Kurumlar Vergisi Beyannamesine; 296 Nolu Aktif “Geçici Hesap” bölümü 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle eklenecektir.

296 Aktif Gecici Hesap
296 Aktif Gecici Hesap
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Kurumlar Vergisi Beyannamesine ; 296 No.lu Aktif “Geçici Hesap” bölümü 1. Nisan. 2017 tarihi itibariyle eklenecektir.

23/08/2016 tarihli ve Mükerrer 29810 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği

(Seri No:l)” ile KASA ve ORTAKLARDAN alacakların düzeltilmesi ve muhasebe uygulaması açısından geçmiş düzenlemelerin tebliğlerinden farklı olarak yeni bir kayıt sistemi

getirilmiştir. Buna göre, KASA hesabı ile ORTAKLARDAN alacaklar kapsamında düzeltilecek tutarlar kayıtlarda 689-Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabı altında gider (kanunen kabul edilmeyen gider) yazılmak yerine dileyen mükelleflerin bilançonun aktifinde geçici bir hesaba kaydedebilecekleri örnek açıklamalarında belirtilmiştir.

Tebliğde bu işleme ilişkin “296.GEÇİCİ HESAP” şeklinde örnek verilmiş ve alt hesap olarak ise “6736 sayılı Kanunun 6/3 maddesi uyarınca düzeltme hesabı” açıklaması yapılarak

Hesap Planında boş olan 296 Hesap “GEÇİCİ HESAP” olarak tanımlanmış, söz konusu geçici hesabın sadece kasa ve ortaklardan alacakların düzeltilmesine yönelik olarak kullanılacağı belirtilmiştir.

Ancak, 296 – GEÇİCİ HESAP kullanan mükellefler bu hesabı Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde yer alan “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Bilançoda” gösterememektedir. Bu nedenle 2016 yılı yıllık Kumrnlar vergisi beyannamesi ekindeki bilançonun aşağıda belirttiğimiz şekilde düzenlenmesi gerekir.

Kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan Karşılaştırmalı Bilançonun Aktif bölümünde var olan “H- Diğer Duran Varlıklar” bölümüne GEÇİCİ HESAP ilave edilerek,

H- Diğer Duran Varlıklar

1-Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi

2- Diğer Katma Değer Vergisi

3.Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar

4- Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar

5 -Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar

6- Geçici Hesap

7-.Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

8- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

9- Birikmiş Amortismanlar (-)

Şeklinde düzelenınesi leride yapılacak vergi incelemelerinde mükelleflerin özel usulsüzlük Cezası (VUK 353/6) ile karşı karşıya kalmamaları için gereklidir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160823M1-1.htm

Saygılarımla

Burak YILDIZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji