Hızlandırılmış 213 Sayılı Vergi Usül Kanunu – 1

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

Hızlandırılmış 213 Sayılı Vergi Usül Kanunu – 1

Merhaba, Sayın muhasebebilenler.com takipçileri bugünkü yazımızda mesleğimizin en temel kanunu olan “213 Sayılı Vergi Usül Kanunu” nun giriş ve birinci kitabı olan “Vergilendirme” ve “Mükellefin Ödevleri” kitabını gereksiz detaylardan kaçınarak, olabildiğince sade, herkesin anlayabileceği bir dilde kısa cümleler ile ele alacağız. “Hızlandırılmış 213 Sayılı Vergi Usül Kanunu” yazı serisi bittiğinde aşağıdaki tüm kitapları dolayısı ile tüm “Vergi Usül Kanunu” nu tekrar etmiş olacağız.

A- Giriş
1. “Vergilendirme
2. “Mükellefin ödevleri
3. “Değerleme
4. “Ceza hükümleri
5. “Vergi davaları

VERGİLENDİRME

 • Yemin hariç her türlü delil ile ispat mümkündür.
 • Vergi levhası Mayıs ayı sonuna kadar alınmak zorundadır.
 • Sözleşme ile vergi mükellefiyeti bir başkasına devredilemez.
 • Limited şirket ortakları vergi borçlarından hisse oranlarına göre sınırsız olarak sorumludur.
 • Tevkifatlardan alıcılar sorumludur.
 • Ölüm halinde, ölenin vergi ödevleri mirası reddetmemiş mirasçılara geçer.
 • Ölüm halinde bildirme ve beyan etme sürelerine 3 ay eklenir. Dilekçe ile beyan süreleri uzatılabilir.
 • İkmalen vergi tarhiyatı: idare tarafından defter ve kayıtlara göre tarh edilen ek vergi yükümlülükleridir.
 • Res’en vergi tarhiyatı: Verginin defter ve belgelere dayanılarak hesaplanamayacağı durumlarda verginin idare tarafından kendi kendine tarh edilmesi, hesaplanmasıdır.
 • Ortalama kar hadleri resmi gazetede ilan edilir.
 • Vergi ödemeleri, ilgili vergi dairesi belirtilmek sureti ile bir başka vergi dairesine de yapılabilir.
 • Vergi ödeme tebligatları teslim alınmaktan kaçınılsa bile tebligat memuru tebligat pusulasını kapıya yapıştırması sureti ile tebligat gerçekleştirilmiş sayılır. Madde 102
 • Vergi alacağı zaman aşımı süresi takip eden yılın başından itibaren 5 yıldır.
 • Damga vergisi zamanaşamına uğrayan evrakların hükümlerinden zamanaşımı dolduktan sonra tekrar faydalanılması durumunda tekrar vergi alacağı doğar. Madde: 114
 • Tarh edilen vergi asılları ve cezaları toplamı 27 TL’ yi aşmaması durumunda tahakkuktan vazgeçilebilir.
 • Yoklama memurları irsaliyesi bulunmayan aracı, irsaliye ibraz edilene kadar trafikten men edebilir. Md: 127
 • Yoklama ve inceleme öncesinde incelenen talep etmese bile fotoğraflı kimlik belgesi gösterilmesi zorunludur.
 • Yoklama önceden nezdinden yoklama tutulacak kişiye haber verilmez. Madde: 130
 • Daha önceden vergi incelemesi yapılmış olması yeniden incelemeye engel teşkil etmez.
 • İnceleme yapanların uyması gerekenler: İncelemeden önce inceleme işinin konusu incelenene izah edilir. İnceleme başlama tutanağı düzenlenir. İnceleme bitiş tutanağı düzenlenir. Tam inceleme 1, sınırlı inceleme ise 6 ay’ dır. Bu süre 6 ay daha uzatılabilir.

 

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ

 • Ticaret sicil müdürlüklerine yapılan tescil başvuruları işe başlamayı bildirme hükmündedir. Cezai sorumlusu ticaret sicil memurudur. Madde: 153
 • Şube ve ek işyeri sayısında değişiklik olan mükellefler vergi dairesine bunu bildirmekle yükümlüdür.
 • İşi bırakanlar bunu vergi dairesine bildirmekle mecburdurlar.
 • Mükellefiyet kayıtları idare tarafından resen terkin edilen mükelleflerin vergi yükümlülükleri ortadan kalkmaz, dahası terkinden sonra yapılacak faaliyetlerin vergilendirilmesine de engel teşkil etmez. Madde: 160
 • İşin geçici olarak durdurulması işi bırakma sayılmaz. Madde: 161
 • Tasfiye ve iflaslarda kararlar ve kapanışlar ayrı ayrı vergi dairesine bildirilir. Madde: 162
 • İşe başlama bildirimleri mükellefin kendisi, avukatı ve serbest muhasebeci mali müşaviri tarafından gerçekleştirilebilir. Diğer bildirimler mükellefin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Taahhütlü posta ile yapılan bildirimlerde, dilekçenin postaya verildiği tarih esas alınır. Madde: 168
 • Bütün muamelelerin kanıtlanması zorunludur. Zorunlu bilgileri taşımayan belgeler hiç düzenlenmemiş sayılır.
 • Malı kendi işyerleri ve şubeleri arasında nakleden mükellef sevk irsaliyesi düzenlemek zorundadır. Malın kime ve nereye gönderildiği belirtilmesi gerekir.
 • Ücret ödemeleri bankacılık kanalı ile gerçekleştiren mükellefler ücret bordrolarını ayrıca imzalatmak zorunda değildir.

Bir sonraki yazımızda üçüncü kitap olan “Değerleme” konusunu özetleyeceğiz.

 

Saygılarımızla,

 

Aday Meslek Mensubu Ramazan HEPEROL

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji