ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI VE İHRACATI’NIN BTK’YA BAŞVURU SÜRECİ

Merhaba , Muhasebe  Bilenler Topluluğu ailesi sizlere bu yazımda elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatı ve ihracatıyla ilgili  BTK’ya başvuruları nasıl yapılır ve hangi bakanlık tarafından yürütüleceğinin bilgisini verecegim. 08.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazetede yayımlanan 2019-5 ve 2019-19 sayılı Tebliğler ile elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında ve ithalatında  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bunları sizler için aşağıda paylaşacağım.

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI VE İHRACATI’NIN BTK’YA BAŞVURU SÜRECİ

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI (İTHALAT: 2019/19)

Elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2’nci md. dayanılarak hazırlanmıştır.Bunlar;

-Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

-BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

-GSMA (Global System for Mobile Communications Association): GSM Birliğini,

– IMEI: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı,

-Tek Pencere Sistemi:Gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak

(e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen sistemi ifade eder.

İTHALAT İŞLEMLERİ

IMEI NUMARASINI HAİZ EŞYANIN İTHALATI ÖNCESİNDE UYGUNLUK KONTROLÜ İÇİN BTK’YA BAŞVURULMASI

-IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi öncesinde IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK’ya başvurulur.

-BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilir.

-Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır.

-IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ithalatçı sorumludur.

-IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz.

Söz konusu belirtilen tebliğ de uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı ve IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu kontrol edilerek düzenlenir.

         

     Bu Tebliğ kapsamında verilen uygunluk yazısı, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecektir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülür.

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI (İHRACAT: 2019/5)

Elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2’nci ve 3’üncü md. dayanılarak hazırlanmıştır.Bunlar;

-Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

-BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

-GSMA (Global System for Mobile Communications Association): GSM Birliğini,

-IMEI: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı,

-Tek Pencere Sistemi: Gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak

(ebaşvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen sistemi ifade eder.

İHRACAT İŞLEMLERİ

IMEI NUMARASINI HAİZ EŞYANIN İHRACATI ÖNCESİNDE UYGUNLUK KONTROLÜ İÇİN BTK’YA BAŞVURULMASI

IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı öncesinde, IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK’ya başvurulur.

-BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilir.

-Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır.

– IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatında bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ihracatçı sorumludur.

-IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz.

Birinci fıkra kapsamında belirtilen uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı, IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek düzenlenir.

     Bu Tebliğ kapsamında verilen uygunluk yazısı, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecektir.Bu Tebliğ yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülür.

Kaynak:

Resmi Gazete

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA