Her Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 689 Hesabı Mıdır ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli meslektaşlarım uzun süredir tartışma konusu olan ancak bir türlü sonuçlandırılamayan bir konu olan Her kanunen Kabul Edilmeyen gider 689 mu sorusunun cevabını sizlere açıklamaya çalışacağım.

Aslında bu sorunun cevabı en net şekilde Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği’nde verilmiştir.

Öncelikle sizlere kanunen kabul edilmeyen giderleri ve sonrasında 689-Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zaralar hesabını açıklamaya çalışacağım.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Ticari kazancın elde edilmesiyle ilişkili olmayan, işletme sahibinin ve ortaklarının veya yöneticilerinin şahsi ve ailevi harcamaları, işletme yöneticilerinin kusurlarından dolayı ödenen tazminatlar, cezalar, gecikme zamları ve faizler kanunen kabul edilmeyen gider olup safi kazancın tespitinde gider olarak indirim yapılamaz.

Kanunen kabul edilmeyen giderler ticari kardan mali kara  geçişte ilave edilen ,vergi matrahının tespitinde ve verginin doğru hesaplanmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

Ticari veya kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyen ödemelerin yani kanunen kabul edilmeyen giderlerin geçtiği kanunlar sırasıyla;

1.5520 sayılı KVK 11 madde düzenlemeleri

2.193 sayılı GVK 41. madde düzenlemeleri

3.213 sayılı VUK düzenlemelerine aykırı işlemler

4.3065 sayılı KDVK 30/d düzenlemeleri

5.6802 sayılı kanun düzenlemesi (Özel İletişim Vergisi)

6.197 sayılı MTV düzenlemesi

7.Diğer düzenlemelerdir.

689 Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar Hesabı

Diğer hesap kalemleri dışında kalan duran varlık satışlarından ortaya çıkan zararlar gibi gider ve zararların yer aldığı hesaptır.

Hesabın isminden de anlayacağımız üzere beklenmeyen gider ve zararların ortaya çıkması durumunda kullanılır.

 

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER TABLOSU
SIRAGİDER KONUSUMADDE
1 –Ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesiyle ilgili olmayan faaliyetler için yapılan harcamalar.G.V. K.

40/1

2 –Dönem içerisinde ödenmeyen sigorta primleri (Aralık ayına ait primler Ocak ayında ödenmek koşuluyla Aralık ayında gider yazılabilir.G.V. K.

40/2

3 –İşle ilgili olmakla birlikte,  mukavelename, ilâm veya kanun emrine dayanmayan  zarar, ziyan ve tazminat ödemeleri.G.V. K.

40/3

4 –İşle ilgili olmayan veya yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip bulunmayan seyahat ve ikamet giderleri.G.V. K.

40/4

5 –İşletmeye dâhil olmayan, kiralama yoluyla da edinilmemiş taşıtlara ait giderler.G.V. K.

40/5

6 –V.U.K. hükümlerine uygun olarak ayrılmayan amortisman giderleriG.V. K.

40/7

7 –İşverenlerce, sendikalara ödenen aidatların bir aylık tutarının işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamının aşan kısmı.G.V. K.

40/8

8 –Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya ayın olarak aldıkları sair değerler.G.V. K.

41/1

9-Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar.G.V. K.

41/2

10 –Teşebbüs sahibinin, işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler.G.V. K.

41/3

11 –Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük Çocuklarının işletmede cari hesap ve diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler.G.V. K.

41/4

12 –Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan cezalar ve tazminatlar.G.V. K.

41/6

13 –Her türlü vergi cezaları.G.V. K.

41/6

14 –Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları;G.V. K.

41/8

15-A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizlerG.V. K.

90

16 –Gelir Vergisi ile Diğer Şahsi Vergiler.G.V. K

.90

17 –V.U.K. hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.G.V. K.

90

18 –Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedeline dâhil edilmesi gereken harcamalar doğrudan gider kaydedilmez.V.U.K /269, 270, 271, 272, 273
19 –Giderlerin kayıtlara intikali tevsik edici vesikalara dayanmak zorundadır. Genelde belgesiz gider kaydı mümkün değildir. Sadece VUK 228’nci maddesinde öngörülen hallerde belgesiz gider kaydı yapılabilir.V.U.K.

227.228

20 –Satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeline dâhil edilmesi gereken unsurlar doğrudan gider yazılamaz.V.U.K.

274, 275

21 –Gelecek hesap dönemlerine ait olan peşin ödenmiş giderler, ilgili oldukları dönemde gider yazılmak üzere aktifleştirilirler.V.U.K.

283

22 –KDV hariç satın alma bedeli 1.200,00 TL  (2019 yılı için) üzerinde olan sabit kıymetler doğrudan gider yazılamaz. Amortismana tabi tutularak yok edilirler.V.U.K.

313

23 –Amortismanların gider kaydı için, V.U.K. hükümlerine uygun olarak hesaplanması gerekir.V.U.K.

313

24 –Beş yıldan fazla nakledilen geçmiş yıl zararları.K.V.K.

9/a

25 –Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları (Ar-Ge). tutarının % 40’ını aşan kısmıK.V.K.

10/a

26 –3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile  3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının profesyonel spor dalları için % 50’sini aşan kısmıK.V.K.

10/b

27 –Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ini aşan kısmı.K.V.K.

10/c

28 –Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.K.V.K.

11/a

29 –Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler.K.V.K.

11/b

30 –Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.K.V.K.

11/c

31 –Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler.K.V.K.

11/ç

32 –A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler.K.V.K.

11/d

33 –Her türlü para cezaları, vergi cezaları.K.V.K.

11/d

34 –Kurumlar Vergisi.K.V.K.

11/d

35 –Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.K.V.K.

11/e

36 –Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.K.V.K.

11/f

37 –Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri.K.V.K.

11/g

38 –Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.K.V.K.

11/h

39  –Kanunen kabul edilmeyen giderler nedeniyle yüklenilen KDV’de kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayda alınır.K.D.V.

30

40 –İşletmeye dâhil olup, M.T. V.K.’nun (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan binek otomobilleri, deniz ve hava araçları için ödenen (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) vergi ve cezalar ile gecikme zamları,M.T. V.K.

14

41 –Gider Vergileri Kanunu hükümlerine gere düzenlenen “Özel İletişim Vergisi” gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.G.V. K

39.

 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Nazım Hesaplarda İzlenmesi gerekmektedir.

Açılması Gereken Örnek Hesap Kodları Aşağıdaki Gibidir ;

900             KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

900.00        Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

900.00.001 KKEG  (KVK. 11. istinaden)

900.00.002 KKEG (GVK. 75. Md. Uyarınca)

900.00.003 AMORTİSMANLAR   (VUK Hük.Aykırı Ayrılan)

900.00.004 REESKONTLAR (VUK Hük.Aykırı Ayrılan)

900.00.005 KARŞILIKLAR  (VUK Hük.Aykırı Ayrılan)

900.00.006 ÖZEL KANUNLAR UYARINCA KKEG (6111 Sk.)

900.00.007 İNDİRİLMEYEN KDV (KDVK. Md.30/d )

900.00.008 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ  (6802 Sk uyarınca)

900.00.009 KKEG MTV (MTV md. 14. uyarınca)

900.00.010 İSTİSNALAR (Faaliyetler/İşlemlerden Doğan Zararlar)

900.00.011 DİĞER KKEG

      901 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KARŞILIĞI

                                      901.00 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

901.00.001  Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerik08.03.2019 Tarihli İş İlanları
Sonraki İçerik06.03.2019 Tarihli İş İlanları
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada