BAĞIMSIZ DENETİMDE TARİHÇE

BAĞIMSIZ DENETİMDE TARİHÇE
BAĞIMSIZ DENETİMDE TARİHÇE
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BAĞIMSIZ DENETİMDE TARİHÇE

Bağımsız denetim; işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.
Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.
Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete çok sayıda yararları söz konusudur. Bunlar;
 • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
 • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
 • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.
Bununla birlikte öteden beri kamusal alanda belirgin olarak yaşanmakta olan yolsuzluk kavramı son yıllarda özel sektör kuruluşlarında da yaşanmaya başlamıştır.
Dünyada meydana gelen büyük şirket yolsuzlukları dikkatleri bu yöne çekmeye başlamıştır.
Hatta yolsuzluk için öteden beri yapılmakta olan “ Kamu gücünün kişisel çıkarlar için yasa dışı kullanımı” şeklindeki tanımdaki KAMU kavramı çıkarılmış ve yerine “ emanet edilmiş yetkinin kişisel çıkarlar için yasa dışı kullanımı” şekline dönüştürülmüştür.
Dünyanın hemen her ülkesinde, kamu veya özel sektörde pek çok kurum ve kuruluş, hileli işlem, suistimal ve yolsuzluklar ile karşı karşıyadır.
Reuters haber ajansının Amerikan Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu’nun (SEC) bir yöneticisine dayanarak verdiği bilgiye göre, Amerika’da 2003 yılında yolsuzluğa bulaşan 199 özel şirketten 34 tanesi Fortune dergisinin dünyanın en büyük 500 firması listesinde bulunuyor. Haberde, Amerika’da 1998 yılında yolsuzluk olayına karışan 79 şirketin sadece 4 tanesinin Fortune 500 sıralamasında yer aldığı ve 5 yıl içinde finansal yolsuzluk olaylarının yüzde 5’ten yüzde 17’ye çıktığı belirtiliyor.
Dev şirketlerde, yolsuzluk skandallarının giderek arttığı bildiriliyor. Reuters’in verdiği bilgiye göre, Amerika’da 2003 yılında dünyanın en büyük 500 firması listesine dahil 34 şirket yolsuzluğa bulaştı. Uzmanlar, dev şirketlerin kağıt üzerinde herşey normal görünürken aniden batmasına neden olarak, şirket yöneticilerin şeffaflığı ihlal ederek gizli kapaklı işler çevirmesini gösteriyor.
Özellikle 2000’li yılların başından itibaren önce ABD’de, daha sonra ise Almanya, İngiltere gibi diğer gelişmiş ülkelerde muhasebe ve denetim skandalları yaşanmıştır.
Hatırlayacak olursak;
 • ENRON
 • PARMALAT
 • WORLDCOM
 • XEROX
 • PARMALAT
Enron 1985 senesinde ABD enerji piyasalarının serbestleştirilmesi sırasında Houston Natural Gaz ve Internorth adındaki iki şirketin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.
Enron kuruluşundan 2001 yılına kadar geçen on altı yılda doğalgaz dağıtımı faaliyetinden çeşitli alanlara yayılmış, 20.000 den fazla çalışanı ile elektrik, doğalgaz ve iletişim sektörlerinde faaliyet gösteren bir enerji devi haline gelmiştir.
2000 yılı gelirleri 100 milyar doları aşan Enron, aynı yıl ABD’nin en büyük 500 şirketi (Fortune 500) içinde yedinci sıraya yükselmiştir. Enron’un birçok muhasebe yolsuzluğu ve hisse senedi sahtekârlığının ortaya çıkması sonucu Aralık 2001’de ABD tarihinin en büyük iflası olabilecek iflasını açıklaması, muhasebe skandallarında domino etkisinin başlangıç noktası olmuştur.
Bu skandalla birlikte dünya kamuoyu ilk defa muhasebede çifte kayıt yolsuzluğunu duymuştur.
Enron’u Global Crossing, Tyco, Worldcom, Adelphia ve HealthSouth gibi şirketler izlemiş, 2003 yılında Parmalat skandalı gibi benzerleri Avrupa’da da yaşanmıştır
ABD’nin ve dünyanın en büyük iflaslarından biri olan ve Beyaz Saray’a kadar çok çeşitli kesimler karıştığı için ‘Enrongate’ olarak anılan ‘enerji devi’ Enron’un iflası sonrasında açılan davalardan biri sonuçlandı ve DENETİM şirketleri arasında dünyada ilk beşte yer alan ARTHUR ANDERSEN SUÇLU BULUNDU.  Houston Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, jüri, muhasebe firması Arthur Andersen’i, Enron şirketine karşı açılan davada ‘adaleti yanıltmaktan’ suçlu buldu.
Yaşanan bu süreçler; kamu otoritelerini finansal bilgilerin denetiminde daha sıkı tedbirler almaya sevk etmiş, sermaye piyasalarına olan güveninin yeniden tesisi amacıyla birçok ülkede bağımsız denetim alanında bir takım köklü düzenlemeler yapılmıştır.
Bu kapsamda, bağımsız denetimin daha kaliteli ve yeterli güvenilirlikte yapılmasına yönelik olarak bağımsız denetim standartları güncellenmiş ve bağımsız denetim üzerinde yeni gözetim ve denetim mekanizmaları oluşturulmuştur.
ABD’de Sarbanes-Oxley Kanunu’nun 2002 yılında kabul edilmesi ve Avrupa Birliğinin bağımsız denetime ilişkin 8. Direktifi 2006 yılında güncellemesi sonrasında ülkemizde de bağımsız denetim konusu daha yoğun tartışılmaya başlanmış ve bu konuda somut adımlar atılmıştır.
Enron skandalına tepki olarak 2002 yılında yürürlüğe giren SOX Yasası, ABD’deki borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını kapsayacak şekilde, şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki kontrolleri iyileştirmeyi, etkin kurumsal yönetimi desteklemeyi ve bağımsız dış denetim düzenini önemli biçimde değiştirmeyi amaçlamıştır.
Bu düzenlemeler Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu (S.E.C.12) in kuruluşundan bu yana halka açık şirketler için getirilmiş en önemli düzenlemeleri içermektedir. Yasanın isim babaları ABD Senatörü Paul Sarbanes ve ABD Temsilcisi Michael G. Oxley’dir.
Bu kapsamda, bağımsız bir üst kurula ihtiyaç duyulmuş ve kurulun faaliyetleri yasa ile belirlenen hükümler doğrultusunda genişletilmiştir. Ayrıca sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticilere de ağır cezai yaptırımlar getirilmiştir. Yasa, kamunun aydınlatılması dışındaki bölümlerinde ağırlıklı olarak cezai hükümlere yer vermekte böylelikle caydırıcı olmayı hedeflemiştir.
Sarbanes-Oxley Yasası, Amerika’da faaliyet gösteren halka açık şirketler açısından kurumsal yönetime ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin çıtayı oldukça yükseltmiştir. Yapılan düzenlemelerden sonra şirketlerin büyük çoğunluğu kanunun emredici olmayan hükümlerini gönüllü olarak yerine getirmektedir. Bunların uygulanıyor olması ise şirket içi kontrolü ve yönetimi daha etkin hale getirmektedir. Yine kanun düzenlemelerinin layıkıyla uygulanması, şirketlerin daha etkin bir kurumsal yönetime sahip olmalarını sağladığından, yatırımcılar bu şirketlerin menkul kıymetlerine daha fazla itibar etmekte ve bu şirketleri bir şekilde ödüllendirmektedir .
Yasa metni 11 ana başlıktan ve 66 alt başlıktan oluşmaktadır.
 1. Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulunun Kuruluşu
 2. Denetçi bağımsızlığı
 3. Kurumsal sorumluluk
 4. Finansal bilgilerin arttırılması
 5. Analiz çıkar çatışmaları
 6. Komisyonun kaynakları ve yetkileri
 7. Çalışmalar ve raporlar
 8. Kurumsal ve suç unsuru taşıyan suiistimal sorumluluğu
 9. Beyaz yakalıların suçlarına yönelik cezalarının arttırılması
 10. Kurumsal vergi iadeleri
 11. Kurumsal suiistimal ve sorumluluk
ABD deki düzenlemelere paralel olarak AB tarafından da denetim alanında yeni düzenlemeler yapılmıştır.
AB müktesebatındaki 1984 tarihli 8. direktif; denetim standartları, kalite güvencesi, kamu gözetimi ve denetimde etik ilkeler konularında düzenlemeler içermemekteydi. Bu eksikliklerini yanı sıra, 2000’li yıllarda dünyada önde gelmiş Şirketlerde (Worldcom, Parmalat, Enron vb.) yaşanan devasa boyutlu finansal skandallar sonrası, 8. direktifte önemli değişiklikler yapılarak 2006 yılında revize 8. direktif yayınlanmıştır.
25.04.2006 tarihinde kabul edilen revize 8. direktif, denetimde kamu gözetimi, kalite güvencesi, müşteri bilgilerinin gizliliği, denetim komiteleri, denetim firmalarında şeffaflık, denetçilerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, uluslararası denetim standartlarına uyum gibi konularda önemli yenilikler getirmiştir.
Söz konusu değişikliklerle daha önce yaşanan skandalların tekrarlanmaması amaçlanmıştır.
Revize sekizinci direktif ile AB üyesi ülkelerin kazanımları aşağıda yer almaktadır.
1-Denetçilerin rol ve sorumlulukları netleştirilmiştir.
2-Bağımsızlık ve tarafsızlığı sağlayacak etik ilkeler düzenlenmiştir.
3-Denetim mesleğine kamu gözetimi getirilmektedir.
4-Denetimde uluslararası denetim standartları öngörülmektedir.
5-Üçüncü ülkelerle daha sıkı işbirliği öngörülmektedir
Ülkemizde de SOX Yasasına paralel olarak, Seri: X, No:19 ve Seri: X, No:21 sayılı tebliğlerle 1996’da yürürlüğe giren Seri: X, No:16 Sayılı ‘’Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ’’in bazı hükümleri değiştirilmiş ve yeni maddeler eklenmiştir.
2006 yılında ise Seri: X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile Seri: X, No: 16 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğin amacı, sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetine, bu faaliyette bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin standart, ilke, usul ve esasları belirlemektir.
Ülkemizde öteden beri; BDDK ve SPK, Hazine Müsteşarlığı, EPDK, TÜRMOB gibi kurum ve kuruluşlar kendi görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere bu konuda düzenleme yapmışlar ve bu durum bağımsız denetim alanında dağınık, çok başlı bir yapının oluşmasına neden olmuştur.
Bağımsız denetim alanındaki bu dağınık yapı, yapılan denetimlerde farklı usul ve tekniklerin uygulanması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca bağımsız denetim alanında kamu gözetim fonksiyonunu icra edecek yetkili bir otoritenin olmaması, bu alandaki düzenlenmelerin etkin ve kamuoyuna yeterince güvence verecek biçimde uygulanmasını engellemiştir.
Yaşanan tüm bu gelişmeler, ülkemizde bağımsız denetim konusunda bütüncül bir hukuki yapının oluşturulabilmesi için bu konuda yetki ve sorumluluğa sahip bir kurumun kurulmasını gerektirmiştir.
Bu amaçla, KGK – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), özellikle AB müzakere süreci olmak üzere ülkemiz açısından önemli bir kazanım olup, yeni TTK’nın (Türk Ticaret Kanununun) etkin bir şekilde hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
AB üyelik müzakereleri kapsamında görüşülen fasıllardan birisi de “Şirketler Hukuku” faslı olup, söz konusu fasıl 2008 yılında müzakereye açılmıştır. AB Şirketler Hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetime ilişkin mevzuat olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 13.01.2011 tarihinde yasalaşması ve 660 sayılı KHK’nın 02.11.2011 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Şirketler Hukuku Faslının kapanış kriterlerine ilişkin düzenlemeler yerine getirilmiş olmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerinin denetimine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş ve tüm sermaye şirketleri için bağımsız denetim zorunlu hale getirilmiştir.
Söz konusu Kanunda öngörülen özellikli ve nitelikli denetimin amacına ulaşabilmesi, AB ile yürütülen müzakereler çerçevesinde Şirketler Hukuku faslının gereklerinin yerine getirilmesi ve ticari hayatın daha güvenilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla bağımsız denetimin gözetimiyle ilgili kurumsal düzenleme de Kamu Gözetimi Kurumunun oluşturulması ile aynı yılın sonlarında yapılmıştır.
Bakanlar Kurulunca 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden 26.09.2011 tarihinde kararlaştırılan ve 02.11.2011 tarihli, 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu oluşturulmuş ve bağımsız denetim için kamu gözetimi getirilmiştir.
Yeni TTK ile muhasebe ve bağımsız denetim açısından öngörülen sisteme paralel olarak, 660 sayılı KHK çerçevesinde KGK; uluslararası standartlara uygun finansal raporlama ve denetim standartlarını oluşturmayı, bağımsız denetçilerle denetim kuruluşlarını yetkilendirerek bağımsız denetimde uygulama birliği sağlamayı ve kamu gözetimi yapmak suretiyle denetim hizmetinin uluslararası kalite standartlarında verilmesini sağlamayı hedeflemektedir
Saygılarımla ;
Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikKURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMASI
Sonraki İçerik20.09.2019 Tarihli İş İlanları
ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEKABDULLAH ÇAVUŞ abdullahcavus4040@gmail.com 0536 783 11 11 ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ÖZGEÇMİŞİME DAİR BİLGİLERİM: I–EĞİTİMİM: 1-1966 Kaman-Kırşehir Doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamuyönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldum. 2- 1999-2000 yıllarında Milli Güvenlik Akademisi’nden başarıyla mezun oldum. 3- Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim isimli yüksek lisan eğitimimi 2013-2014 yıllarında 4 üzerinden 3.93 not ortalamasıyla 1.cilikle tamamladım. II- MEMURİYET HAYATIM: 1- Memuriyet hayatıma 4 Ocak 1990 yılında “Vergi Müfettişi” olarak başladım. 2– Daha sonra 1996 yılında kurulan MASAK’ın denetim elemanları arasından açtığı sınavı kazanarak “Mali Suçları Araştırma Uzmanı” olarak göreve başladım. Bu görevim 28 Şubatçılar tarafından görevden alınana kadar sürdü. 3-1999 yılında Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun Danışmanlığı görevine başladım. 4- 2000 -2002 yılları arasında da Denizcilikten Müsteşarlığı Müşaviri olarak Bakan Danışmanlığına devam ettim. 5- 2008 yılında TRT’nin yeniden yapılanma sürecinde bu yapılandırmada görev almak üzere naklen TRT’ye atandım. Burada Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Muhasebe Dairesi Başkanlıkların birleştirilmesi sürecinde sırasıyla Uzman, Araştırmacı, Hasılat Müdürü, Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundum. 6-Kurulmasını Sağladığım Teftiş ve Denetim Birimleri: Danışmanlık yaptığım Devlet Bakanlığına bağlı kuruluşlarda daha önce mevcut olmayan teftiş ve denetim birimleri oluşturulması faaliyetini bizzat gerçekleştirdim. Bu çerçevede; a-Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun kurulması b-TSE’de Teftiş Kurulunun Kurulması c3- TRT ‘de ise Mali Denetçilik Biriminin kurulması faaliyetlerini bizzat yürüttüm. TRT’ye Mali Denetçilik birimine Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenleri 8Vergi Müfettişleri) arasından 19 kişinin naklen geçmesi ve eğitimlerini bizzat yürüttüm. Çalışmalarım sonucu TRT gelirlerinde çok önemli miktarda artışlar oluştu. III-ÖDÜLLERİM: 1-TRT’ deki başarılı çalışmalarım sonucu; – İki ayrı defa TAKDİRNAME – İki ayrı defa MAAŞ ÖDÜLÜ ile taltif edildim. 2-Öte yandan Devlet Bakanlığındaki çalışmalarımdan dolayı da Sayın Bakanımız tarafından TAKDİRNAME ile ödüllendirildim. 3-Memuriyet Sicil Ortalamasının 90 ve üzeri olmasından dolayı 1 KADEME İLERLEMESİ ile ödüllendirildim. IV- KARİYERİME İLİŞKİN SINAV VE EĞİTİMLERLE ALINAN SERTİFİKA VE BELGELERİM 1- SMMM RUHSATI: Vergi Müfettişliği görevimle eş zamanlı olarak 3568 sayılı kanun hükümleri gereği özel yarışma sınavı ve 3 yıl yardımcılık süreci sonucu yeterlilik sınavı ile elde edilebilen “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” Ruhsatını (SMMM) aldım. 2- BAĞIMSIZ DENETÇİ: 660 sayılı kanun gereği kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu girdiğim sınavda başarılı olarak “BAĞIMSIZ DENETÇİ” belgesini aldım. 3- UZLAŞTIRMACI: Adalet Bakanlığı Alternatif çözümler Dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu Bakanlık tarafından açılan sınavda da başarılı olarak Ceza Kanunlarında Takibi Şikayete Bağlı Suç Türleri ile ilgili davalarda görev yapmak üzere “UZLAŞTIRMACILIK” BELGESİ aldım. 4-BİLİRKİŞİ BELGESİ: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu “BİLİRKİŞİ BELGESİNİ” aldım. V- WEB SİTELERİM: Yüksek lisans Bitirme Tezim “ŞİRKET YOLSUZLUKLARI DENETİMİ VE ADLİ MUHASEBE” isimli olup denetim ile başladığım memuriyet hayatımı DENETİM ALANINDAKİ bu yüksek lisans tezi ile taçlandırdım. Eğitim ve memuriyet Deneyimlerinden elde ettiğim bilgiyi kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşmak amacıyla; 1-www.denetimakademisi.com ismiyle oluşturduğum sitede DENETİMİN MİLİ KÜTÜPHANESİ olma iddiası ve sloganıyla 2500 civarında akademik tez ve makaleyi toplayarak ilgililerin faydasına sundum. 2- www.denetimtv.com isimli web sitesini kurdum. 3- Memuriyet hayatım boyunca yaptığım görevlerden elde ettiğim bilgi ve birikimleri kendi adıma açtığım www.abdullahcavus.com.tr isimli BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PORTALI üzerinden ilgililerin istifadesine sundum. Şahsi web sitemde; a- Bağımsız denetim b- İç Denetim c– Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi d– Hile ve Suistimal Denetimi e- Yolsuzlukla Mücadele f- Kara Para Mevzuatı g- Vergi-Muhasebe h- Su-Çevre I- Etik i- TRT Gelirleri Kanunu j- Bilge Türkler k- Kayıtdışı Ekonomi Konularında sayısı 100 leri geçen kişisel makalelerimin yanı sıra bu konudaki arşivimde bulunan araştırma raporlarını ve akademik tezleri yayınlamaktayım. VI-SİVİL TOPLUMDAKİ GÖREVLERİM: Mesleki çalışmalarım ve deneyimlerimden hareketle sivil topluma katkı vermek amacıyla; 1-Bağımsız Denetçiler Derneğinin (BADED) Kuruluşunda görev yaptım ve an itibariyle Genel Başkanlığını yürütmekteyim. www.baded.org.tr 2-Toplumsal Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar Derneğinin (UZLAŞI-DER) ise Kurucu Genel Başkanıyım. www.uzlasider.org II-ÖZ GELECEĞİM (GELECEKTEN BEKLENTİLERİM): Bu kısa ÖZGEMİŞ’ten sonra ÖZGELECEK planlamam konusunda ise; Mesleki Tecrübe ve birikimlerimden hareketle aşağıdaki kitapları yazmayı planladım. Soru içerikleri tespit edilmiş olup; TRT Gelirleri Kanunu ve Bağımsız Denetim alanındaki çalışmam 2019 yılında kitap haline gelecektir. 100 soruda TRT Gelirleri Kanunu 100 soruda Bağımsız Denetim 100 soruda Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi 100 soruda Adli Muhasebe 100 soruda Kara Para Yukarıda zikredilen alanlardaki çalışmalarım ve birikimlerinden birçoğuna kişisel web sitemde yer vermekteyim. www.abdullahcavus.com.tr Çalışmalarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla DENETİM TV isimli bir web televizyonu kurmayı planlamış durumdayım. www.denetimTV.com isimli web adresi an itibariyle yayında olup, alanında uzman bir televizyon olması için finans ve planlama çalışmalarımız devan etmektedir. Bağımsız Denetçiler Derneği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında Akademik Eğitim işbirliği protokolümüz bulunmaktadır. Bu çerçevesinde açtığımız DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ isimli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına devam ederek çalışmalarıma akademik düzeyde yön vermek istemekteyim. Öz geleceğim ile ilgili son olarak beklenti ve planlamam ise Kamu Yönetimi alanında tecrübe ve birikimlerimi devletimin hizmetine kullanabilmek amacıyla karar alıp uygulamaya yön verebileceğim üst düzey bir görev beklentisidir.