Nakit Ödeme Zorunluluğu Limiti Hk.

Bankadan odeme zorunlulugu limiti Ne Kadardir
Bankadan odeme zorunlulugu limiti Ne Kadardir

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemeler 2016 yılından geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir.

Fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbapları, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve vergiden muaf esnafların, kendi aralarında yapacakları 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini, Bankalar ve aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları zorunludur.

Aynı günde aynı kişi veya kuruluşlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TL’yi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur. Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının 7.000 TL’yi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir. Uyulmaması durumunda, tutarın %5 oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

S.M.Mali Müşavir

Fidan Aslantaş