EV HİZMETLERİ KAPSAMİNDA SİGORTALİ SAYİLANLAR (EK9)

 

EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR (EK9)

 

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı;

·         Çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile ,

·         Çalışma gün sayısı 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır.

  

Aynı evde oturan üçüncü derece dahil hısımlar tarafından ev hizmeti işleri yapanlar Ek9 kapsamında sigortalı sayılmazlar.

 

 

10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar:

 • “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”, işveren ve sigortalı tarafından imzalandıktan sonra işveren tarafından çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet edilen en yakın SGM’ ye verilir.
 • Bildirge çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilir, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmez.
 • İşveren kayıtları TC Kimlik numarası üzerinden takip eder.
 • İşveren tahakkuk eden sigorta primini ayın sonuna kadar öder.
 • Bildirgede belirtilen gün sayısında değişiklik olması halinde işveren tarafından SGK’ ya bildirilir.
 • Ay içindeki çalışmalarının toplamının 30 günden az olması halinde eksik süreler talepte bulunulması halinde borçlanılır.
 • Sigortalının işten ayrılması durumunda; işten ayrılışını takip eden 10 gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” nin “F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının doldurularak SGK’ ya bildirilir.
 • %34,5 oranındaki primleri işveren tarafından ödenir. (%20 si uzun vadeli sigorta kolları, %12,5 si genel sağlık sigortası, %2 si iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primidir.) İşverenler ayrıca sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte %3 oranında işsizlik sigortası primi de öderler.

 

10 günden az süreyle çalışanlar:

 • Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi, Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile yapılacaktır. Form çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar SGM’ lere verilir.
 • Çalışmanın takip eden aylarda da devem edeceği formda belirtilmesi halinde her ay bildirim yapılmaz.
 •  SGM’ ye gitmeden de bu kişileri çalıştıranlar tarafından e-devlet üzerinden “SGK/e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmından da yapılabilir.
 •  Ayrıca yine bu kişileri çalıştıranlar tarafından 5510’ a SMS ile TC  No yazıp gönderdikten sonra gelen mesaja sigortalının Tc no ve çalıştığı gün bilgisini girerek de bildirimde bulunabilir.
 • 10 günden az sigortalı çalıştıran gerçek kişiler işveren sayılmaz.
 • Çalışanlar %2 oranında İş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamındadır.
 • %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden de ödeyebilirler.
 • 10 günden az çalışan sigortalılarda çalışma gün sayısının 9 günü geçmesi halinde bu gerçek kişiler hakkında 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik işlemler uygulanır.
 • 10 günden az sigortalı çalıştıranlar gerçek kişilerden işyeri bildirgesi, işe giriş/işten çıkış bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi istenmez.
 • 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilir.
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanmak için; kazanın olduğu tarihten 10 gün önce tescil edilmiş olması ve sigortasının devam etmesi gerekir.
 • Geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için herhangi bir borcun bulunmaması gerekir.
 • Hastalık ve analık sigortasından yaralanamaz.
 • Uzun vadeli sigorta kolları (%20) ile Genel sağlık sigortası (%12,5) yaptırmak isteyenlerden müracaat alınmaz tescil ve tahakkuk kaydı SGK tarafından elektronik ortamda oluşturulur.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ