DAMGA VERGİSİ DENİLEN SIRTIMIZDAKİ GİZLİ YÜK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli Okurlar,
Damga Vergisi hayatımıza 11 Temmuz 1964 Tarih ve 488 Sayılı Kanun ile girmesine rağmen
üzerinde fazla değişikliklere gidilmemiş ve çok çok anlamsız bir vergi türü olmasına rağmen;
Sanki kurtarıcı bir vergi özelliğini koruyan ve sessizce tahsil edilen bir vergi türü olmuştur.
Türk Dil kurumunun Damga sözcüğünün tarifine bakıldığında bir şeyin üzerine bir işaret
basmaya yarayan alet,mühür veya herhangi bir şeyin üzerine aletle bırakılan bir iz anlamı
olarak belirlenmiştir. 488 Sayılı Kanundaki terimi ise yazılıp imzalanmak veya imza yerine
geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek
için ibraz edilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve
elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeyi ifade eder denilmiştir. Damga vergisi nispi veya
maktu olarak alınmaktadır.
Damga vergisi nasıl tahsil edilmektedir= Damga vergisi ,
Makbuz karşılığı,
İstihkaktan kesinti yapılması,
Basılı damga konulması şekillerden biriyle ödenmektedir. Bu ödeme türlerinden olan Basılı
Damga konulması şekliyle ödeme,
1- Makbuz ve İbra Senetleri
2- Faturalar
3- Ulaştırma ile ilgili Kağıtlar,
4- Elektrik, Havagazı, Telefon ve Su abonman mukavelenameleri
5- Maliye Bakanlığından izin almak şartıyla vergiye tabi diğer kağıtlar.
Makbuz Verilmesi Şekliyle Ödeme
Bu kanunda gösterilen haller dışında Damga Vergisi makbuz karşılığında ödenir.
İstahkaktan Kesinti Şekliyle Ödeme
Özel Bütçeli Dairelere, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Bankalar, İktisadi Kamu teşekkülleri ile
bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, İştirak ve müesseseslerinin
ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara
ait vergilerin,
a) Bu Ödemelerin yapılması,
b) Avans suretiyle ödemelerde avansın itası, sırasında ilgili daire ve Müesseseler
tarafından istihkaktan kesinti yapılması şekliyle ödenmesine Maliye Bakanlığınca izin
verilir.HAYATIMIZIN HER EVRESİNDE DAMGA VERGİSİ ÖDEMEK ZORUNDA KALIYORUZ.
Değerli arkadaşlar konuyu dağıtmadan Damga vergisine 3568 Sayılı Kanuna tabi Meslek
Mensupları gözüyle bakarsak, Müşterilerinizden (Mükellefler) çoğunun firma faaliyetlerine
başlarken kira sözleşmelerinden alınan damga Vergisi ile başlayarak faaliyetleri sırasında ister
kar elde etsinler, İsterse zarar etsinler her ay düzenli olarak gönderdikleri Vergi
beyannamelerinde , Bilançolarında ,Gelir tablolarında , İşletme hesabı özetlerinde ,
Maaş,Ücret ödemelerinde veya ücret kabul edilen diğer ödemelerde hep ama hep damga
verilmesi kesilmekte kesinti oranı düşük görülen bu vergi aslında toplanıldığında sadece
Mükellefler değil ücretlisinden , Memuruna, Amirine kadar herkesin
sırtında gizli bir yük oluşturmaktadır. Elektrik faturalarından, Su faturalarına, Doğalgaz
faturalarından iletişim faturalarına kadar her ödemememizde Damga vergisi ile karşı karşıya
kalmaktayız. İşin en üzücü tarafı ise bir türlü katlanamadığım ve çok haksız bulduğum şey ise
İşsiz kalmasından dolayı kendisine İşsizlik sigortasından dolayı ödenen İŞSİZLİK
SİGORTASINDAN BİLE DAMGA VERGİSİ KESİLMESİDİR. Örnek verirsek işsizlik sigortasına hak
kazanmış ve on aylık bir süre için aylık ödenecek olan 1.431.00 Tl İşsizlik sigortasından aylık
10.86 Tl. Damga vergisi kesilmekte bu da on ay da 108.60 Tl. olmaktadır. Belki bu rakam
gözümüzde fazla bir meblağ olmayabilir ama işsiz bir insan için belki de bir aylık evinin ekmek
masrafları olacaktır.
Gelelim Mükelleflerin İster Kâr etsin, İster zarar etsin her ay verdikleri beyannameler için
ödeyecekleri damga vergileri ise takip eden yeni yılı da aynı düşünürsek,
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Damga Vergisi 97,20 TL,
Kurumlar Vergisi Beyannameleri 129,80 TL,
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 64,10 TL, Yıllık Tutarı 64.10*12= 769.20
Muhtasar Beyannameler 64,10 TL, (4 Dönem için) 64.10*4= 256.40
Geçici V. Beyannameler 100.05 ( 4 Dönem için) 100.5*4= 402. Tl.
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga vergisi beyannameleri hariç), 64,10 TL,
Not= Gerçek usul İşletme hesabı esasına göre defter tutan sıradan bir Mükellefin bir yılda
ödeyecekleri damga vergisi toplamda 1.524.80TL. olmakta ve bu mükellefin yanında işçi
çalıştırması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına verecekleri bildirmler için de ayrıca her
bildirim için ayrıca 47.60 Tl. Damga vergisi ödeyecektir. Umarım bu sırtımızdaki gizli yük olan
Damga vergisinin bir an önce kaldırılmasıdır.

 

Saygılarımla,

Mustafa Günşen

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji