Konkordato Sureci ve Yonetmeligi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

                  KONKORDATO SÜRECİ

Ülkemizin bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı  borçlarını ödemekte güçlük çekenlerin mahkeme aracılığıyla konkordato talep ettiklerini son zamanlarda çok sık duyuyoruz.Burada belirtmek istediğimiz önemli bir husus bulunmakta , önceden sadece şirketler  için konkordato talebinde bulunula bilirken şu an ki süreçte bireysel borçlar içinde konkordato talebinde bulunulabiliyor. İlk bireysel konkordato talebi Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18.09.2018 tarihli kararına göre bir vatandaşımız şahıs konkordatosu için başvurusu ile gerçekleşti. Şahıs başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi.  Bir diğer şahıs konkordatosu haberi Kuşadası’ndan geldi. Kuşadası 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi’ 26/09/2018 tarihli kararına göre bir başka vatandaşımız şahıs konkordatosuna başvurdu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi.Bu süreçte vatandaşın banka vb. diğer yerlere olan borçlarından dolayı  konkordatoya başvuru ücretini ödeyerek mahkemeye müracaat ile borçlarının ertelenmesini talep edebilir.Ancak borçlunun talebi yeterli olmamakla beraber alacaklının da konkordatoyu kabul etmesi gerekiyor.O halde konkordato nedir sorusuyla başlayalım ve başvuru işlemleri ile bu süreçte yapılması gerekenleri  anlatalım.

Konkordato ‘yu en basit şekilde tanımlarsak ;bir borçlunun alacaklılarına mahkeme aracılığıyla sunduğu ödeme planı ile borcunun en az yarısını veya 2/3 üne denk gelen tutarını  Ticaret Mahkemesi ‘nin de tasdiki ile ödeyerek borçlarının tamamından kurtulmasıdır.

Konkordato talebinde hem alacaklı  hem de borçlu bulunabilir.Borçlunun borçlarını vadesi geldiği halde ödeyememesi veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olması durumunda  her iki taraf konkordato talep edebilir.

Borçlu ,konkordato talebi için iflasa tabi olma veya borca batıklık şartı aranmaksızın iflası ertelemek amaçlı da konkordato talep edebilir.

Alacaklı ise sadece iflasa tabi borçlu için konkordato talep edebilir.İflasa tabi olmayan borçlu için herhangi bir talepte bulunamaz.

Konkordato talebi iflasa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki ,iflasa tabi olan borçlu için ise faaliyet merkezinin yerleşim yerindeki  Asliye Ticaret Mahkemesi’nden yapılabilir.

KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER

-Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği ,bu kapsamda mallarını satıp satmayacağı ile ilgili olarak mali kaynağını göstere ön projesi,

-Borçlunun mal varlığını ve mali durumunu açıkça gösterir liste ve belgeler (son bilanço,gelir tablosu,nakit akım tablosu)

-Alacaklıları,alacak miktarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

-Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası halinde eline geçecek muhtemel miktarın karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

-Sermaye Piyasası Kurulu veya yetkili diğer kuruluşlarca Konkordato ön projesinde sunulan tekliflerin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları.

Sunulana mali tabloların tarihi başvuru tarihinden en fazla 45 gün önce olabilir.

 

GEÇİCİ MÜHLET

Mahkeme konkordato talebinde bulunan borçludan istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespiti halinde geçici mühlet kararı verir ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

Konkordato  alacaklılardan birisi tarafından  talep edilmişse mahkeme tarafından istenen belgelerin belirtilen süre içerisinde eksiksiz olarak sunulması halinde geçici mühlet kararı verilir ancak belge ve kayıtlar tam olarak süresi içerisinde sunulmaz ise  geçici mühlet verilmez ve alacaklının konkordato talebi reddedilir.

Mahkeme geçici mühlet kararıyla konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağına dair incelemenin yapılması  için alacaklının sayısına ve alacak miktarına göre geçici olarak üç komiser görevlendirir.

Geçici mühletin süresi 3 aydır.Geçici mühletin süresi dolmadan borçlu veya geçici komiserin talebiyle 2 ay daha ek süre verilebilir ancak geçici mühlet toplamda 5 ayı geçemez.

Geçici mühlet kararı ,ticaret sicil gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan olunur ve derhal tapu müdürlüğüne,Ticaret Sicil Müdürlüğüne,vergi dairesine,gümrük ve posta idarelerine,Türkiye Bankalar Birliğine,Türkiye katılım Bankaları Birliğine,Mahalli Ticaret Odalarına,sanayi odalarına,Taşınır Kıymet Borsalarına,Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilir.

İlandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerlerse mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir.

KESİN MÜHLET

Geçici mühletin içinde kesin mühlet kararı verilir.kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için,mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talebinde bulunan alacaklıyı duruşmaya davet eder.Geçici komiser,duruşmadan önce yazılı rapor sunar ve mahkemece gerekli görülürse,beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur.Mahkeme yapacağı değerlendirmede,itiraz eden alacaklarının dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır.Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde 1 yıllık kesin mühlet verilir.Bu kararla birlikte mahkeme,yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.Mahkeme,kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek üzere ve tek sayıdan olmak koşuluyla alacaklılar kurulu oluşturabilir.Güçlük arz eden durumlarda kesin mühlet,komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.

MÜHLETİN KALDIRILMASI DURUMLAR

-Borçlunun mali durumunun düzelmesi,

-Kesin mühlet süresi içinde konkordato talebinin reddi ve iflasın açıklanması,

-Borçlunun mal varlığının korunması için iflasın açılması gerekiyorsa,

-Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa,

-Konkordato planlanandan daha erken iyileşme sağladıysa,

-Borçlu konkordato komiserinin talimatlarına uymaz ve aykırı davranırsa,

-Borçlu mallar üzerinde rehin tesis etmek veya mallarını devretmek gibi yapmaması gereken işlemleri yapması halinde ,

-Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi  veya kooperatif ,konkordato talebinden feragat ederse,

mahkeme kesin mühleti kaldırarak , konkordato talebi reddeder.

KOMİSERİN GÖREVLERİ

-konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak,

-Borçlunun faaliyetlerine tamamlanmasına katkıda bulunmak,

-Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek,

-Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak,

-Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli, aralıklarla bilgilendirmek,

-Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun ve borçlunun durumu hakkında bilgiler vermek,

ALACAKLAR KURULUNUN HAKLARI

-Komiserin faaliyetlerine nezaret etmek,

-Komisere tavsiyelerde bulunmak,

-Faaliyetini yetersiz bulduğu komiser için mahkemeden değiştirilmesini istemek,

-Kanunun öngördüğü hallerde mahkemeye görüş bildirmek.

Konkordato talebinde bulunanlar yukarıda bahsetmiş olduğumuz süreçlerden geçeceklerdir.

ALACAKLILARIN TOPLANTISI

Alacaklılar komiser tarafından,ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur.Alacaklıya ilan posta ile gönderilir.

Konkordato Projesi;

-Kaydedilmiş olan alacakların alacakların yarısının veya

-Kaydedilmiş olan alacakların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

Toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen beyanlar  kabul  olunur.

Komiser,beyan süresinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin belgeleri,konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkeme tevdi eder.

KONKORDATO SÜRECİNİN MAHKEME TARAFINDAN İNCELENME AŞAMALARI

-Mahkemenin Borçluya Konkordato Mühleti  Vermesi (Geçici  Mühlet-Kesin Mühlet)

-Alacaklıların Toplantısı

-Konkordatonun Mahkeme Tarafından Tasdik Edilmesi

Konkordato talebinde bulunulan borçluya mühlet verildiğinde “aleyhinde haciz yoluyla  icra takibi yapılamaz,başlatılan haciz takipleri durdurulur,rehinin paraya çevrilmesi durumuyla takip yapılabilir fakat rehinli malların satışı yapılamaz.ayrıca borçlu aleyhine ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulanamaz.

KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI

-konkordatoda teklif edilen tutarın,borçlunun iflası halinde alacaklarının eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması,

-Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması,

-Konkordato projesinin öngörülen çoğunluk ile kabul edilmiş olması,

-İmtiyazlı alacaklarının tam olarak ödenmesi ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifa edilmesi,

gibi şartların sağlanması halinde mahkeme tarafından  tasdik edilir.

Tasdik kararı mahkemece ilan olunur ve ilgili yerlere bildirilir.

Bağlayıcı hale gelen konkordato,konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar(imtiyazlı alacaklar,rehinli alacaklar,rehinin kıymetini karşılayan miktardaki alacaklar ve amme alacakları hariç )  için mecburidir. Konkordatoyu kabul etmiş veya etmemiş tüm alacaklılar konkordato teklifinde belirtilen miktarda ve vadede alacaklarını alabileceklerdir.

Konkordato talebinde bulunan borçlunun taraf olduğu ve işletme faaliyetlerinin devam ettirilmesi konusunda öneme sahip olan sözleşmelerdeki,borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırı  olacağına,haklı fesih sebebi sayılacağına veya borcu muaccel hale getireceğine ilişkin hükümler uygulanmaz.Sözleşmeler konkordato gerekçesiyle sonlandırılamaz.Ancak borçlunun tarafı olduğu sürekli  borç ilişkileri konkordatonun amacını engelliyorsa komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayı ile sona erdirilir.

KONKORDATO KARARINA  KARŞI İTİRAZ

Konkordato kararına karşı borçlu veya alacaklı kararın tebliğinden itibaren ,itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilanından itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvurabilir.

KONKORDATONUN KISMEN FESHİ

Konkordato teklifinde belirtilen  miktarda ve sürelerde alacaklarını tahsil edemeyen alacaklılar kendi alacakları için mahkemeye başvurarak kendisi hakkındaki konkordatoyu feshettirebilir.

KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

Her alacaklı,kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararı vermiş olan mahkemeden isteyebilir.

Diğer Detayları Görmek isteyenler için Konkordato Yönetmeliğini de paylaşalım:

2 Haziran 2018 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30439
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:

KONKORDATO KOMİSERİNİN NİTELİKLERİNE VE ALACAKLILAR

KURULUNUN ZORUNLU OLARAK OLUŞTURULMASINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2004 sayılı Kanunun 289 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 290 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Konkordato Komiseri

Konkordato komiserinin nitelikleri

MADDE 4 – (1) Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.

e) Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

(2) Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

(3) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

Konkordato komiserinin yasaklılık sebepleri ve yasak işler

MADDE 5 – (1) Konkordato komiseri;

a) Kendisinin,

b) Karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve kayın alt ve üstsoyunun veya üçüncü derece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlarının,

c) Kanuni temsilcisi veya vekili, çalışanı, kayyımı ya da yasal danışmanı bulunduğu bir şahsın,

menfaati olan işleri göremeyip derhal görevlendirmeyi yapan asliye ticaret mahkemesine haber vermek zorundadır. Mahkeme tarafından müracaat yerinde görülürse komiserin görevine son verilir.

(2) Konkordato komiseri, görevi kapsamında kendisi veya başkaları hesabına sözleşme yapamaz, yaparsa hükümsüzdür.

Konkordato komiserliğinden kaçınma ve ayrılma sebepleri

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki kişiler konkordato komiserliği görevini kabul etmekten kaçınabilirler:

a) Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi yapmakta güçlük çekecek olanlar.

b) Uhdesinde birden fazla konkordato komiserliği görevi bulunanlar.

c) Mahkemece kabul edilecek başkaca bir mazereti bulunanlar.

(2) Konkordato komiseri haklı bir mazeretin ortaya çıkması halinde görevden ayrılmayı beş gün içinde talep edebilir. Mazeretin kabulü mahkemenin takdirine bağlıdır.

Konkordato komiserinin yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Konkordato komiseri 2004 sayılı Kanunda belirtilen görevlerini yerine getirirken aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır:

a) Görevini kanun, yönetmelik ve dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif ve özenle yerine getirmek.

b) Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek.

c) Görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve korumak.

ç) Görevi sırasında elde ettiği bilgileri, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı bir menfaat elde etmek için kullanmamak.

d) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamamak, hediye kabul etmemek ve aracılıkta bulunmamak.

(2) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan yükümlülükler komiserlik görevi sona erdikten sonra da devam eder.

(3) Birinci fıkrada sayılan yükümlülüklere aykırı davranan komiserin görevine mahkemece son verilir. Bu durum derhal bilirkişilik bölge kuruluna ve ayrıca eylemin suç oluşturması halinde Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Konkordato komiserinin bilgi ve belge temini ile iletişimi

MADDE 8 – (1) Konkordato komiseri görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililerden talep edebilir, doğrudan yazışma yapabilir ve iletişim kurabilir.

Sicil

MADDE 9 – (1) Bilirkişilik bölge kurulları tarafından, konkordato komiseri olarak görevlendirilen kişinin bilgileri, görevlendirme tarihi, görevin sona ermesi ve sebeplerini içeren özel sicil tutulur.

(2) Bu sicil, bir kişinin aynı anda beşten fazla dosyada konkordato komiseri olarak görev almamasının ve konkordato komiserliği görevine son verilme sebeplerinin takibini sağlar.

(3) Görevlendirilen konkordato komiseri, sicile kaydedilmek üzere mahkeme tarafından bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin kurulu bulunduğu yerdeki bilirkişilik bölge kuruluna derhal bildirilir. Bu bildirim aşağıdaki hususları kapsar:

a) Görevlendirmeyi yapan mahkemenin adı ve dosyanın esas numarası.

b) Komiserin adı ve soyadı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

c) Komiserin yerleşim yeri ve iletişim bilgileri.

ç) Komiserin mesleği, uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı.

(4) Komiserin görevinin sona ermesi halinde bu durum mahkemesince sebepleri ile birlikte derhal bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.

(5) Sicil, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının erişimine açıktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alacaklılar Kurulu

Alacaklılar kurulunun oluşturulması

MADDE 10 – (1) Mahkeme tarafından kesin mühlet kararıyla birlikte veya en geç 2004 sayılı Kanunun 299 uncu maddesi uyarınca alacaklıların alacaklarını bildirmesi ve aynı Kanunun 300 üncü maddesi gereğince borçlunun alacaklılar hakkındaki beyanı alındıktan sonra, yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla konkordato komiserinin de görüşü alınarak alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

(2) Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilir.

Alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller

MADDE 11 – (1) Hukuki nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer alacaklar, aynı alacaklı sınıfında yer alır. Rehinli alacaklılar, rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul edilir.

(2) En az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak miktarının yüz milyon Türk Lirasını aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur.

Alacaklılar kurulunun görevi

MADDE 12 – (1) Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.

(2) Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir.

Alacaklılar kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır. Alacaklılar kurulunun aylık olağan toplantıları komiser tarafından belirlenerek bildirilen gün ve yerde yapılır.

(2) Alacaklılar kurulu ayrıca üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine her zaman toplanabilir. Bu halde, yapılacak toplantıların komisere bildirilmesi zorunludur.

(3) Alacaklılar kurulu toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser toplantılarda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

 

Saygılarımla ;

Mali Müşavir

Nihal BİLADA

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikKURUMLAR VERGİSİ ZARAR MAHSUBUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR
Sonraki İçerik17.12.2018 Tarihli İş İlanları
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada