3065 Sayili Katma Deger Vergisi Kanunu Özeti

3065 S.KDV ÖZETİ
3065 S.KDV ÖZETİ

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Özeti

 

Merhaba muhasebebilenler.com takipçileri!

Bugün konumuz 3065 sayılı katma değer vergisi kanununun özetidir. Her ne kadar muhasebe mesleğine emek verenlerin kesinlikle baştan sona sistemik olarak okumasını önersem de; doğru kullanıldığı taktirde bilgileri tazelemek ve hızlıca genel bir bakış amacıyla özetleri tekrar etmenin de verimli olduğuna inanıyorum.

Tekrar amacıyla çıkardığım özetler maddeler haline istifadenize sunulmuştur. Ancak sadece kanun özeti okuduktan sonra genel bir sonuca varmaya çalışmak isabetsiz yorumlara sebebiyet verebilir.

Özet:

 • KDV’nin amacı milli gelirin tüketim ve ithalat kısmının vergilendirilmesidir.
 • KDV kanununda tanımlanan teslim sadece fiziksel teslim olmayıp, bir hakkın devri de teslim olarak dikkate alınmaktadır.
 • Vergiye tabi işlemler dışında işletmeden çekilen değerler için KDV doğar.
 • İşletmenin ve işin devamı için işletmede sarf edilen mallar KDV konusuna girmez.
 • İşletme sahibi ve personeline karşılıksız olarak sunulan hizmetler için KDV doğar.
 • Uluslararası taşımacılıkta parkurun yurtiçi kısmına isabet eden kısmı KDV konusuna girer.
 • Alış faturası üzerinde fazla hesaplanan KDV indirim konusu yapılabilir. Satıcı tarafından fazla hesaplanan verginin iadesi için satıcının alıcıdan fazla tahsil ettiği kısmı alıcıya iade etmesi gerekir.
 • Yurtdışında mukim olan kişinin yurtiçinde yerleşik KDV mükellefi olmayan kişilere verdiği dijital hizmetlerde yurtdışında mukim kişinin KDV ödemesi gerekir.
 • Belgelsiz mal alımlarında kayba uğranılan KDV’nin sorumlusu alıcıdır.
 • Mal teslim edilmeden ve hizmet sunumu tamamlanmadan fatura düzenlenirse KDV doğar.
 • Parçalı işlerin tesliminde her parçanın tesliminde KDV doğar.
 • Konsinye malların tesliminde KDV doğması için malın son alıcıya teslim edilmesi gerekir.
 • Malın nakliyesine başlanması KDV’nin doğması için yeterlidir.
 • Gaz,su,elektrik gibi dağıtımların bedelinin tahakkuk ettirilmesinde KDV mükellefiyeti doğar.
 • İthalatta gümrük beyannamesi tescil edildiğinde KDV mükellefiyeti doğar.
 • Yabancılara yurtiçinde verilen roaming hizmetlerinde KDV doğmaz.
 • Havalimanında yabancılara teslim edilen mallara için teslim esnasında KDV doğar ancak kişi çıkış gümrüğünde fatura karşılığı ödediği KDV’yi iade alabilir.
 • Kültür bakanlığı tarafından onaylanan sinema eserlerin yabancı yapımcılarının yurtiçinde belli bir tutarı aşan alımları için ödedikleri KDV iade edilir.
 • İhraç kayıtlı satışta ihracatçı KDV ödemez. KDV satıcı tarafından tecil edilir. Malın tesliminden sonra takip eden 3 ay içinde ihracatın tamamlanması ile tecil edilen vergi terkin ettirilir.
 • İade işlemlerine başlamak için ihracat beyannamesi işlemlerinin tescili gerekir. İlgili dönemin beyannamesi ile karşılaştırma yöntemi ile iade tutarı hesaplanır.
 • Yurtdışında mukim müşterilerin yurtiçi alıcılarına ihraç amaçlı yapılan teslimlerde KDV hesaplanır.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında teslim edilen makine, teçhizat, yazılım teslimleri ve kiralamaları KDV’den müstesnadır. Amaç yatırımları teşvik sureti ile milli gelirin arttırılmasıdır.
 • Kızılay’a yapılan teslimler içn KDV hesaplanmaz.
 • Belirlenen sınır kapılarında kamyon, tır vb. standart miktarı aşmayan motorin teslimleri için KDV hesaplanmaz.
 • Basılı ve süreli yayınların teslimi için KDV hesaplanmaz.
 • Yurtiçinde teslimi KDV’den istisna olan malların ithalatı da KDV’den istisnadır.
 • Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen mal KDV’den istisnadır.
 • Vergiden muaf esnaf ile basit usule tabi mükelleflerin mal teslimi ve hizmet sunumu için KDV hesaplanmaz.
 • Yurtdışından alınan roaming hizmetlerinin yurtiçindeki müşterilere yansıtılması için KDV hesaplanmaz.
 • Okul kantini kiralamaları için KDV hesaplanmaz.
 • Kredi, komisyon ve bankacılık işlemleri için KDV hesaplanmaz.
 • Metal, plastik, kauçuk hurdaları ve tekstil kırpıntılarının teslimi için KDV hesaplanmaz.
 • Basın enformasyon genel müdürlüğü’ne verilen haber hizmetleri için KDV hesaplanmaz.
 • Gümrük depoları ve antrepolar gibi alanlarda verilen kiralama işlemleri için KDV hesaplanmaz.
 • Aktifte en az tam iki yıl bulunan bir taşınmazın devrinde kdv doğmaz. Yüklenilen kdv ise gider olarak dikkate alınır.
 • Borç karşılığı olarak finansal kurumlara devredilen taşınmazlar için KDV hesaplanmaz.
 • Kiralanmak üzere finansal kiralama şirketierine satılan varlıkların devri KDV’den istisnadır.
 • Tarifeli ve biletli işlemlerde KDV iç iskonto yöntemi ile hesaplanır.
 • İthalatta gümrük beyannamesinin tesciline kadar geçen sürede oluşan kur farkı matraha dahil edilir.
 • Kur farkı, vade farkı, fiyat farkı gibi kalemler için KDV hesaplanır.
 • Emsal bedel tespit edilirken genel giderlerden mamüle pay vermek zorunludur.
 • Vergiyi doğuran olayı gerçekleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar ödenen KDV indirim konusu yapılabilir.
 • Binek otolara ait KDV indirilemez.
 • Zayi olan malın KDV’si indirilemez.
 • Demirbaşların kullanılan süresine isabet eden kısmın KDV’si indirilebilir ancak süre bitmeden zayi olan demirbaşın kullanılmayan kısmına ait KDV indirim konusu yapılamaz.
 • Gelir ve kurumlar vergisinin tespitinde vergiye tabi matrahtan indirilemeyen kalemlerin KDV’si indirilemez.
 • Hasılat esaslı vergilendirilen mükellefler alış faturalarında gösterilen KDV’yi işin niteliğine göre gider veya maliyet olarak dikkate alır.
 • Bir mükellefin vergiye tabi işlemi bulunmasa dahi beyanname verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • İthalatta ödenen kdv gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.
 • Perakende satışlarda ürün fiyatlarına KDV dahil olup olmadığı ayrıca belirtilir. Eğer vergi ürün fiyatına dahil değilse etikette gösterilir.
 • KDV giderleştirilemez.
 • Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin yeni makine ve teçhizat alımları için 2020 yılı kadar istisnadır.

Saygılarımla,

Aday Meslek Mensubu Ramazan Heperol

Görüş ve önerileriniz için: ramazanheperol@gmail.com