulunduğu il veya ilçe idare kurullarınca formun ilgili bölümünde sebepleri açıkça gösterilmek suretiyle belirlenir.
5. İl veya ilçe idare kurullarınca, muhtaçlık kararı, başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde verilir.
6. 01.01.2017-30.06.2017 döneminde geçerli olmak üzere 2022 aylık miktarları şu şekildedir:
65 yaş üstü yaşlılık aylığı: 705,62 TL (1 aylık miktar 235,21 TL)
Engellilik derecesi %40-69 engelli aylığı: 1059,64 TL (1 aylık miktar 353,21 TL)
Engellilik derecesi %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı: 1589,47 TL (1 aylık miktar 529,82 TL)
18 yaş altı engelli yakını aylığı: 1059,64 TL (1 aylık miktar 353,21 TL)
Saygılarımla

Saygılarımla
Mustafa Günşen
Emekli Maliyeci

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji