TASDİKE TABİ  DEFTERLER

TASDİKE TABİ DEFTERLER
TASDİKE TABİ DEFTERLER

TASDİKE TABİ  DEFTERLER  VUK’NU  VE  TKK’YA GÖRE  BELİRLENMİŞTİR.BUNLAR;

1.VUK’NA GÖRE TASDİK  EDİLECEK  DEFTERLER     

VUK’nu  182-225  maddeleri  uyarınca tasdike tabi yasal defterlerimiz;

Yevmiye defteri  ,

Envanter  defteri,

Bilanço  defteri,

İşletme  hesabı   defteri,

Serbest meslek kazanç  defteri,

Çiftçi işletme defteri ,

İmalat  ve istihsal vergisi  defteri , (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil),

Nakliyat vergisi defteri

Yabancı  nakliyat kurumlarının hasılat defteri .

2.TTK’YA GÖRE TASDİK EDİLECEK DEFTERLER

TTK’ nın 64-67  maddeleri  uyarınca tasdike tabi yasal defterlerimiz;

Envanter  defteri,

Yevmiye  defteri ,

İşletme hesabı  defteri ,

Defter-i    kebir  ,

Karar defteri

Sonuç  olarak  defter  tutmak  zorunda  olan gerçek ve tüzel  kişiler  ticari defterlerini  tasdik  ettirirlerken  yukarıdaki   iki kanunu  göz önünde bulundurmalıdırlar.

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER

  • GELİR VERGİSİ(GERÇEK KİŞİ) MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULACAK DEFTERLER:

Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

Yevmiye Defteri

Defteri Kebir

Envanter Defteri

 Kollektif ve Komandit Şirketler

Yevmiye Defteri

Defteri Kebir

Envanter Defteri

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

İşletme Defteri

Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

Serbest Meslek Kazanç Defteri

  • KURUMLAR VERGİSİ(TÜZEL KİŞİLER) MÜKELLEFLERİ İÇİN TUTULACAK DEFTERLER:

ANONİM ŞİRKETLER

Yevmiye Defteri ,

Defteri Kebir ,

Envanter Defteri,

Damga Vergisi Defteri,

Yönetim Kurulu Karar Defteri,

Pay Defteri,

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

LİMİTED ŞİRKETLER:

Yevmiye Defteri,

Defteri Kebir,

Envanter Defteri,

Pay Defteri,

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

 

E-DEFTER TUTANLAR; YEVMİYE VE DEFTERİ KEBİR DIŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASDİK ETTİRECEKLER

E-defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, tutmak zorunda oldukları defterleri  kağıt  ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER

Yevmiye Defteri,

Defteri Kebir,

Envanter Defteri,

 KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER:

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

Yevmiye Defteri,

Defteri Kebir,

Envanter Defteri,

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

Yönetim Kurulu Karar Defteri,

Pay Defteri.

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu açısından defter tasdikleri aşağıdaki tabloda özet şeklinde belirtilmiştir;

 

Defter  TürüAçılış Tasdiki(Ara Tasdik) (***)Kapanış Tasdiki
Yevmiye Defteri01-31 ARALIK01-31 OCAK01-30  HAZİRAN
Defter-i Kebir01-31 ARALIK01-31 OCAKYOK
Envanter Defteri01-31 ARALIK01-31 OCAKYOK
Damga Vergisi Defteri01-31 ARALIK01-31 OCAKYOK
Pay Defteri (*)01-31 ARALIK  (*)YOKYOK
Yönetim Kurulu Karar Defteri01-31 ARALIK01-31 OCAK01-31 OCAK
Müdürler Kurulu Karar Defteri (**)01-31 ARALIK01-31 OCAK01-31 OCAK
Genel Kurul Toplantı   ve Müzakere Defteri (*)01-31 ARALIK  (*)YOKYOK

 

(*) Yevmiye defteri, defteri kebir,  envanter defteri ile yönetim kurulu karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli  yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı

yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.Anonim Şirketler  geçmiş yıldan kalan ve yeterli sayfası bulunan damga vergisi defterlerini Ocak ayı içinde VUK 222. Maddeye göre tasdiki yenileme suretiyle  yıl  için de kullanabilirler.

(**)Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.

(***) Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri,  envanter defteri ve defteri kebirde yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

 TASDİK  YENİLEME

(VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17-18)

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı içinde, hesap dönemleri  Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILACAK  DEFTERLER

Yevmiye defteri,

Defteri kebir,

Envanter defteri,

Anonim Şirket `in, Yönetim Kurulu Karar Defteri.

TASDİKE TABİ DEFTERLERİ ŞİRKET  TÜRLERİ  BAZINDA İNCELEYELİM;

ANONİM ŞİRKETLERİN TUTACAKLARI DEFTERLERAÇILIŞ TASDİKİ 

KAPANIŞ TASDİKİ

YEVMİYE DEFTERİ(E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)1-30 HAZİRAN
DEFTER-İ KEBİR(E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)YOK
ENVANTER DEFTERİYOK
PAY DEFTERİ(YETERLİ YAPRAK VARSA GEREK YOK)YOK
YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ1-31 OCAK
GENEL KURUL TOPLANTI MÜZAKERE DEFTERİ(YETERLİ YAPRAK VARSA GEREK YOK)YOK

 

LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTACAKLARI DEFTERLERAÇILIŞ TASDİKİ 

KAPANIŞ TASDİKİ

YEVMİYE DEFTERİ(E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)1-30 HAZİRAN
DEFTER-İ KEBİR(E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)YOK
ENVANTER DEFTERİYOK
PAY DEFTERİ(YETERLİ YAPRAK VARSA GEREK YOK)YOK
MÜDÜRLER  KURULU KARAR DEFTERİ1-31 OCAK
GENEL KURUL TOPLANTI MÜZAKERE DEFTERİ(YETERLİ YAPRAK VARSA GEREK YOK)YOK

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri ayrı ayrı ya da birlikte tek defter olarak da tutulabilir. (yeterli yaprak varsa ve birlikte tutuluyorsa gerek yok )

**AÇILIŞ  TASDİKİ:KURULUŞ SIRASINDA VE  KULLANILMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE  NOTER  TASDİKİ

**TTK’ nın 64-67 ve VUK’182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmaya başlamadan önce (Aralık ayı içinde)yaptırılır.

    LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu defterin tutulması zorunlu değildir. Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

              TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” Noterlere ibraz edilecektir.

Ancak; 27/01/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre “Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” Hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belge notere ibraz ettirmesi yeterli  olacaktır.

E-DEFTER KULLANAN MÜKELLEFLERDE DEFTER TASDİKİ

E-Defter kullanmak zorunda olanlar, kullandıkları yıl için de kağıt ortamında YEVMİYE ve DEFTERİ KEBİR defteri tasdik ettirmezler. Diğer defterlerini  türüne göre mutlaka tasdik ettirmek zorundadırlar. (Envanter Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Damga Defteri gibi)

Tüzel  Kişiler hesap döneminin son ayına ait elektronik defterlerin beratları 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe göre kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar  gönderilmelidir.E- Defter kapanış tasdiki son günü ise  (hesap döneminin son ayına ait defterler  kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar)

 

Gerçek Kişiler  hesap döneminin son ayına ait elektronik defterlerin beratları 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe göre ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar gönderilmelidir. E-Defter kapanış tasdiki son günü ise,  (Aralık ayına ilişkin defterler gelir vergisi  beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar)

DEFTER   TASDİK  SÜRELERİ

*Defterler  iş   yerinin  bulunduğu  noterde ,iş yeri olmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki noterlere  tasdik ettirilir.

*Şube iş yerinin defterleri  merkez  iş yerinin  bulunduğu  yerdeki  noterlere  tasdik ettirilebilr.Ancak  merkez iş yerinin  bulunduğu  yerdeki   noterlere tasdik ettirilemez.

*Defterler  anonim  ve  limited şirketlerin  kuruluş  aşamasında  şirket merkezinin  bulunduğu yer ticaret  sicili memuru  veya  noterde  tasdik edilir.

– Öteden beri  işe  devam edenler –   defterin kullanılacağı yıldan önce  gelen  son ayda yani ARALIK ayı içinde ,

-Yeni işe başlayanlar –işe başlamadan önce,

-Sınıf  değiştiren  ve yeni mükellefiyete girenler – sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce,

-Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme – yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce,

-Tasdik yenileme – defteri  ertesi yılda kullanmak isteyenler  OCAK ayı , hesap dönemi  MALİYE  BAKANLIĞINCA  tespit edilenler bu dönemin ilk ayı  içerisinde tasdik yeniletmeye (ara tasdik) mecburdurlar ,

– Vergi muafiyeti kalkanlar – muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak ON  GÜN içinde.

DEFTERLERİN  TASDİK  ETTİRİLMEMESİNİN  SONUÇLARI

-Tasdik işleminin,süresinin sonundan başlayarak  BİR  AY içinde yaptırılmamış  olması  vuk’un

352/II-6.maddesi çerçevesinde İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜK cezası,

-Tasdik işleminin yaptırılmamış olması (yasal sürenin  sonundan başlayarak  BİR AY geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler de tasdik etirilmemiş sayılmaktadır.)VUK’nun  352/I-8. md. Çerçevesinde BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜK cezasını,bu fiil aynı zaman  RE’SEN TAKDİR  nedeni  de sayıldığından cezanın İKİ KAT  kesilmektedir.

Elektronik defter tutanlar için hesap döneminin ilk ayının belgesinin  alınması açılış onayı, son ayının belgenin  alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir

Sonuç olarak,hepimizin dikkat etmesi gereken katlanılamayacak maddi ve manevi maliyetlerle karşılaşmamak için, yasal defterlerin  zamanında  tasdik ettirilmesi konusunda dikkatli olunmasında fayda  vardır.

NOT:İkinci sınıf defterleri defter beyan sisteminde olduğundan dolayı defter tasdikine tabi değildir.Bunlar;

İşletme Defteri,

Basit Usul Defteri ,

Serbest Meslek Kazanç Defteri.

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA