Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

kurumlar vergisi beyan rehberi
kurumlar vergisi beyan rehberi

 

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

 

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ…………………………… 1
1.1. Kurumlar Vergisinin Konusu ………………………………………………………………………….. 1
1.2. Kurumlar Vergisi Mükellefleri………………………………………………………………………… 1
1.2.1. Sermaye Şirketleri ……………………………………………………………………………….. 1
1.2.2. Kooperatifler……………………………………………………………………………………….. 2
1.2.3. İktisadi Kamu Kuruluşları …………………………………………………………………….. 2
1.2.4. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadî İşletmeler………………………………………….. 3
1.2.5. İş Ortaklıkları………………………………………………………………………………………. 3
1.3. Mükellefiyet Türleri ………………………………………………………………………………………. 3
1.3.1. Tam Mükellef ……………………………………………………………………………………… 3
1.3.2. Dar Mükellef……………………………………………………………………………………….. 4
2. KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR ……………………… 4
2.1. Muafiyetler …………………………………………………………………………………………………… 4
2.2. İstisnalar……………………………………………………………………………………………………….. 6
2.2.1. İştirak Kazançları İstisnası…………………………………………………………………….. 6
2.2.2. Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası………………………………………………………. 6
2.2.3. Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerini Elden
Çıkarmalarına İlişkin İstisna ……………………….. ………………………………………… 7
2.2.4. Emisyon Primi Kazancı İstisnası……………………………………………………………. 7
2.2.5. Türkiye’de Kurulu Fonlar ile Yatırım Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin
İstisna……………………………………………………………………………………………….. 7
2.2.6. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri İle Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri Ve
Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası …………………………………………………… 8
2.2.7. Bankalara, Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketlerine Veya Tmsf’ye
Borçlu Durumda Olan Kurumlar İle Bankalara Tanınan İstisna …………………. 9
2.2.8. Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası………………………………………………………….. 9
2.2.9. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden
Sağlanan Kazançlarda İstisna ………………………………………………………………. 10
2.2.10. Eğitim Tesisleri, Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Rehabilitasyon
Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna .. …….. 10
2.2.11. Risturn İstisnası ……………. …………………………………………………………………… 11
2.2.12. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna ………….. ……… 11
2.2.13. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından
Doğan Kazançlarda İstisna ………………………………………………………………….. 11
2.2.14. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna ……………………………………………………….. 11
2.2.15. Diğer Kanunlarda Yer alan İstisnalar …………………………………………………… 12
3. KURUM KAZANCININ TESPİTİ ……………………………………………………………………. 12
3.1. Safi Kurum Kazancının Tespiti ……………………………………………………………………… 12
3.1.1. Tam Mükellef Kurumlar İçin ………………………………………………………………. 12
3.1.2. Dar Mükellef Kurumlar İçin ………………………………………………………………… 13
3.2. İndirilecek Giderler ………………………………………………………………………………………. 14
3.2.1. Gelir Vergisi Kanunu’na Göre İndirilecek Giderler ………………………………… 14
3.2.2. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilecek Giderler …………………………. 15
3.3. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ………………………………………………………………. 16
içindekiler
3.3.1. Kurumlar Vergisi Kanunu Uyarınca Kabul Edilmeyen İndirimler ……………. 16
3.3.2. Diğer Kanunlar Uyarınca Kabul Edilmeyen Giderler ……………………………… 17
3.4. Zarar Mahsubu …………………………………………………………………………………………….. 17
3.4.1.Geçmiş Yıl Zararları ……………………………………………………………………………….. 17
3.4.2. Devir ve Bölünme Durumunda Zarar Mahsubu …………………………………………. 17
3.4.3. Yurt Dışı Zararların Mahsubu …………………………………………………………………. 18
3.5. Diğer İndirimler …………………………………………………………………………………………… 18
3.6. Kurumlar Vergisinde Mahsup ve İadeler ………………………………………………………… 19
3.6.1. Yurt İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler …………………………………………… 19
3.6.2. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu ……………………………………………….. 19
3.6.3. Geçici Verginin Mahsubu ………………………………………………………………………. 19
3.6.4. Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi ………………………………………………….. 19
4. KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDEMESİ ………………………………………. 20
4.1. Kurumlar Vergisi Oranı ………………………………………………………………………………… 20
4.2. Geçici Vergi ………………………………………………………………………………………………… 20
4.3. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi …………………………………………………. 21
4.4. Kurumlar Vergisinin Ödemesi ……………………………………………………………………….. 22
5. KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ……………………………. 22

Yukarıda belirtilen başlıkların detayları için aşağıdaki kırmızı renkle belirtilen linke tıklayınız.

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi İçin Tıklayınız

Kaynak: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/kurumlar2020.pdf

https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/