KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMASI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KURUMLAR   VERGİSİ  MÜKELLEFLERİNİN   NAKİT  SERMAYE  ARTIRIMINDA  VERGİ  MATRAHINDAN  İNDİRİM   KONUSU  YAPILABİLECEK   FAİZ   İNDİRİMİ  UYGULAMASI

27 Mart 2015  tarihinde  6637 Sayılı  “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun’un  8 inci maddesiyle, Kurumlar  Vergisi  Kanunu’nun  10. maddesinde değişiklik  yapılarak, Sermaye  Şirketlerinin  Nakit  Sermaye  Artırımlarında   belli  şartları sağlanması durumunda   Kurumlar  Vergisi  matrahında  indirim  konusu  yapabileceklerdir.

01.07.2015  Tarihinden İtibaren  Sadece  Nakdi  Sermaye  Artışlarında  Uygulanmak  Üzere Kurumlar Vergisinin   10/1  maddesi  ı-bendine Göre  İndirim  Uygulamasını ;

Finans, bankacılık ve sigortacılık  sektörlerinde  faaliyet  gösteren  kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri  hariç olmak  üzere  sermaye  şirketlerinin  ilgili hesap  dönemi  içinde, ticaret siciline tescil  edilmiş olan ödenmiş  veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki  nakdi  sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye  şirketlerinde  ödenmiş  sermayenin  nakit  olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet  Merkez  Bankası tarafından  indirimden  yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı  yıllık  ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si indirim konusu yapılabilecektir. Söz konusu  indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında  ana sözleşmenin  tescil  edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında  dikkate  alınmaz.

İndirim  Kapsamında  Olmayan  Sermaye  Artışları  Nelerdir ;

  • Sermaye şirketlerine  nakit  dışındaki  varlık  devirlerinden  kaynaklanan  sermaye  artışları,
  • Sermaye şirketlerinin  devir, birleşme, bölünme  işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye  artışları,
  • Bilançosunda yer alan öz sermaye kalemlerinin  sermayeye  eklenmesinden  kaynaklanan  sermaye artışları,
  • Ortaklarca, kredi  kullanmak  veya  borç  alınmak  suretiyle  gerçekleştirilen sermaye  artışları,
  • Nakdi sermaye  dışında, hisse senedi, tahvil, bono vb. kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye  artışları,
  • Bilanço içi kalemlerin birbirlerine mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları, İndirim tutarının  hesaplanmasında  dikkate  alınmayacaktır.

 

İndirim  Oranlarının Belirlenmesindeki  Kriterler

Genel  indirim  oranı  %50  olup  30  Haziran  2015  Tarihli  Resmi  Gazete Sayı: 29402   Yayınlanan  2015/7910 Sayılı  Bakanlar Kurulunda  belirtilen şart ve   durumlara  göre  bu  orana  aşağıdaki  oranlar  ilave  edilir.

  1. a) Halka açık sermaye  şirketlerinde indirim oranı, indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde  borsada işlem  görebilir  nitelikte pay olarak izlenen payların  nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı;

% 50 ve daha az olan şirketler için 25 puan

% 50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan,  ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

  1. b) Nakdi olarak artırılan  sermayenin, yatırım  teşvik  belgeli  üretim  ve sanayi  tesisleri  ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında  kullanılması durumunda, yatırım  teşvik belgesinde  yer alan sabit  yatırım tutarı ile sınırlı  olmak  üzere 25  puan  ilave  edilmek  suretiyle  söz  konusu  indirim  uygulanacaktır.

**Yukarıda ( a ) ve ( b)  maddelerinde belirlenen  şartları  birlikte  sağlaması halinde  genel oran ile  birlikte  ilave oranları uygulayabilirler.

Nakit  sermaye  Artışı  Faiz  indirimde  Sınırlamalar Nelerdir ;                                                             

–  Gelirlerinin  %25   veya   fazlası   şirket  faaliyeti  ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle  yürütülen  ticarî, ziraî veya  serbest  meslek  faaliyeti  dışındaki  faiz, kâr payı, kira, lisans  ücreti, menkul  kıymet  satış  geliri  gibi  pasif  nitelikli   gelirlerden  oluşan  sermaye şirketleri  için  indirim oranı %0  olarak  uygulanacaktır.

 Aktif  toplamının  %50  veya  daha  fazlasının  bağlı  menkul  kıymetler, bağlı  ortaklıklar ve iştirak paylarından  oluşması  halinde  indirim  oranı %0’dır.

 Artırılan nakdi  sermayenin  başka  şirketlere  sermaye  olarak  konulan  veya  kredi  olarak kullandırılan  kısmına  tekabül  eden  tutarla  sınırlı olmak üzere  indirilebilecek  tutarın hesaplanmasında  indirim  oranı %0 olarak  uygulanacaktır.

–  Arsa  ve  arazi  yatırımı  yapan  sermaye  şirketlerinde  arsa  ve  arazi  yatırımına  tekabül  eden tutarla  sınırlı olmak  üzere  indirilebilecek  tutarın  hesaplanmasında  indirim  oranı  %0  olarak uygulanacaktır.

 

Nakit  sermaye  Artışı  Faiz  indirimde Faydalanma Süreleri  Nelerdir ;

Sermaye   şirketleri,  gerçekleştirdikleri  nakdi  sermaye  artışları  üzerinden, sermaye  artışının yapıldığı  hesap  döneminden  itibaren  takip  eden  her  bir  hesap  dönemi  için  ayrı  ayrı  T.C Merkez  Bankası  tarafından  yıl  içinde  son  açıklanan  Ticari  krediler  faiz  oranı  dikkate alınarak  indirim uygulamasından  yararlanabilecektir.  Takip   eden  dönemlerde  yapılan  sermaye  azaltımı  ve  teşvik  belgeli  olmayan  arsa-arazi  yatırımı  hariç  yararlanma  süresi   sınırsızdır, artırılan sermaye tutarı  tamamlanana  kadar  devam  edilebilecektir.

 

Faiz  İndirimde   Faydalanılmasındaki  Diğer  Ayrıntılar ;

Kurum  zarar  etmesi   durumunda   ilgili  yıl  kurum kazancından  indirim  konusu  yapılamayan  indirim tutarını sonraki  yıla devretmek  mümkündür.  Devreden   tutarın  sonraki  dönem  sadece  4.Geçici   vergilerde  herhangi  bir  endekslemeye  tabi  tutulmadan  yararlanılabilmektedir.

Nakit   sermaye  artırımında  kararın  ticaret  sicil  tescil  edildiği  tarihten  önce  şirketin  banka hesabına  yatırılan tutar için  tescil  tarihi, tescil  tarihinden  sonra  şirketin  banka  hesabına  yatırılan tutar  için ise şirketin  banka  hesabına  yatırılma  nakit  sermaye  artırım  indiriminde  esas  alınacak  tarihi başlangıç  tarihidir.

Nakdi  sermaye  artışı,  sermaye  şirketlerince  ilgili  hesap  döneminde  ticaret  siciline  tescil  edilmiş olan  ödenmiş  veya  çıkarılmış  sermaye  tutarlarındaki  nakdi  artışlar ile yeni  kurulan  sermaye şirketlerinde  ödenmiş  sermayenin  nakdi  olarak  karşılanan  kısmını, ( İşlem tarihi  ile hesap  döneminin  sonuna  kadar  olan  ay sayısının  12  aya  oranlanarak ) indirim  hesaplanır.

Faiz  İndirim  Tutarının  Hesaplanması  Aşağıdaki  Gibidir.

Hesaplama Formülü : Nakdi sermaye artışı (ödenen) x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

Örnek Hesaplama : A şirketinin 2015 Temmuz ayında 2.000.000 TL sermaye artırımı yaptığını kabul edelim. TCMB tarafından en son açıklanan ticari  kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranını ise  % 18 olarak alalım.

-2015  Yılı için  yararlanılacak indirim tutarını hesaplamasında Sermaye artırım işlemi 2015 Yılı Temmuz ayında yapıldığı için Kıst Dönem uygulaması yapılarak indirim tutarı hesaplanacaktır.

2.000.000 TL X 0,18 X %50 X ( 180.000 TL/12 Ay ) X 6 Ay = 90.000 TL

Kurum Gelirlerinde Faiz  İndirimi uygulayabileceklerdir.

 

S.M Mali Müşavir                   

  Sibel KAROĞLU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji