GENEL KURUL TOPLANTILARI UZERINE

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
[vc_toggle title=”ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN ÖNEMİ” open=”true” el_id=”1488808046033-975e95ef-7f05″]6102 Sayılı TTK 409.maddesinde Anonim Şirketlerin, 617.maddesinde de Limited Şirketlerin Olağan Genel Kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğü ile ilgili husus 1534.maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul

  1. C) Toplantılar

MADDE 409 (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara,  yönetim kurulunun  yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

(2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

(3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

  1. D) Çağrı

I – Yetki

  1. Yetkili ve görevli organlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin Organları

MADDE 617 (1) Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

(2) Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir.

(3) Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir.

(4) Herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadıkça, genel kurul kararları, ortaklardan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisine diğer ortakların yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm ortakların onayına sunulması kararın geçerliliği için şarttır.

Hükmüne uyulmaması durumunda, “Suçlar ve Cezalar” başlıklı 562 Maddesinde bir müeyyide belirlenmemiş olmasına rağmen, yönetmelik ve tebliğlerle getirilen hükümlere uyulmaması durumunda, kabahatler kanununa göre idari para ceza uygulaması söz konusu olabilir.[/vc_toggle]

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji